10.1 Економічна сутністьта види ефективності

магниевый скраб beletage

Процес виробництва на промисловому підприємствіздійснюється при певній взаємодії трьох визначальних йогочинників: засобів праці, предметів праці та персоналу. Це озна-чає, що використовуючи наявні засоби виробництва, персоналвиготовляє продукцію або робить виробничі послуги. Тому, зодного боку, мають місце витрати живої праці, а з другого, —результати виробництва, які залежать від застосовуваних засо-бів праці, кадрового потенціалу та рівня їх використання.

Ефективність виробництва характеризується рівнем викори-стання ресурсів підприємства з урахуванням впливу факторівзовнішнього середовища й визначається шляхом зіставленнярезультатів виробництва з його витратами.

Ознакою ефективності діяльності промислового підприємст-ва є досягнення мети виробничо-господарської діяльності знайменшими витратами суспільної праці або часу.

Ефективність виробництва — величина не постійна, яка мо-же змінюватися під впливом наступних факторів: стан діловоїкон'юнктури підприємства; залучення у підприємницьку діяль-ність додаткових інвестицій; інтенсивне використання внутрі-шніх резервів та спроможностей підприємства, а саме — засто-сування інтенсивних форм відтворення, таких як реконструкція,технічне переозброєння, використання новітніх технологій.

10

Відповідні види ефективності виробництва виокремлюютьсяпереважно за різноманітністю одержуваних результатів госпо-дарської діяльності підприємства. Перш за все, результат абоефект буває економічним або соціальним.

Економічний ефект відображає різні вартісні показники, щохарактеризують проміжні й кінцеві результати виробництва напідприємстві. До таких показників відносяться обсяг товарної,реалізованої або чистої продукції; величина одержаного прибу-тку; економія різних видів виробничих ресурсів або загальнаекономія від зниження собівартості продукції.

Соціальний ефект зводиться до скорочення тривалості ро-бочого тижня; збільшення нових робочих місць і рівня зайнято-сті людей; поліпшення умов праці і побуту; загальної безпекижиття; стану оточуючого середовища.

За характером здійснюваних витрат на підприємстві розріз-няють ефективність застосовуваних ресурсів та ефективністьвитрат. До ефективності застосовуваних ресурсів належать:ефективність використання виробничих фондів, трудових ре-сурсів. До ефективності витрат відносять ефективність капіта-льних вкладень, ефективність поточних витрат, ефективністьсукупних витрат.

За умовами оцінювання виділяється реальна, розрахунковата умовна ефективність. Реальна ефективність — це зіставленняфактичного рівня результатів та витрат за даними бухгалтерсь-кого обліку. Розрахункова — це ефективність, яка базується напроектних або планових показниках, отриманих на підставі пе-вних розрахунків. Умовна ефективність використовується дляоцінювання роботи структурних підрозділів підприємства.

Залежно від об'єкта, відносно якого визначається результатив-ність його функціонування, розрізняють наступні види ефектів:

локальний ефект — визначає конкретний результат виро-бничо-господарської або іншої діяльності;

первинний або одноразовий ефект — має місце внаслідокзапроваджених на підприємстві прибуткових технічних, органі-заційних або економічних заходів;

мультиплікаційний ефект — виявляється в наступнихспецифічних формах, а саме:

• дифузійний ефект реалізується тоді, коли певне господар-сько-управлінське рішення, нововведення технічного, організа-ційного, економічного чи соціального характеру поширюєтьсяна інші галузі, унаслідок чого відбувається його мультиплікація(наприклад, перед тим, як метод безперервного розливання рід-кого металу знайшов широке застосування в чорній металургії,ним досить тривалий час користувалися на підприємствах ко-льорової металургії);

резонансний ефект має місце тоді, коли якесь нововведен-ня в певній галузі активізує і стимулює розвиток інших явищ увиробничій сфері (наприклад, отримання синтетичного волокнависокої якості дало можливість виробляти нові види тканин, авідтак — нові види одягу);

ефект «стартового вибуху» — можливий за умови, коли пев-ний «стартовий вибух» стає початком наступного лавиноподібно -го збільшення ефекту в тій самій або іншій галузі виробництва чидіяльності (наприклад, застосування економіко-математичних ме-тодів і моделей в управлінні, виробництві, різних галузях науки);

ефект супроводжувальних можливостей виявляється у ви-гляді різних проміжних і побічних результатів;

ефект акселерації означає прискорення темпів поширенняй застосування якогось конкретного позитивного результату.

Взаємозв' язок перелічених форм полягає в тому, що всі вониразом формують загальний інтегральний ефект від практичноїреалізації того чи іншого управлінського рішення.