2.2 Виробнича потужністьпідприємства

магниевый скраб beletage

До найбільш важливих завдань, які стають передпідприємством у процесі його функціонування, належать такі:які виробничі потужності потрібні і як вони будуть змінюватисьу часі; яке устаткування потрібне і яким має бути рівень йогопродуктивності. Таким чином, виробничі потужності є найваж-ливішою складовою виробничого потенціалу підприємства.

Виробнича потужність — це максимально можливий обсягпродукції встановленої номенклатури, яку може виготовлятипідприємство за певний період часу за умов раціонального ви-користання обладнання та виробничих площ.

Одиниці виміру виробничої потужності застосовуються за-лежно від характеру та типу виробництва, а також галузевоїпідпорядкованості. Виробнича потужність має визначатися втих самих одиницях виміру, у яких планується здійснювати об-лік виготовлюваної продукції. Це можуть бути натуральні абоумовно натуральні показники. Для багатономенклатурного ви-робництва потужність має визначатися також вартісним показ-ником усього обсягу продукції.

Розрізняють три види потужності підприємства: проектну,поточну та резервну.

Проектною є потужність, яка визначається в процесі проек-тування, реконструкції, розширення діючого або будівництванового підприємства. Вона вважається оптимальною, бо склад іструктура устаткування відповідають структурі трудомісткостізапроектованої номенклатурі продукції.

Поточна або фактично досягнута виробнича потужність ви-значається періодично у зв'язку зі зміною умов виробництва(номенклатури і структури трудомісткості продукції) або пере-вищенням проектних показників.

Резервна потужність повинна формуватись і постійно існу-вати в певних галузях національної економіки. Наприклад, велектроенергетиці та газовій промисловості — для покриття такзваних пікових навантажень в електро- та газових мережах; за-безпечення енергоресурсами споживачів на період виконанняремонтно-аварійних робіт; у машинобудуванні — для підготов-ки виробництва та освоєння випуску нових видів устаткуваннята конструкційних матеріалів.

Виробнича потужність підприємства встановлюється, виходя-чи з потужності провідних цехів (дільниць, технологічних ліній,агрегатів) основного виробництва. Розрахунок виробничої потуж-ності проводиться з урахуванням заходів для ліквідації «вузьких»місць та можливого внутрішньовиробничого кооперування. Такожвиробнича потужність підприємства визначається кількістю уста-ткування і виробничих площ з урахуванням корисного фонду часуроботи одиниці обладнання (використання площі).

Розрахунки виробничої потужності проводяться відповіднодо типів виробництва.

У масовому виробництві величина виробничої потужностітехнологічної лінії за розрахунковий період визначається якспіввідношення фонду робочого часу в даному періоді та тру-домісткості одного виробу, виражених в однакових одиницяхвиміру часу.

Виробнича потужність механічного цеху:

Т • n

П = ,    (2.6)

^ир

де Тк — корисний фонд роботи одиниці устаткування, хв;

n — кількість устаткування, шт;

trap — норма часу на одиницю виробу, хв.

Приклад: у цеху працює 20 верстатів, норма часу на обробкувиробу 0,55 нормо-год/шт. Режим роботи цеху двозмінний, три-валість зміни 8 годин. Номінальний фонд робочого часу слідприйняти 230 днів/рік, а регламентовані простої обладнання 4%. Визначити виробничу потужність цеху.

Розв 'язок:

1. Визначимо корисний фонд роботи обладнання за формулою:

Т = Т • (1 -%р1 • n6.

к н ^ 100) обл

При цьому Тн = 230 • 2 • 8 = 3680 год.

Т = 3680-11 ——І • 20 = 70656 год.к 100)

де п —

Nj — кількість виробів і-го найменування, шт.;

tj — час обробки одиниці j-го виробу по даній групі устатку-вання, хвл.

Наведений вище коефіцієнт завжди має бути не меншим заодиницю.

З усіх визначених коефіцієнтів відповідно до груп устат-кування вибирається один, який розраховано відносно провід-ної групи (найменший).

Визначається виробнича потужність з урахуванням коефі-цієнта.

Визначення виробничої потужності підприємства завершу-ється складанням балансу, який характеризує зміни її протягомрозрахункового періоду.

На підприємстві розраховують наступні показники потуж-ності:

потужність на початок року (вхідна потужність підприєм-ства);

потужність на кінець року (вихідна потужність підприєм-ства);

середньорічна виробнича потужність, яка розраховуєтьсяза формулою:

М = М + Мвв • - Мвиб •^иб (2 10)

ср вх 12 12

де Мвв — кількість введених у дію виробничих потужностей;

Мвиб — кількість виведених виробничих потужностей;

tm — кількість місяців із моменту введення виробничих по-тужностей до кінця року;

t^ — кількість місяців із моменту вибуття виробничих по-тужностей до кінця року.

Коефіцієнт використання виробничої потужності визнача-ється шляхом ділення обсягу виробленої у розрахунковому пе-ріоді продукції на середньорічну величину потужності.

Установлення резервної потужності підприємства здійсню-ється шляхом розрахунків необхідної кількості резервних агре-гатів (груп устаткування) та обґрунтування розмірів експериме-нтально-дослідних виробництв.

Резерв виробничої потужності повинен передбачатись дляпідприємств, які досягли рівня використання поточної потуж-ності не нижче 95 % та випускають понад 25 % нової продукціїв загальному обсязі виробництва.

Величина резервної потужності для основного виробництвавизначається за формулою:

Мрез = Мнл/ (Кп.т.-1),          (2.11)

де Мнп. — потужності, які виробляють нові види продукції;

Кп.т. — коефіцієнт, який ураховує зростання трудомісткостіабо зниження продуктивності.

Запитання для самоконтролю

Поняття та особливості формування виробничоі' програми.

Визначення основних показників виробничої програми у вартіс-ному вираженні.

Обґрунтування виробничої програми ресурсами та виробничимипотужностями.

Виробнича потужність підприємства, методи її визначення.

Основні показники виробничої' потужності.

Тести для самоконтролю

Валова продукція включає:

а)         товарну продукцію;

б)         реалізовану продукцію;

в)         зміну обсягів незавершеного виробництва;

г)         зміну залишків готової' продукції' на складі.

Яким може бути співвідношення обсягів товарної та реалізованоїпродукції у виробничій програмі:

а)         обсяги товарної та реалізованої продукції однакові;

б)         обсяг товарної' продукції' менший, ніж реалізованої;

в)         обсяг товарної продукції більший, ніж реалізованої;

г)         різне співвідношення.

Товарна продукція — це :

а)         готова для реалізації' продукція;

б)         капітальне будівництво для непромислової' сфери;

в)         запчастини та напівфабрикати для реалізації' на сторону;

г)         ремонтні роботи на сторону.

Реалізована продукція включає:

а)         готову продукцію на складі;

б)         товарну продукцію;

в)         зміну обсягу незавершеного виробництва;

г)         зміну обсягу відвантаженої'неоплаченої'продукції.

Для обчислення обсягу виробництва і реалізації продукції вико-ристовують такі показники:

а)         натуральні;

б)         вартісні;

в)         змішані;

г)         умовно-натуральні.

Виробнича програма обґрунтовується:

а)         обсягом капітальних вкладень;

б)         виробничою потужністю;

в)         потребою в продукції;

г)         матеріальними і трудовими ресурсами.

Виробнича потужність промислового підприємства — це:

а)         максимально можливий річний випуск продукції ' при заданих ор-ганізаційно-технічних умовах;

б)         те саме, але за умови використання резервного обладнання;

в)         максимальний випуск продукції ' на вузьких місцях;

г)         немає правильної' відповіді.

Виробнича потужність потокової лінії розраховується за форму-лою:

Фд       Фд       365 • 24 • q

а) ; б) ; в)         і ;

r           Т          t

шт        lm

г) немає правильної' відповіді.

Виробнича потужність залежить від таких чинників:

а)         наявного на підприємстві обладнання (крім резервного);

б)         якості сировини;

в)         рівня спеціалізації;

г)         режиму роботу підприємства.

10. Асортимент продукції — це:

а)         перелік виробів за назвами, сортами, профілями у заданій кіль-кості;

б)         склад і співвідношення виробів у загальному обсязі;

в)         обидва визначення правильні;

г)         перелік видів продукції, що виробляється.

Задачі

З ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕСТА ПРИНЦИПИ ЙОГООРГАНІЗАЦІЇ