10.5Фактори підвищенняефективності діяльностіпромислового підприємства

магниевый скраб beletage

Проблема визначення ефективності підприємства тапошуку шляхів її підвищення є складною, бо промислове під-приємство — це така система, яку важко спростити, не втрати-вши при цьому її суттєвих характеристик.

Можливі напрями реалізації внутрішніх і зовнішніх чинниківпідвищення ефективності виробництва неоднакові за ступенем дії,використання і контролю. Підприємство може і повинно постійноконтролювати процес використання внутрішніх чинників шляхомрозробки і послідовного здійснення власної програми підвищенняефективності виробництва, а також ураховувати вплив на неї зов-нішніх чинників — економічної та соціальної політики держави,діяльності національних інституційних організацій, розвитку ін-фраструктури і структурних змін у суспільстві.

Істотний вплив на рівень і динаміку ефективності виробниц-тва справляють mехнoлoгiчні нoвoвведення, сучасні форми ав-томатизації та інформаційні технології. Вони викликають сут-тєві зміни в технічному рівні і продуктивності технологічногоустаткування, методах і формах організації трудових процесів,підготовці та кваліфікації кадрів.

Провідне місце у програмі підвищення ефективності вироб-ництва належить устаткуванню. Зростанню продуктивностідіючого устаткування сприяють належна організація ремонтно-технічного обслуговування, оптимальні строки експлуатації, за-безпечення необхідної пропорційності в пропускній спромож-ності технологічно зв'язаних його груп, чітке планування зава-нтаження у часі, підвищення змінності роботи, скороченнявнутрішньозмінних витрат робочого часу.

На промисловому підприємстві, яке має матеріаломістке йенергомістке виробництво, має місце проблема економії та зме-ншення споживання сировини, матеріалів та енергії, яка можепозитивно розв'язуватися шляхом упровадження маловідходноїта безвідходної технології, збільшення виходу корисної проду-кції чи енергії з одиниці використовуваного матеріалу, викори-стання дешевих і низькосортних видів сировини, підвищенняякості матеріалів за допомогою первинної обробки, заміни ім-портних сировини і матеріалів матеріальними ресурсами вітчи-зняного виробництва, раціоналізації управління виробничимизапасами і розвитку ефективних джерел постачання.

Важливими чинниками ефективності є самі вироби (продук-ти), їх якість та дизайн. У цьому випадку ефективність вироб-ництва повинна корелювати з корисною вартістю, тобто тієюсумою, яку покупець готовий заплатити за виріб відповідноїякості. Передові підприємства постійно контролюють втіленнясвоєї технічної переваги у конкретних виробах, що користують-ся попитом на ринку. Пропоновані підприємством для продажувироби повинні з'явитися на ринку у потрібному місці, у потрі-бний час і за оптимальною ціною.

Основним джерелом і визначальним чинником зростанняефективності виробництва і діяльності підприємства є працівники— керівники, спеціалісти, робітники. Продуктивність їх праці ба-гато в чому визначається методами, технікою, особистим умін-ням, знаннями, відношенням до праці та здібністю виконувати тучи іншу роботу. Продуктивність праці робітників буде зростатитоді, коли керівництво підприємства матеріально і морально за-охочує до використання творчих здібностей усіх категорій пра-цівників, сприяє створенню і підтриманню сприятливого соціа-льного мікроклімату, здійснює соціальний захист людей.

Єдність трудового колективу, раціональність у делегуваннівідповідальності і нормах керованості відносяться до принципіворганізації справ на підприємстві, що забезпечують необхіднуспеціалізацію і координацію виробничих і управлінських про-цесів і, отже, вищий рівень ефективності та продуктивності дія-льності.

Більш досконалі методи роботи в умовах переважання трудо-містких процесів стають достатньо перспективними для зростанняпродуктивності. Наукова організація роботи в усіх підрозділахпідприємства повинна зробити ручну працю більш продуктивноюза рахунок удосконалення способів виконання трудових операцій,застосовуваних механізмів та інструментів, організації робочихмісць. Для удосконалення методів праці на підприємстві необхід-но постійно аналізувати трудові операції та використання робочо-го часу, проводити систематичну атестацію робочих місць, вико-ристовувати позитивний досвід інших споріднених підприємств,навчати працівників прогресивних прийомів праці.

Значний внесок у зростання ефективності виробництва може за-безпечувати сучасна добре організована система управління, підконтролем якої знаходяться ресурси і результати діяльності підпри-ємства. Загальна ефективність діяльності підприємства залежить відтого, коли, де, як і відносно кого застосовується відповідний стильуправління. Стиль управління, в якому поєднані професійна компе-тентність, діловитість і висока етика взаємовідносин між людьми,впливає на усі види і напрями діяльності підприємства.

Максимального впливу внутрішніх чинників на рівень ефек-тивності виробництва можна досягти лише при забезпеченнінеобхідної комплексності їх використання, узгодженої взаємо-дії у часі і просторі. Наприклад, можна використовувати найно-віші технології та устаткування, але продовжувати застосовува-ти застарілі форми організації праці або мати на підприємствінедостатньо підготовлені кадри. У такому випадку позитивнихзрушень у ефективності виробництва не станеться.

Здійснювана державою (урядом) економічна і соціальна політи-ка істотно впливає на ефективність промислового виробництва че-рез практичну діяльність урядових установ і державних структур;різноманітні види законодавства; фінансові заходи і стимули (пода-тки, тарифи, фінансова підтримка великих науково-технічних і ви-робничих проектів та ін.); установлювані та контрольовані економі-чні правила й нормативи (регулювання доходів та оплати праці,контроль за цінами, ліцензування зовнішньоекономічної діяльності;створення ринкової, виробничої та соціальної інфраструктури.

Ефективність виробництва залежить не лише від створеннядержавою економічних, соціальних, законодавчих і політичнихумов, але й організаційних умов підвищення продуктивності ви-робничо-економічних систем. Такі умови забезпечуються шляхомзаснування і постійного функціонування на національному, регіо-нальному чи галузевому рівнях спеціальних інституційних механі-змів (дослідно-впроваджувальних і навчальних центрів, інститу-тів, асоціацій), діяльність яких зорієнтована на визначення ірозв' язання основних проблем підвищення ефективності різнихвиробничо-економічних систем і економіки в цілому.

Важливою передумовою зростання ефективності (продуктив-ності) виробництва на підприємствах є достатній рівень розвиткуй активна діяльність різноманітних інституцій ринкової, виробни-чої та соціальної інфраструктури. В сучасних умовах усі виробни-чі підприємства у процесі своєї інноваційної, виробничої і комер-ційної діяльності не можуть обходитися без відповідних послугінноваційних фондів, товарно-сировинних бірж, бірж праці, фон-дових бірж, комерційних банків та інших інститутів ринкової ін-фраструктури. Результати діяльності та ефективність виробництвабудуть залежати від розвитку і функціонування виробничої інфра-структури — комунікацій, транспорту, оптової та роздрібної тор-гівлі, спеціалізованих інформаційних систем. Найбільш вирішаль-не значення для забезпечення динамічного й ефективного роз-витку виробничого підприємства має потужна мережа організа-ційних структур і система постійно здійснюваних ними заходів,що у своїй сукупності складають соціальну інфраструктуру. Томуналежить приділяти особливу увагу розвитку і підвищенню ефек-тивності різноманітних закладів освіти, науки, культури, системжитлово-комунального господарства і побутового обслуговуваннянаселення, його надійного соціального захисту.

Запитання для самоконтролю

1. Сучасна характеристика та вимірювання ефективності виробни-цтва.

Система показників ефективності виробництва.

Методичні підходи до оцінки економічної' ефективності діяльностіпідприємства.

Розрахунок економічного ефекту від упровадження нової технікита нових засобів праці.

Чинники зростання економічної' ефективності.

Тести для самоконтролю

Поняття «ефект» та «ефективність» в інноваційній діяльності:

а)         рівнозначні;

б)         нерівнозначні;

в)         ефективність є характеристикою ефекту;

г)         ефект є характеристикою ефективності.

Назвіть принципи визначення економічної' ефективності ново-введень:

а)         матеріально-технічної доцільності;

б)         економічності;

в)         ресурсозбереження;

г)         соціальної доцільності.

Сумарний економічний ефект від упровадження нової технікиформується за рахунок ефектів:

а)         на витратах виробництва;

б)         від зниження собівартості;

в)         від збільшення продуктивності обладнання;

г)         на витратах експлуатації.

Що береться за аналог при визначенні економічної ефективностінової техніки:

а)         краща в країні техніка;

б)         замінювана техніка;

в)         краща техніка, що спроектована або випускається у країні чи закордоном не більше трьох років;

г)         техніка з мінімальними приведеними витратами.

Основними показниками визначення економічної ефективності є:

а)         коефіцієнт економічної' ефективності;

б)         час освоєння;

в)         продуктивність;

г)         термін окупності.

Принцип відбору раціонального варіанта нової техніки є:

а)         за максимальним прибутком;

б)         за мінімальними капіталовкладеннями;

в)         за мінімальними приведеними витратами;

г)         за максимальним коефіцієнтом ефективності.

Назвіть показники економічної ефективності інноваційних проце-сів:

а)         сумарний економічний ефект;

б)         коефіцієнт економічної' ефективності;

в)         термін окупності додаткових витрат;

г)         усі відповіді правильні.

Вкажіть показники технічного рівня нововведень:

а)         надійність;

б)         оптимальність;

в)         економічність;

г)         продуктивність.

За масштабами впливу на ефективність функціонування науки івиробництва нововведення поділяються на:

а)         технічні;

б)         соціальні;

в)         глобальні;

г)         локальні.

Вкажіть показники технічного рівня нововведень:

а)         надійність;

б)         економічність;

в)         точність;

г)         оптимальність.

Задачі

1. Впровадження штампованих заготовок осі автомобіля із про-фільного прокату замість поковок квадратного перерізу дозволи-ло автозаводу знизити витрати металу і зменшити питомі капіта-ловкладення. Визначити коефіцієнт корисного використанняметалу; приведені затрати на 100 заготовок; річний економічнийефект від впровадження прогресивних заготовок використовуючинаступні дані:


Показники

Поковка

Прокат

Вага 100 заготовок осі, т

4,5

4,0

Вага 100 готових виробів, т

3,5

3,5

Річний обсяг виробництва, тис. шт

100

100

Питомі капіталовкладення на подальшу оброб-ку 100 заготовок осі, грн

120

122

Собівартість обробки 100 заготовок, грн

250

210

Визначити умовну річну економію з моменту впровадження но-вої автоматичної лінії та економію до кінця року, якщо до запускунової лінії собівартість обробки головки блоку двигуна становила45 грн, а після запуску витрати знизилися до 25 грн. Автоматичналінія почне працювати з 1 червня. Виробнича програма на рік —250 тис. головок блоку.

Визначити ефективність від підвищення якості в залежності відпідвищення довговічності машини на основі таких даних:

передбачено збільшити строк служби машини з 5 до 7років;

в результаті збільшення витрат собівартість однієї машини зрос-те із 2000 до 2900 грн;

—річний обсяг випуску машин 10000 шт.

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ

 

Перелік тем

о

н%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Б

А, В

В

А, В

А, В

В

Г

В

Б, В

Б

2

Б

Г

А

А, Б

В

Б

А

Б

Б

Б, Г

3

Б

А, В, Г

В

А, В

Б, Г

А

А, Г

В

А, В,Г

А, Г

4

Б, Г

Б, Г

Б

Б, Г

А, Б, В

Б

А, В

Б, В

Б

В

5

А, В

А, Б, Г

Б, Г

А, Б

А, Г

Г

Б, Г

В

Б, Г

А, Г

6

Г

Б, Г

Б, В, Г

Б

Б, В, Г

Б

А, В, Г

Б.В

Б

В

7

Б, В

А

А

В

Б, Г

В

В, Г

А

А

Г

8

А, Г

А

Б

В

Б, В

А

А, В, Г

А, Г

А, Б

А, Г

9

А, Г

А, Г

А, Б

Г

А, В

Б

Б, Г

А, Б

А

В, Г

10

А

А

А, В

Б

А, В

Г

А, Б

В, Г

А

А, В

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС