Навчальне видання

магниевый скраб beletage

БoйчикІ.М., ХарівП.С., XomaHМ.І. Економіка підприємства. — Л.: Сполом,1999. — 212 с.

Гермашва О.Е. Производительность: ^кономическое содержание и пробле-ми измерения. — М.: Наука, 1996. — 188 с.

rp^op^e В.В., Ocmpobkuh М.М. Оценка предприятий: имущественньїй по-ход. — М.: Дело, 1998. — 222 с.

rpysunoeВ. Зкономика предприятий. — М.: Финансьі и статистика, 1998. — 208 с.

Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного. — К.: Хвиля, 1995. —Т.1 — 400 с.; Т. 2 — 20 с.

Економіка виробничого підприємництва / За ред. Й.М. Петровича. — К.:Знання, 2001. — 340 с.

Економіка підприємства / За ред. А.В. Шегди. — К.: Знання, 2002. — 336 с.

Зкономика предприятия / Под ред. И.П. Продиуса. — Х.: Одиссей, 2004. —288 с.

Економічний аналіз / За ред. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: Рута, 2007. — 706 с.

Зкономика станко-инструментальной промьішленности / Под ред. З.А.Третьякова. — М.:Машиностроение, 1989. — 304 с.

Зайцев Н.Л. Зкономика промьішленного предприятия. — М.: Инфра, 1998.

336 с.

Ким С.А. Организация и планирование промьішленного производства. —Мн.: Вишейша шк., 1980. — 250 с.

Клейнер Г. Предприятие в нестабильной ^кономической среде. — М.: Зко-номика, 1997. — 228 с.

^тел К. Организация производства на предприятии. — М.: Зкономика,1984. — 167 с.

Львoв В.С. Зффективное управление техническим развитием. — М.: Зко-номика, 1990. — 255 с.

Менар К. Зкономика организаций. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 160 с.

Организация, планирование и управление деятельностью промьішленногопредприятия / Под ред. С.М. Бухало. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Вьіща шк.,1989. — 472 с.

Основьі управления персоналом / Под ред. Б.М. Генкина. — М.: Вьісш.шк., 1996. — 34 с.

Пасхавер         А.И. Оценка ^ффективности технического перевооружения пред-приятий в новом хозяйственном механизме. — К.: Наук. думка, 1990. — 150 с.

ПoдoльськaВ.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз. — К.: ЦНЛ, 2007. — 488 с.H.^KponueH^ С.Ф., Кoлoт В.М. Підприємство: стратегія, організація, ефек-тивність. — К.: КНЕУ, 1998. — 352 с.

Прoтonoвa В.О., Пoлoнськuй А.Н. Економіка підприємства. — К.: ЦУЛ,2003. — 220 с.

Предприятие: стратегия, структура, положение об отделах и службах, дол-жностньїе инструкции / Под ред. К.А. Волкова и др. — М.: ОАО «Зкономика»,

— 526 с.

Прoкonенкo І.Ф., Ганін В.І. Методика і методологія економічного аналізу.

К.: ЦУЛ, 2008. — 430 с.

СергеевИ. Зкономика предприятия. — М.: Фис, 1997. — 304 с.

Стoянoвa Е.С. Управление оборотньїм капиталом. — М.: Перспектива,

— 127 с.

ToMncoHА. Зкономика фирмьі. — М.: Бином, 1998. — 544 с.

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Амортизація основних фондів 60Амортизаційний фонд 60

Балансова вартість 65, 162Безтарифна система 109

Валова продукція 22Відновна вартість 54Відрядна форма оплати праці 104Виробіток 94Виробнича дільниця 13Виробнича програма 20Виробнича потужність 24Виробничий процес 31Виробнича структура 12Виробничий цикл 36Витрати 115

Дохід 136

Економія витрат 131Ефективність 146Ефект 146

Загальна структура підприємства 15Заробітна плата 101

Інноваційна діяльність 9

Калькуляція 121Кваліфікація 88Кошторис виробництва 117Коефіцієнт трудової участі 109

Ліквідаційна вартість 65

Масове виробництво 48Матеріаломісткість 74Моральний знос 67

Норма амортизації 58Норма 77Норматив 78

Оборотні засоби 83Оборотні фонди 73Оборотність оборотних засобів 83

Одиничне виробництво 12, 47Організація виробництва 42Організаційна структура 16Основні виробничі фонди 62Основні невиробничі фонди 62

Підприємство 8Первісна вартість 55Персонал 87

Позавиробничі витрати 127Погодинна форма оплати 105Потокова лінія 43Потокове виробництво 46Предметна спеціалізація 34Подетальна спеціалізація 34Прибуток 137Продуктивність праці 94Професія 88

Реалізована продукція 23Рентабельність виробництва 137Рентабельність продукції 141Робоче місце 14

Серійне виробництво 47Собівартість продукції 117Спеціальність 88

Тарифна система 103Тарифна сітка 103Тарифний коефіцієнт 103Тарифна ставка 103Технологічна операція 33Технологічний процес 33Технологічна спеціалізація 34Товарна продукція 22Трудомісткість 92

Фізичний знос 53Фондовіддача 67Фондомісткість 67Фондоозброєність 67Фонди обігу 75

Чистий прибуток 138Чиста продукція 2

2. Розрахуємо виробничу потужність цеху:

П = 70656 = 128465,45 шт./рік.0,55

Відповідь: 128465,45 шт/рік.

