10.2 Розрахунок показниківекономічної ефективності

магниевый скраб beletage

Для оцінки рівня і динаміки економічної ефективно-сті виробництва, результатів виробничо-господарської та коме-рційної діяльності підприємства використовують ряд специфіч-них показників, що відображають ступінь використання кадро-вого потенціалу, виробничих потужностей, устаткування, окре-мих видів матеріальних ресурсів тощо.

Загалом, ефект — це величина, яка характеризує результативиробництва або впровадження інновації. Може проявлятися узростанні прибутку, зниженні собівартості, зростанні випускупродукції.

Ефективність — це відносна величина, що характеризує ре-зультативність будь-яких затрат або це зіставлення результатівз витратами.

Залежно від рівня оцінки, обсягу врахованих ефекту й затраті призначення оцінки розрізняють наступну ефективність:

Народногосподарська ефективність характеризує відно-шення ефекту до затрат у масштабах народного господарства.Ефектом є ріст національного доходу, а затратами — сукуп-ність спожитих ресурсів.

Госпрозрахункова ефективність — оцінює результативністьзатрат у масштабах галузі, підприємства і розраховується, найчас-тіше, як відношення прибутку до вартості виробничих фондів абособівартості (рентабельності виробництва продукції).

Абсолютна ефективність характеризує загальну або пи-тому (у розрахунку на одиницю витрат чи ресурсів) ефектив-ність діяльності підприємства за певний проміжок часу, яка ви-значається наступним чином:

Е- = ВП,          (10.1)

кап

де ДП — приріст прибутку (зниження собівартості);

Вкап — капітальні витрати.

Порівняльна ефективність відображає наслідки порів-няння можливих варіантів господарювання й вибору кращого зних, а саме відносну економію витрат, яку отримано з одиницівкладених інвестицій унаслідок реалізації найкращого варіанта.

Визначення порівняльної ефективності реальних інвестиційздійснюється шляхом розрахунку зведених витрат (Взв) за фор-мулою:

Взв = Впі + Ен • Вкапі ^ min ,            (1°.2)

де Впі — поточні витрати і-го варіанта (проекту) на одиницюпродукції (за вирахуванням амортизації основних фондів, настворення яких спрямовують капітальні вкладення, що оціню-ються);

Вкапг — питомі (на одиницю продукції) капітальні вкладення7-го варіанта (проекту), визначаються як відношення загальноївеличини капітальних вкладень до річного обсягу виробництвапродукції (у натуральних показниках);

Ен — нормативний коефіцієнт ефективності (дорівнює 0,15).

Проект з найменшим значення зведених витрат (Взв) вважа-ється найкращим та більш доцільним.

Найбільш точна оцінка ефективності може бути отримана наоснові поглибленого аналізу ситуації та врахування великої кі-лькості обставин. Щоб здійснити такий аналіз, необхідно знатиі розуміти конструкцію основних показників ефективності. Си-стема показників ефективності має відображати витрати всіхвидів ресурсів, що споживаються на підприємстві; створюватиумови для виявлення резервів підвищення ефективності вироб-ництва; стимулювати використання всіх резервів, наявних напідприємстві; забезпечувати інформацією стосовно ефективно-сті виробництва всі ланки структури управління.

У системі показників ефективності можна виділити наступнігрупи показників:

• ефективність використання основних фондів, яка зображе-на у таблиці 10.1

Таблиця 10.1

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Назва

Визначення

Формула

Фондовіддача

Відношення вартості виготовленоїпродукції за гуртовими цінами за рікдо середньорічної вартості основнихвиробничих фондів

СВОбф

Фондомісткість

Обернений до фондовіддачі

Qmo6

Рентабельністьосновних фондів

Відношення прибутку, одержаного запевний період, до середньорічної ва-ртості основних виробничих фондівза той самий період

 

Закінчення табл. 10.1

Назва

Визначення

Формула

Коефіцієнт інте-нсивного вико-ристання облад-нання

Відношення обсягу виготовленоїпродукції за певний період у натура-льних або вартісних показниках довиробничої потужності обладнання увідповідних показниках

 

Коефіцієнт змін-ності обладнання

Відношення кількості відпрацьова-них верстато-змін до кількості оди-ниць обладнання

 

• ефективність використання оборотних фондів, яка зобра-жена у таблиці 10.2

Таблиця 10.2

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ

Назва

Визначення

Формула

Коефіцієнт оборо-тності

Відношення вартості вигото-вленої продукції за гуртовимицінами за певний період досередніх залишків нормова-них оборотних засобів

у 0>тов

Коб В

ноз

Коефіцієнт заван-таження

Обернений до коефіцієнтаоборотності

В 1

К — ноз —

ав Q К

тов об

Тривалість оборо-ту

Відношення кількості днів уперіоді, що розглядається, докоефіцієнта оборотності зацей період

Т — Д1 об К

Коб

Рентабельністьоборотних засобів

Відношення прибутку, одер-жаного за певний період, досередніх залишків нормова-них оборотних засобів

Р —п

ноз -Q

ноз

• ефективність використання праці (трудових ресурсів) зо-бражена у таблиці 10.3

Таблиця 10.3

ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІ (ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ)

Назва

Визначення

Формула

Продуктив-ність праці

Відношення вартості або кількостівиготовленої продукції до витратживої праці, що відображається кі-лькістю відпрацьованих людино-годин. Відображає кількість проду-кції, що виготовляється за одини-цю робочого часу

П — Qmo6

ПР D

Впр

Трудомісткістьпродукції

Обернений до продуктивності пра-ці. Відображає витрати праці на ви-готовлення одиниці продукції

Т Впр 1

1пр Q П

z--mo6 пр

Фондоозброє-ність

Відношення середньої вартості ос-новних виробничих фондів за пев-ний період до середньо обліковоїчисельності працівників за той са-мий період

ф — ^

o с

^чис

Зарплатоміст-кість продукції

Відношення фонду оплати праці довартості виготовленої продукції угуртових цінах за певний період

Ф

З — on

Зм Q

• ефективність використання капітальних вкладень зобра-жена у таблиці 10.4

Таблиця 10.4

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯКАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

Назва

Визначення

Формула

Коефіцієнтефективностікапітальнихвкладень

Відношення щорічного прирос-ту прибутку від здійснення ка-пітальних вкладень до суми ка-пітальних вкладень

ЕР — АПр 2 кв

Термін окуп-ності капіталь-них вкладень

Обернений до коефіцієнта ефек-тивності капітальних вкладень.Відображає кількість років, заяку сума прибутку перекриє сумукапітальних вкладень

Т — 2КВ — 1oK АП Ер

Закінчення табл 10.4

Назва

Визначення

Формула

Зведені витра-ти

Дорівнює сумі поточних витратна одиницю продукції за і-м ва-ріантом та добутку норматив-ного коефіцієнта ефективностій питомих (на одиницю проду-кції) капітальних вкладень за і-м варіантом. Найкращим будеваріант з мінімальним значен-ням зведених витрат

Взв =

= Вт + Ен • Вкат ^ min

• узагальнюючі показники ефективності діяльності вироб-ничого підприємства зображені в таблиці 10.5

Таблиця 10.5

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Назва

Визначення

Формула

Норма при-бутковості

Відношення прибутку, оде-ржаного за певний період,до суми середньої вартостіосновних фондів за той са-мий період та середніх за-лишків оборотних засобів

Н„„

СВ + С

^повф' ноз

Рентабель-ність проду-кції

Відношення прибутку, оде-ржаного за певний періодвід реалізації продукції, дособівартості цієї продукції

Р = П

1 трод ^Сі

Коефіцієнтефективностізастосовува-них ресурсів

Відношення чистої продук-ції у порівняних цінах за рікдо витрат ресурсів, що ві-дображені чисельністюпрацівників, середньою ва-ртістю основних виробни-чих фондів та середніми за-лишками оборотних засобівза рік, скоригованих на ко-ефіцієнт повних витратпраці

Кер =

= Пчис

Чтр + (СВовф + Сноз ) ' Квт

Конкретні види ефективності можуть виділятися не лише зарізноманітністю результатів діяльності підприємства, а й зале-жно від того, які ресурси беруться до розрахунків.

Необхідно зазначити, що узагальнюючим показником ефек-тивності споживаних ресурсів може бути показник витрат наодиницю товарної (виробленої) продукції, що характеризує рі-вень поточних витрат на виробництво та збут виробів.

Серед узагальнюючих показників ефективності виробництвапідприємства відокремлюється такий показник як відносний рі-вень задоволення потреб ринку. Він визначається як відношен-ня очікуваного або фактичного продажу обсягу продукції довиявленого попиту споживача.

До важливих узагальнюючих показників ефективності виро-бництва належить частка приросту продукції за рахунок інтен-сифікації виробництва. Це обумовлюється тим, що за ринковихумов господарювання економічно вигіднішим є не екстенсив-ний, а інтенсивний розвиток виробництва.