9.1 Дохід промисловогопідприємства

магниевый скраб beletage

Фінансові результати відображають мету підпри-ємницької діяльності, а її дохідність є вирішальним для під-приємства.

Основним фінансовим результатом діяльності виробничогопідприємства є його прибуток, іноді його замінюють показни-ком доходу.

В умовах ринкової економіки отримання прибутку є безпосе-редньою метою виробництва. Прибуток створює певні гарантії дляподальшого розвитку підприємства, бо тільки її накопичування увигляді різноманітних резервних фондів допомагає подолати ри-зики, які мають місце при реалізації продукції на ринку.

Зміст показника «дохід» означає виторг від підприємницькоїдіяльності або загальну суму коштів, яка надходить підприємс-тву за певний період і, за вирахуванням податків, може бутивикористана на споживання та інвестування.

Загальна величина доходу підприємства включає дохід відреалізації продукції, робіт, послуг; реалізації матеріальних цін-ностей і майна підприємства; позареалізаційних операцій.

Дохід (виторг) від реалізації продукції, робіт, послуг являєсобою суму коштів, отриманих підприємством від продажупродукції, робіт і послуг за діючими цінами і тарифами.

Від обсягу та своєчасного надходження виторгу залежатьстійкість фінансового стану підприємства, стан його оборотнихактивів, розмір прибутку, своєчасність розрахунків з бюджетом,працівниками підприємства, постачальниками, а несвоєчасненадходження виторг призводить до затримки усіх видів розра-хунків, штрафів і до втрати прибутку підприємства.

Дохід (виторг) від реалізації матеріальних цінностей і май-на підприємства — це різниця між ціною їх продажу і матеріа-льними витратами на придбання і реалізацію, відповідно дохідвід реалізації основних фондів — це різниця між виторгом відпродажу, залишковою вартістю і матеріальними витратами надемонтаж і реалізацію.

Дохід від позареалізаційних операцій — це дохід, який непов'язаний з реалізацією продукції, а саме: дохід від операцій-ної оренди активів підприємства, дохід від курсових різниць,відшкодування раніше списаних активів, дивіденди, відсотки,роялті, доходи, отримані від фінансових інвестицій в асоційо-вані, дочірні або сумісні підприємства.