Виробнича потужність складального цеху або складальноїдільниці:

F • T

П = —^,          (2.7)

f • t

де F — корисна виробнича площа дільниці (цеху), м2;Тр — кількість робочих днів у розрахунковому періоді;f— виробнича площа, необхідна для складання одного ви-робу, м2;

t — тривалість циклу складання одного виробу, дні.Розрахунок виробничої потужності у серійному виробництві:

Т • n

П = ,    (2.8)

^опм

де t комп — трудомісткість обробки комплекту, де t = 2 N • tt,

N — кількість деталей і-го найменування, які входять докомплекту, шт.;

U — час обробки і-ої деталі, хв.

Розрахунок виробничої потужності у багатономенклатурно-му виробництві: у цьому типі виробництва потужність розрахо-вується трьома етапами:

1. Усе устаткування розбивається на групи відповідно дотехнологічних операцій; відповідно по групах визначаються ко-ефіцієнти виробничої потужності:

Т • п

К =—п            ,           (2.9)

- 2 N, • t.'        1 ;

кількість найменувань виробів;

1.         Обчислити величину реалізованої продукції та її приріст у пла-новому році, якщо у звітному обсяг реалізації' склав 600 тис. грн.

У плановому році підприємство передбачає виготовлення про-дукції на суму 740 тис. грн. Частина її на суму 30 тис. грн. піде навнутрішні потреби. Незавершене виробництво за плановий рікзменшиться на 5 тис. грн. Додатково до програми випуску готовихвиробів підприємством будуть надані послуги промислового харак-теру заводам галузі на 45 тис. грн. і виготовлено напівфабрикатівдля реалізації' на сторону на 12 тис. грн.

Обсяг валової' продукції' підприємства в оптових цінах стано-вить 4,5 млн. грн, у тому числі вартість основних матеріалів, вико-ристаних для виготовлення продукції, — 1 млн, купованих напів-фабрикатів і комплектуючих виробів — 0,5 млн, амортизаційнівідрахування — 0,315 млн. грн.

Обчислити обсяг чистої продукції підприємства.

Визначити виробничу потужність дільниці на основі такихданих: встановлено 24 штампувальних автомати з продуктивністю22 удари за хвилину. За один удар штампується одночасно 5 дета-лей. Підприємство працює при п'ятиденному робочому тижні у двізміни. Номінальний фонд робочого часу становить 260 днів за рік.Витрати робочого часу на ремонт обладнання — 6%, а на змінуштампів — 7 % часу.

підставі укладених договорів або виходячи з фактичних данихминулих років:

Зпоточ = Мд-Іпос;     (5.4)

середній поточний запас визначається за формулою:

З_ = Мд-1^ •  (5.5)

3)         підготовчий запас — створюється у тих випадках, колиданий вид сировини або матеріалу не може бути негайно запу-щений у виробництво, а потребує підготовки до виробничоговикористання, а також на період часу, необхідного для при-ймання та складування:

Зпідгот = Мд 'Т підгот •        (56)

4)         страховий (мінімальний) запас — передбачається прирозрахунку норми запасів сировини і матеріалів у зв'язку з мо-жливим відхиленням фактичних строків поставки від плановихчерез причини, які важко передбачити заздалегідь (зупинка ви-робництва у постачальника, зриви у роботі транспорту тощо).Розмір страхового запасу встановлюється у межах 50 % поточ-ного складського запасу:

Зстр = Мд'Тстр •        (5.7)

5)         максимальний запас — визначається як сума страхового(мінімального) і поточного запасів:

3max = Зстр + Зпот • (58)

Приклад. Визначити місячну потребу підприємства у чор-ному металі, його середній і максимальний запас, якщо періодпоставки 8 днів, а період зриву поставки 2 дні. Для забезпечен-ня виконання денної програми слід використати 960 кг металу,причому його втрати становлять 2 %. Протягом місяця підпри-ємство працює 25 днів.

Оборотні засоби підприємства знаходяться у безперервномурусі, переходячи з однієї стадії кругообігу в іншу. Оборот обо-ротних засобів, виміряний у часі, називається їх оборотністю.

Економічне значення оборотності полягає в тому, що від неїзалежить величина необхідних підприємству сум коштів дляздійснення процесу виробництва й реалізації продукції.

Ефективне використання оборотних засобів характеризуєть-ся наступними показниками:

коефіцієнт оборотності розраховується шляхом ділен-ня вартості реалізованої продукції за діючими оптовими ці-нами за певний період часу на середній залишок оборотнихзасобів за той самий період і показує кількість оборотів заданий період:

К =      ;           (5.16)

НОКСе/          v '

коефіцієнт завантаження оборотних засобів показує,скільки оборотних засобів припадає на одну гривню реалізова-ної продукції за певний період:

НОК

Кзае = ;           (5.17)

реал

тривалість одного обороту (швидкість обороту) визна-чається за формулою:

То6 = — або Тб =      Д         ,           (5.18)

Коб     об Q реал І НОК сер У '

де Д — дні періоду (може бути місяць (30 днів), квартал (90днів), рік (360 днів).

показник віддачі (рентабельності, %) оборотних засобівхарактеризує економічну ефективність їх використання і являєсобою відношення прибутку від реалізації продукції до серед-ніх залишків оборотних засобів: