Тема 7. ПРОВАДЖЕННЯ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

магниевый скраб beletage

Процесуальні права іноземних підприємств і організацій.

Компетенція господарських судів у справах за участю інозем-них підприємств і організацій.

Судовий імунітет.

Схема 1. Процесуальні права іноземних підприємств та організацій

Процесуальні права іноземних підприємств та організацій

 

Іноземні підприємства і організації мають право звертатисядо господарських судів згідно з встановленою підвідомчістюі підсудністю господарських спорів за захистом своїх порушенихабо оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів

 

 

-

Іноземні підприємства і організації мають процесуальні права іобов'язки нарівні з підприємствами і організаціями України, а саме:

 

-

Сторони мають право

знайомитись з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії,

брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, братиучасть у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та пи-сьмові пояснення господарському суду, наводити свої доказиі міркування з усіх питань, що виникли у ході судового процесу,заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників процесу,оскаржувати судові рішення господарського суду в установленомуГПК України порядку, а також користуватися іншими процесуальнимиправами, передбаченими ГПК України

 

 

Сторони зобов'язані

добросовісно користуватися належними їм процесуальними права-ми, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інте-ресів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного таоб'єктивного дослідження всіх обставин справи

 

 

Позивач має право до прийняття рішення по справі

змінити підставу або предмет позову, збільшити розмір позовнихвимог, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог

 

 

Відповідач має право визнати позов повністю або частково

 

 

 

 

Законодавством України можуть бути встановлені відповідні обмеженнящодо підприємств і організацій тих держав, законодавством яких обме-жуються процесуальні права підприємств або організацій України

Схема 2. Компетенція господарських судіву справах за участю іноземних підприємствта організацій

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИНормативні акти та міжнародні угоди[1]

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року№ 254к /96-ВР.

Про мови в Українській РСР: Закон України від 28 жовтня1989 року № 8312-ХІ.

Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 року№ 1789-ХІІ.

Господарський процесуальний кодекс України: Закон Украї-ни від 6 листопада 1991 року № 1798-ХІІ.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнанняйого банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 року (в редакціїЗакону України від 30 червня 1999 року) № 2343-ХІІ.

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від26 листопада 1993 року № 3659-ХІІ.

Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994року № 4038-ХІІ.

Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого1995 року № 45/95-ВР.

Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон Українивід 10 лютого 1995 року № 51/95-ВР.

Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 бе-резня 1998 року № 202/98-ВР.

Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня1999 року № 606-ХГУ.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня2001 року № 2341-111.

Про судоустрій: Закон України від 2 лютого 2002 року№ 3018-111.

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня2003 року № 4364V.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня2003 року № 4354V.

Про електронні документи та електронний документообіг:Закон України від 22 травня 2003 року № 851-TV.

Про електронний цифровий підпис: Закон України від22 травня 2003 року № 852-TV.

Про утворення апеляційних господарських судів та затвер-дження мережі господарських судів України: Указ Президента Украї-ни від 11 липня 2001 року № 511/ 2001.

Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від

січня 1993 року № 7-93.

Про визначення розміру витрат на інформаційно-технічнезабезпечення судового процесу: Постанова Кабінету Міністрів Украї-ни від 29 березня 2002 року № 411.

Інструкція з діловодства в господарських судах України:Затв. наказом Голови Вищого господарського суду України від10 грудня 2002 року № 75.

Про утворення судових палат у Вищому господарському су-ді: Наказ Вищого господарського суду України від 27 лютого2003 року № 18.

Інструкція про порядок обчислення та справляння держав-ного мита: Затв. наказом Головної державної податкової інспекції від

квітня 1993 року № 15.

Інструкція про проведення виконавчих дій: Затв. наказомМіністерства юстиції від 15 грудня 1999 року № 74/5.

Соглашение о порядке разрешения споров, связанньїх сосуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 года:Ратифицировано Постановлением Верховного Совета Украинь от19 декабря 1992 года № 2889-ХІІ.

Соглашение о статусе зкономического суда СНГ от 6 июля1992 года.

Положение об зкономическом суде СНГ: Утверждено Сог-лашением Совета глав государств СНГ от 6 июля 1992 года.

Про примирення і арбітраж в рамках НБСЄ: Конвенція від15 грудня 1992 року: Ратифікована Законом України від 16 травня1995 року № 165/95-ВР.

Рекомендаційні матеріали

Вищого господарського (арбітражного) суду України[2]

Про деякі питання практики застосування Арбітражного про-цесуального кодексу України: Роз'яснення Вищого арбітражного су-ду України від 25 лютого 1992 року (із змінами та доповненнями)№ 01-6/244.

Про деякі питання застосування пункту 2 статті 62 Господар-ського процесуального кодексу України: Роз'яснення Вищого арбіт-ражного суду України від 12 травня 1992 року (із змінами та допов-неннями) № 01-8/564.

Про практику застосування статті 90 Господарського процесу-ального кодексу України: Роз'яснення Вищого арбітражного судуУкраїни від 2 грудня 1992 року (із змінами та доповненнями)№ 01-6/444.

Про деякі питання застосування позовної давності при вирішеннігосподарських спорів: Роз'яснення Вищого арбітражного суду Українивід 16 квітня 1993 року (із змінами та доповненнями) № 01-6/438.

Про деякі питання визначення ціни позову, підсудності справ тасплати державного мита: Роз'яснення Вищого арбітражного суду Украї-ни від 17 лютого 1994 року (із змінами та доповненнями) № 02-5/114.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з від-шкодуванням шкоди: Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від1 квітня 1994 року (із змінами та доповненнями) № 02-5/215.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних зсудовим захистом права державної власності: Роз'яснення Вищогоарбітражного суду України від 2 квітня 1994 року № 02-5/255.

Про участь у судовому процесі відособлених підрозділів юри-дичних осіб: Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від28 липня 1994 року (із змінами та доповненнями) № 02-5/492.

Про деякі питання практики застосування статей 80 та 81 Гос-подарського процесуального кодексу України: Роз'яснення Вищогоарбітражного суду України від 23 серпня 1994 року (із змінами та до-повненнями) № 02-5/612.

Про деякі питання практики застосування заходів до забез-печення позову: Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від23 серпня 1994 року (із змінами та доповненнями) № 02-5/611.

Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ госпо-дарським судам: Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від8 лютого 1996 року (із змінами та доповненнями) № 02-5/62.

Про деякі питання практики застосування статті 121 Госпо-дарського процесуального кодексу України: Роз'яснення Вищого ар-бітражного суду України від 12 вересня 1996 року (із змінами та до-повненнями) № 02-5/333.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних ізстворенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств: Роз'ясненняВищого арбітражного суду України від 12 вересня 1996 року (із змі-нами та доповненнями) № 02-5/334.

Про судове рішення: Роз'яснення Вищого арбітражного судуУ країни від 10 грудня 1996 року (із змінами та доповненнями)№ 02-5/422.

Про деякі питання практики застосування Господарськогопроцесуального кодексу України: Роз'яснення Вищого арбітражногосуду України від 18 вересня 1997 року (із змінами та доповненнями)№ 02-5/289.

Про деякі питання практики застосування розділу V! Госпо-дарського процесуального кодексу України: Роз'яснення Вищого ар-бітражного суду України від 4 березня 1998 року № 02-5/78.

Про деякі питання практики призначення судової експерти-зи: Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 11 листопада

року № 02-5/424.

Про деякі питання, пов'язані з застосуванням індексу інфля-ції: Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 12 травня

року № 02-5/223.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних іззастосуванням Закону України „Про заставу": Роз'яснення Вищогоарбітражного суду України від 24 грудня 1999 року № 02-5/602.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних звизнанням недійсними актів державних та інших органів:Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 26 січня 2000 ро-ку № 02-5/35.

Про порядок порушення справ про банкрутство за заявамиорганів державної податкової служби: Роз'яснення Вищого господар-ського суду України від 21 серпня 2001 року № 02-5/926.

Щодо компетенції касаційної інстанції з оцінки достовірнос-ті чи недостовірності зібраних у справі доказів та підстав їх прийнят-тя або відхилення судом: Роз'яснення Вищого господарського судуУкраїни від 22 жовтня 2001 року.

Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, поста-нов господарських судів України: Роз'яснення Президії Вищого гос-подарського суду України від 28 березня 2002 року № 04-5/365.

Про деякі питання практики застосування розділу ХІІ Господар-ського процесуального кодексу України: Роз'яснення Президії Вищогогосподарського суду України від 28 березня 2002 року № 04-5/366.

Про деякі питання застосування розділу ХІІ-1 Господарсько-го процесуального кодексу України: Роз'яснення Президії Вищогогосподарського суду України від 28 березня 2002 року № 04-5/367.

Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, поста-нов за нововиявленими обставинами: Роз'яснення Вищого господар-ського суду України від 21 травня 2002 року № 04-5/563.

Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підві-домчих господарським судам: Роз'яснення Вищого господарськогосуду України від 22 травня 2002 року № 04-5/570.

Про деякі питання практики вирішення спорів, що виника-ють з перевезення вантажів залізницею: Роз'яснення Вищого госпо-дарського суду України від 29 травня 2002 року № 04-5/601.

Про деякі питання практики розгляду справ за участю інозе-мних підприємств і організацій: Роз'яснення Президії Вищого госпо-дарського суду України від 31 травня 2002 року № 04-5/608.

Про деякі питання застосування Закону України "Про від-новлення платоспроможності боржника або визнання його банкру-том": Рекомендації Пленуму Вищого господарського суду Українивід 4 червня 2004 року № 04-5/1193.

Про деякі питання вирішення спорів, пов'язаних із захистомправ інтелектуальної власності: Рекомендації Вищого господарськогосуду України від 10 червня 2004 року № 04-5/1107.

Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини другоїстатті 82 Господарського процесуального кодексу України: Лист Ви-щого господарського кодексу України від 23 листопада 2001 року№ 01-8/1272.

Про деякі питання перегляду в апеляційному та касаційномупорядку ухвал про відмову в прийнятті або поверненні позовної заяви тазаяви про порушення справи про банкрутство: Інформаційний лист Ви-щого господарського суду України від 11 липня 2003 року № 01-8/791.

Про сплату державного мита з позовних заяв тимчасовимадміністратором: Лист Вищого господарського кодексу України від24 грудня 2003 року № 01-8/1597.

Про деякі питання практики застосування статті 121-2 Гос-подарського процесуального кодексу України: Лист Вищого госпо-дарського кодексу України від 19 березня 2004 року № 01-8/1597.

Про деякі питання, порушені у доповідних записках про ро-боту господарських судів України у 2003 році щодо застосуваннянорм Господарського процесуального кодексу України: Лист Вищогогосподарського суду України від 14 липня 2004 року № 01-8/1270.

Про деякі питання судової практики, пов'язані з оскаржен-ням ухвал господарських судів: Інформаційний лист Вищого госпо-дарського суду України від 31 січня 2005 року № 01-8/157.

Навчальні посібники

Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украиньї:Учеб. пособие (Курс лекций). - Х.: Одиссей, 2003. - 336 с.

Арбитражньїй процесс в СССР: Учебник / Под ред. А.А. Доб-ровольского. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. - 325 с.

Арбитражньїй процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф.М.К. Треушникова. - М.: ГЗК, 1994. - 416 с.

Арбитражньїй процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф.М.К. Треушникова. - М.: Спарк, 1997. - 253 с.

Арбитражньїй процесс: Учебник для юрид. вузов и ф-тов /Под ред. проф. М.К. Треушникова, проф. В.М. Шерстюка. - М.: Го-родец, 2000. - 480 с.

Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод.посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 248 с.

Беляневич В.Е. Арбітражне судочинство: визнання недійсни-ми актів державних та інших органів: Навч. посібник. - К.: Видавн.Дім "Ін Юре", 2001. - 304 с.

Васильев С.В. Хозяйственное судопроизводство Украиньї:Учеб. пособие. - Х.: Зспада, 2002. - 368 с.

9. Притика Д.М., Тітов М.І. Арбітражний процес: законодавствота практика застосування. Навч. посібник. - Х.: Консум, 1999. - Ч. І. -544 с.

Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. Арбітражний процес:Навч. посібник. - Х.: Консум, 1999. - Ч. ІІ. - 416 с.

Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знамен-ский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. - К.: Юринком Ин-тер, 2002. - С. 225-237.

Хозяйственное право Украиньї: Учебник / Под ред. А.С. Васи-льева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО "Одиссей", 2005. -С. 447-455.

Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського проце-суального права України: Навч. посібник. - Суми: ВТД "Універси-тетська книга", 2003. - 220 с.

Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник. - К.:Юрінком Інтер, 2001. - 367 с.

Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - 2-ге вид.,перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - С. 284-287.

Додаткова література

Абова Т.Е. Арбитражньїй процесс в СССР (понятие, основньїепринципи). - М.: Наука, 1985. - 114 с.

Абрамов Н.А. Институт третьих лиц в арбитражном процессе //Советское государство и право. - 1979. - № 1. - С. 94-99.

Амельченко М.В. Защита прав субьектов хозяйствования всудебном процессе и в исполнительном производстве: Монография. -Донецк: Дельта, 2003. - 196 с.

Амосов С. Обязанности по доказьіванию в арбитражном про-цессе // Хозяйство и право. - 1989. - № 8. - С. 48-52.

Ануров В.Н. Установление факта одобрения арбитражногосоглашения // Журнал российского права. - 2002. - № 4. - С. 84-86.

Ануров В.Н. Коллизионно-правовой аспект одобрения арбит-ражного соглашения // Журнал российского права. - 2002. - № 5. -С. 65-66.

Афанасьев Р.Г. Банкротство: направления совершенствованияликвидационной процедурь // Вестник Вь сшего арбитражного судаУкраиньї. - 2000. - № 31. - С. 165-169.

Ахтьірская В., Бондаль В. Несколько простьіх и зффективньїхсхем санации предприятия // Дебет-кредит. - 2000. - № 45. - С. 14-25.

Бабий Я. Правовьіе основания разрешения хозяйственньїхспоров третейскими судами // Предпринимательство, хозяйство иправо. - 1997. - № 10. - С. 38-41.

Барабашова Н., Сгара З. Мировое соглашение в процедуребанкротства: роль зкономико-правовьіх факторов // Право України. -2003. - № 1. - С. 18-20.

Бачун О. Розгляд скарг на дії та бездіяльність органів Державноївиконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал господарськогосуду // Право України. - 2002. - № 8. - С. 58-62.

Безуглов А. Взимание государственной пошлинь в хозяйст-венньїх судах // Вестник налоговой службьі Украиньї. - 2002. - № 30. -С. 17-26.

Белоусов А. Расчеть по претензиям: организация претензион-но-исковой работьі, бухгалтерский и налоговьій учет // Все о бухгал-терском учете. - 2002. - № 83. - С. 3-6.

Беляневич В.Е. Некоторьіе особенности рассмотрения арбит-ражньїми судами дел о признании недействительньїми актов налого-вь х органов // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. -№ 4. - С. 36-40.

Беляневич В.Е. Проблемьі обеспечения иска в делах о призна-нии недействительньїми актов налоговьіх органов (по материалам ар-битражной судебной практики) // Предпринимательство, хозяйство иправо. - 2000. - № 6. - С. 21-24.

Беляневич В.Е. Повторная кассация в хозяйственном судоп-роизводстве: некоторьіе проблемьі правоприменения // Право Украї-ни. - 2003. - № 3. - С. 36-40.

Беляневич В.Е. Справи про визнання недійсними актів держа-вних та інших органів в практиці арбітражних судів України: Авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук 12.00.04 / Київський національний уні-верситет ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 17 с.

Беляневич В.Е. Судова реформа: деякі проблеми другого ета-пу // Вісник господарського судочинства. - 2003. - № 2. -С. 164-170.

Біда К.М. Суб'єкти права на касаційне оскарження в госпо-дарському судочинстві України (сучасність та перспективи) // Вісникгосподарського судочинства. - 2004. - № 4. - С. 180-187.

Бирюков А. Реформа законодательства о банкротстве на Ук-раине // Юридическая практика. - 2000. - 20 апреля.

Богданов О.С. Исследование вариантов восстановления пла-тежеспособности при разработке проекта санации предприятия впроцедуре банкротства // Зкономика и право. - 2002. - № 11. -С. 116-123.

Богун В., Гетьманський Т. Визнана претензія: проблеми зако-нодавчого врегулювання // Підприємництво, господарство і право. -2004. - № 7. - С. 34-35.

Бондаренко В., Семиволос А. Продажа имущества предприя-тий-банкротов в новом законодательстве о банкротстве // Бизнес. -1999. - 11 ноября.

Бояринцева М. Нормативне врегулювання та практичні аспективиконання рішень, ухвал, постанов господарських судів // Вісникгосподарського судочинства. - 2003. - № 1. - С. 56-60.

Брьілеев А. Доарбитражное урегулирование хозяйственньїхспоров: процедура и практика применения // Бизнес-бухгалтерия.Право. Налоги. Консультации. - 2001. - 29 января.

Вакка А., Ерофеев А. Актуальньїе проблемьі определения оче-редности и размера требований кредиторов - физических лиц в делах обанкротстве // Вестник Вьісшего арбитражного суда Российской Феде-рации. - 2003. - № 4. - С. 97-105.

Вайшнурс А. А. Обеспечение и сбор доказательств с помо-щью Интернета. Процессуальньїй статус доказательств, полученньїх спомощью Интернета // Вестник Вьісшего арбитражного суда Россий-ской Федерации. - 2003. - № 3. - С. 142-149.

Васильев С. История становления арбитражньїх судов в Ук-раине // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999. - № 3. - С.40-41.

Вахнева Т. Деякі питання дії та застосування позовної давностів Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 2. -С. 80-83.

Витрянский В.В. Подведомственность споров арбитражномусуду // Советская юстиция. - 1992. - № 17-18. - С. 25-29.

Вь дай Т. Оспоримая действительность: недействительностьсделок в рамках процедурь банкротства // Юридическая практика. -2002. - 13 февраля.

Гаевьій М. Отсрочка уплатьі долга и сроки подачи заявленияо банкротстве должника // Вестник налоговой службь Украинь . -2002. - № 16. - С. 37-39.

Гарєєв Р. Підстави апеляційного скасування рішень господар-ських судів, у тому числі за втручанням прокурора // Підприємництво,господарство і право. - 2004. - № 12. - С. 108-110.

Гласова. О. Проблеми, що виникають у процесі визначення пі-двідомчості справ за участю сільськогосподарських підприємств // Під-приємництво, господарство і право. - 2004. - № 8. - С. 21-24.

Головченко В. Роздуми над законодавством про виконання су-дових рішень // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. -№ 3. - С. 137-140.

Горицвет Ю. ВХСУ: судебньїе палатьі работают // Юридиче-ская практика. - 2003. - 15 апреля.

Графский М. Уведомление - обязательнь й атрибут // Юри-дическая практика. - 2005. - 15 марта.

Грек Б. Банкрутство в Україні: минуле і сьогодення // ПравоУкраїни. - 2004. - № 6. - С. 24-30.

Джумагельдиева Г. Арбитражньїй управляющий как особьійсубьект хозяйственного права // Предпринимательство, хозяйство иправо. - 2001. - № 8. - С. 15.

Джунь В.В. Вдосконалення структури провадження у спра-вах про неплатоспроможність: проблемні питання // Право України. -2004. - № 5. - С. 90-94.

Джунь В.В. Проблема закріплення та структурування скла-дових інституту неспроможності // Підприємництво, господарство іправо. - 2005. - № 3. - С. 7-9.

Джунь В.В. Проблема реалізації засад конкурсу у механізмпровадження зі справ про неспроможність // Вісник господарськогосудочинства. - 2004. - № 1. - С. 316-325.

Джунь В.В. Проблемні питання вдосконалення організаціїпровадження у справах про банкрутство // Вісник господарського су-дочинства. - 2004. - № 2. - С. 184-192.

Домбругова А. Представництво // Юридичний вісник Украї-ни. - 2003. - 31 травня-6 червня.

Євтушенко О. Провадження у справах про визнання і прове-дення до виконання рішень іноземних судів // Право України. - № 8. -С. 75-78.

Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридическихлиц. - М.: Юрид. бюро "ГОРОДЕЦ", 1997. - 320 с.

Жуков А. О правах кредитора-залогодержателя в процедуребанкротства // Підприємство, господарство і право. - 2001. - № 11. -С. 16.

Зайцев И.М. Сущность хозяйственньїх споров. - Саратов:Изд-во Сарат. ун-та, 1974. - 157 с.

Зайцев И.М. Хозяйственньїй спор и арбитражньїй процесс. -Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1982. - 129 с.

Зайцева Л. Некоторьіе проблемьі судебного извещения участ-ников арбитражного процесса // Вестник Вьісшего арбитражного судаРоссийской Федерации. - 2003. - № 4. - С. 105-110.

Закурин М.К. Проблема реалізації мирової угоди у разі її не-виконання обома або однією зі сторін // Вісник господарського судо-чинства. - 2002. - № 2. - С. 45-46.

Застосування положень нового Цивільного кодексу Українидо позовної давності (Коментар Тенькова С.С.) // Вісник господарсь-кого судочинства. - 2004. - № 4. - С. 130.

Иваньков П. Приостановка производства в связи с уголов-ньім делом // Юридическая практика. - 2003. - 11 февраля.

Каллистратова Р., Клеин Н. Участники арбитражного про-цесса // Хозяйство и право. - 1991. - № 10. - С. 20-28.

Карабельников Б.Р. Проблема публичного порядка при приведе-нии в исполнение решений международньїх коммерческих арбитражей //Журнал российского права. - 2001. - № 8. - С. 101-109.

Карлин А.Б. Прокурор в арбитражном процессе: усилениепринципов состязательности и равноправия сторон // Законность. -1996. - № 5. - С. 2-7.

Киселева Т. Защита прав хозяйствующих субьектов в третей-ском судопроизводстве // Хозяйство и право. - 2001. - № 9. - С. 16-19.

Клеин Н.И. Встречньїй иск в суде и арбитраже. - М.: Юрид.лит., 1964. - 83 с.

Клепай З.В. Аспекти виконання судових актів у проекті Гос-подарського процесуального кодексу // Вісник господарського судо-чинства. - 2003. - № 1. - С. 54-56.

Комаров А. Рассмотрение споров по внешнеторговьім сдел-кам // Хозяйство и право. - 1991. - № 8. - С. 138-145.

Козлов А.С. Понятие и признаки судебньїх доказательств всоветском гражданском процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. на-ук. - М., 1978.

Кузь О., Обідіна І. Визнання і виконання рішень іноземнихсудів та арбітражів // Право України. - № 9. - С. 72-75.

Кьічкина Н. Сравнительньїй анализ регламентов международ-нь х арбитражнь х судов // Предпринимательство, хозяйство и право. -2000. - № 8. - С. 40-43.

Кьічкина Н. Юридические последствия неквалифицирован-ного применения принципа автономии воли в международном ком-мерческом арбитраже // Предпринимательство, хозяйство и право. -2000. - № 5. - С. 52-54.

Леванчук Л. Доказательства в хозяйственном процессе // Вес-тник Вь сшего хозяйственного суда Республики Беларусь. - 2002. -№ 2. - С. 92-104.

Лесницкая Л. Доказательства // Хозяйство и право. - 1991. -№ 11. - С. 28-27.

Лившиц Н.О. О подведомственности хозяйственньїх спо-ров // Хозяйство и право. - 1991. - № 9. - С. 17-24.

Лобода О. Исполнение арбитражнь х решений. Проблемьисполнения решений иностранньїх судов и арбитража на территорииУкраиньї // Юридическая практика. - 2003. - 27 мая.

Логинов К.Н. О банкротстве // Бизнес. - 1999. - № 39. - С. 42-48.

Лурье С. Практика органов госарбитража по рассмотрениюхозяйственнь х споров с вь ездом на предприятия и в организации //Советское государство и право. - 1973. - № 1. - С. 135-137.

Мананков О. Отмена обеспечения иска арбитражньїм судом. //Вестник Вьісшего арбитражного суда Российской Федерации. - 2003. -№ 4. - С. 89-97.

Мартьіненко И.З. Возбуждение прокурором арбитражногопроцесса // Государство и право. - 1997. - № 3. - С. 80-85.

Матюхин В. Кто и когда должен вьідать приказ? // Юридиче-ская практика. - 2005. - 8 марта.

Мельник А. Відновлення платоспроможності платника абовизнання його банкрутом: окремі проблеми // Право України. - 2001. -№ 10. - С. 27-35.

Михеева Е. Диагноз: оздоровлению подлежит. Процедурабанкротства - возможность вь жить // Юридическая практика. -2002. - 13 февраля.

Назаркина Н. Доарбитражное урегулирование хозяйствен-ньіх споров // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. - 2000. - 13-19 июля.

Ніколенко Л.М. Доказування в господарському судочинстві:Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / ІЕПД НАН України. -Донецьк, 2004. - 17 с.

Осетинський А.Й. Господарське судочинство: деякі теорети-чні та практичні аспекти касаційної інстанції // Вісник господарсько-го судочинства. - 2004. - № 2. - С. 175-178.

Осетинський А.Й. Організаційно-правові засади діяльностіта перспективи розвитку судової палати Вищого господарського судуУкраїни з розгляду справ, що виникають з податкових та інших від-носин, пов'язаних з державним регулюванням діяльності господарю-ючих суб'єктів // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 1. -С. 311-316.

Осетинський А.Й. Організаційно-правові проблеми кадрово-го забезпечення касаційної інстанції в господарському судочинстві //Право України. - 2005. - № 3. - С. 13-18.

Осетинський А.Й. Порівняльна характеристика організацій-но-правових засад діяльності арбітражного суду касаційної інстанції вРосійській Федерації та господарського суду касаційної інстанції вУкраїні // Вісник господарського судочинства. - 2004. -№ 3. - С. 204-210.

Осетинський А.Й. Порівняльно-правовий аналіз функцій каса-ційної касаційної інстанції в судових системах країн романо-германськоїсистеми права та перспективи розвитку касації в господарському судо-чинстві України // Право України. - 2004. - № 5. - С. 23-27.

Осетинський А.Й. Формування касації в контексті розвиткугосподарської спеціалізації в судовій системі України // Право Украї-ни. - 2004. - № 3. - С. 8-13.

Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). - М.: Городец, 2000. -192 с.

Перегон Ю. Обеспечение иска: проблемьі исполнения //Юридическая практика. - 2005. - 8 марта.

Побирченко И.Г. Формь участия прокуратурь в деятельностигосарбитража // Советское государство и право. - 1973. - № 11. - С. 137.

Подгородецкая Л. Решение третейского суда // Вестник на-логовой службьі Украиньї. - 2002. - № 42. - С. 55-56.

Подзе С.Н. Несколько слов о процедуре банкротства // Биз-нес. - 2000. - № 37. - С. 93-97.

Подзе С.Н. Король умер - да здравствует король! (О том, целе-сообразно ли теперь предьявлять претензию контрагенту, нарушившемуобязательство) // Бухгалтерия. - 2002. - 16 сентября.

Поляков Б.М. Банкротство как институт хозяйственногопроцесса // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2001. - № 9. -С. 13-23.

Поляков Б.М. Денежньїе обязательства как обьект институтабанкротства // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2001. -№ 11. - С. 3-12.

Поляков Б.М. Деякі питання по ініціюванню провадженнясправ про банкрутство // Вісник господарського судочинства. - 2002. -№ 1. - С. 109-114.

Поляков Б.М. Деякі питання правового статусу кредиторів упроцедурі банкрутства // Вісник господарського судочинства. - 2004. -№ 4. - С. 103-108.

Поляков Б.М. Неосновньїе участники в процедуре банкротства //Господарство і право. - 2002. - № 1. - С. 24-26.

Поляков Б.М. Оскарження судових актів у процедурі банк-рутства // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 1. -С. 23-27.

Поляков Б.М. Порядок установления и изменения пассивадолжника в отношениях несостоятельности (банкротстве) // Підприє-мництво, господарство і право. - 2004. - № 8. - С. 11-15.

Поляков Б.М. Правові проблеми регулювання неспроможно-сті (банкрутства): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / НАНУкраїни, ІЕПД. - Донецьк, 2003. - 38 с.

Поляков Б.М. Практика применения Закона Украиньї "О вос-становлении платежеспособности должника или признании его банк-ротом" // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 10. -С. 37.

Поляков Б.М. Санація як судова процедура банкрутства // Віс-ник Вищого господарського суду України. - 2003. - № 1. - С. 156-168.

Померанский И. Бизнес по-украински: об информационно-техническом обеспечении процесса // Юридическая практика. -2002. - 3 апреля.

Потапенко В. За все надо платить! Налоговьіе и финансовьіеорганьї не освобожденьї от уплатьі госпошлиньї за подачу апелляци-онньїх и кассационньїх жалоб // Юридическая практика. - 2002. -10 июля.

Притика В.Д. Сучасні наукологічні підходи щодо перспек-тив впровадження третейського розгляду в Україні // Вісник госпо-дарського судочинства. - 2003. - № 2. - С. 65-70.

Притьїка Д.О. О подготовке кадров для государственногоарбитража // Хозяйство и право. - 1991. - № 6. - С. 94-98.

Притьїка Д.О. Конституционньїе основьі правосудия и на-правления совершенствования судопроизводства // Право Украиньї. -1997. - № 1. - С. 14-22.

Притьїка Д.О. Арбитражньїе судьі Украиньї: задачи по усове-ршенствованию организации роботьі // Право Украиньї. - 2000. - № 7. -С. 60-65.

Притьїка Д.О. Методологические проблемьі организации хо-зяйственньїх судов в Украине // Право України. - 2003. - № 1. -С. 18-20.

Притьїка Д.О. Современньїе правовьіе основьі организациии деятельности органов хозяйственной юрисдикции Украинь // ПравоУкраїни. - 2003. - № 2. - С. 3-7.

Притьїка Д.О. Правовьіе проблемьі судебного управления //Право України. - 2003. - № 3. - С. 30-36.

Притика Д.О. Господарські суди України в умовах судово-правової реформи // Право України. - 2004. - № 4. - С. 11-20.

Притика Ю.Д. Підвідомчість справ третейському судові //Право України. - 2004. - № 7. - С. 51-54.

Радзвілюк В.В. Санація як судова процедура банкрутства:порівняльно-правове дослідження: Автореф. дис. ... канд. юрид. на-ук: 12.00.04 / КНУ ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 17 с.

Разрешение хозяйственньїх споров. Практика арбитражньїхсудов Украиньї / Сост.: В.С.Москаленко, Ю.И.Шаульский. - К.: Блиц-информ, 1996. - 256 с.

Розенберг Я.А. Представительство по гражданским делам всуде и арбитраже. - Рига: Лиесма, 1981. - С. 22-33.

Руденко А., Шипка А., Черная Н. Еще раз о погашении обяза-тельств перед бюджетом // Юридическая практика. - 2000. - 13 апреля.

Руденко Н. Арбитражньїй суд и прокуратура // Право Укра-иньї. - 2000. - № 2. - С. 60-62.

Руденко Н. Доказательная деятельность в арбитражномпроцессе // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 7. -С. 34-39.

Руденко М. Новий судоустрій України // Вісник прокурату-ри. - 2002. - № 4. - С. 62-69.

Руденко М. Позов прокурора до господарського суду якефективний засіб захисту порушених державних інтересів // Підпри-ємництво, господарство і право. - 2002. - № 3. - С. 13.

Руденко М. Представництво прокуратурою України інте-ресів держави у господарському суді: проблеми теорії та практики //Право України. - 2001. - № 11. - С. 49-52.

Руденко М. Прокурор у арбітражному процесі: історія, сього-дення та перспективи // Вісник прокуратури. - 2001. - № 4. - С. 83-89.

Рябцева Я.Г. Відповідальність арбітражного керуючого //Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 1. - С. 356-359.

Савинкин В., Лозовая Т. Бизнес-конспект-1. Понятия, исполь-зуемь е в Законе Украинь "О возобновлении платежеспособностидолжника или признании его банкротом". Бизнес-конспект-2. Техноло-гическая схема применения Закон // Бизнес. - 2000. - № 4. - С. 131-137.

Савинкин В., Лозовая Т. Бизнес-конспект-3. Технологичес-кая схема применения Закона Украиньї "О восстановлении должникаи признании его банкротом" // Бизнес. - 2000. - № 9. - С. 117-118.

Сапожников Н. Укреплять законность в хозяйственньїх от-ношениях // Советская юстиция. - 1982. - № 11. - С. 3-9.

Святогор А. Теория и практика исполнения решений арбит-ражнь х судов: проблемнь е вопрось // Юридическая практика. -2001. - 11 января.

Сгара 3. Мировое соглашение в процедуре санации // Підп-риємництво, господарство і право. - 2003. - № 4. - С. 13-16.

Селіванов А. Проблеми запровадження в судовому процесіправової експертизи як умови досягнення об'єктивного і обґрунтовано-го судового рішення // Підприємство, господарство і право. - 2002. -№ 7. - С. 22-25.

Солодкий В. Деякі питання теорії і практики виконання рі-шень господарського суду по справам за позовами прокурорів // Під-приємництво, господарство і право. - 2003. - № 4. - С. 38-41.

Степанов Б.А. Место и роль арбитража в системе регулиро-вания хозяйственньїх отношений // Правовое регулирование хозяйст-венньїх отношений. - М.: Юрид. лит., 1978. - С. 72-83.

Степанов О. Мораторій на задоволення вимог кредиторів:окремі проблеми правозастосування // Право України. - 2004. - № 10. -С. 47-49.

Степанова Т.В. Доказування та докази в господарськомупроцесі України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / ІЕПДНАН України. - Донецьк, 2002. - 18 с.

Степанова Т.В. Особливості класифікації доказів у господар-ському процесі // Підприємство, господарство і право. - 2001. - № 11. -С. 11-14.

Степанова Т.В. Поняття допустимості доказів у господарсь-кому процесі // Вісник господарського судочинства. - 2002. - № 2. -С. 230-232.

Степанова Т.В. Поняття, сутність та предмет доведення вгосподарському процесі // Право України. - 2002. - № 2. - С. 49-52.

Степанова Т.В. Поняття і значення належності судових до-казів у господарському процесі // Підприємство, господарство і пра-во. - 2002. - № 1. - С. 17-19.

Степанова Т.В. Речові докази як засоби доведення й особ-ливий вид доказів у господарському процесі // Вісник господарськогосудочинства. - 2002. - № 1. - С. 202-204.

Степанова Т.В. Свідки як засоби доказування у господарсь-кому процесі України // Вісник Вищого господарського суду України. -2003. - № 1. - С. 168-173.

Степанова Т.В. Ще раз про правову експертизу // Вісник го-сподарського судочинства. - 2004. - № 1. - С. 342-344.

Степанова Т.В. Щодо відстрочки сплати державного мита варбітражних судах // Право України. - 2000. - № 12. - С. 49-51.

Тараненко В.Ф. Состязательность в арбитражном процессе //Советское государство и право. - 1983. - № 8. - С. 122-124.

Темкіжев І.Х. До питання про визначення підвідомчості спо-рів суб'єктів підприємницької діяльності з податковими органами // Ві-сник господарського судочинства. - 2004. - № 3. - С. 71-76.

Тимченко Г.П. Джерела диспозитивності у цивільному проце-суальному праві // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 1. -С. 338-341.

Тимченко П.М. Проблеми судової підвідомчості: Автореф.дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. юрид. акад. України ім.Я. Мудрого. - Х., 2000. - 19 с.

Титов М. Применение процедурьі доарбитражного регули-рования хозяйственньїх споров: некоторьіе вопросьі практики // Пра-во Украиньї. - 2000. - № 4. - С. 44-47.

Фалькович М.С. Стороньї в арбитражном процессе // Совет-ская юстиция. - 1978. - № 7. - С. 20-25.

Федоренко Н. Взаимодействие арбитражного суда с орга-нами государственной власти // Вестник Вьісшего арбитражного судаРоссийской Федерации. - 2003. - № 2. - С. 78-84.

Фурса С. Правовий сенс виконавчого провадження // Юри-дичний вісник України. - 2003. - 9-16 травня.

Хандурин Н. Судьі приведут к евростандартам // Юридиче-ская практика. - 2003. - 27 мая.

Хотинська О. Процесуальне становище сторін виконавчогопровадження // Право України. - 2004. - № 3. - С. 85-87.

Хренов Д. Исполнение решений иностраннь х арбитражейна Украине // Юридическая практика. - 2002. - 29 мая.

Цират Г. Третейские судьі - надежно, зффективно, бьістро! //Юридическая практика. - 2000. - 29 июня.

Чапля О. Щодо поняття учасників господарського процесу //Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 2. - С. 134-136.

Черкес В.О. Отмена ареста недвижимости // Юридическаяпрактика. - 2005. - 15 марта.

Черкес В.О. Проблема зняття арешту нерухомого майна у го-сподарському процесуальному законодавстві України (ст. 68 ГПК) //Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 2. - С. 60-65.

Шапиро С. Участие прокурора в деле о банкротстве // Юри-дическая практика. - 2000. - 7 сентября.

Шейфер С.А. Проблемьі допустимости доказательств требуютдальнейшей разработки // Государство и право. - 2001. - № 10. -С. 47-54.

Шиманович О. Законна сила судового рішення // Підприєм-ництво, господарство і право. - 2004. - № 10. - С. 98-102.

Штогун С. Проблемьі правовьіх гарантий независимостисудей в Украине // Право України. - 2003. - № 3. - С. 42-46.

Щелкунов О. Прядок визнання рішень іноземних судів натериторії України // Право України. - 2004. - № 6. - С. 70-74.

Юдельсон К.С. Процессуальное представительство в суде иарбитраже. - Свердловск: СЮИ, 1981. - 91 с.

Юрчак В. Исполнение судебнь х решений: некоторь е воп-роєм // Право України. - 2003. - № 3. - С. 85-86.

Ющенко С. Соотношение исполнительного производства спроцедурой банкротства // Підприємництво, господарство і право. -2003. - № 1. - С. 16-19.

Господарський процесуальний кодекс України

Вводиться в дію Постановою BP№ 1799-XII від 06.11.91

P о з д і л IЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право на звернення до господарського суду

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числііноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створенняюридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприєм-ницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатисядо господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарськихсправ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних за-коном інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів,спрямованих на запобігання правопорушенням.

У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господар-ського суду мають право також звертатися державні та інші органи, громадяни,що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Угода про відмову від права на звернення до господарського суду єнедійсною.

Стаття 2. Порушення справ у господарському суді

Господарський суд порушує справи за позовними заявами:

підприємств та організацій, які звертаються до господарського суду за за-хистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів;

державних та інших органів, які звертаються до господарського суду увипадках, передбачених законодавчими актами України;

прокурорів та їх заступників, які звертаються до господарського суду вінтересах держави;

Рахункової палати, яка звертається до господарського суду в інтересахдержави в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законамиУкраїни.

Прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави,в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів дер-жави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповнова-жений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.

Господарський суд порушує справи про банкрутство за письмовою зая-вою будь-кого з кредиторів, боржника.

Стаття 3. Мова судочинства

Мова судочинства визначається статтею 21 Закону України "Про мови вУкраїнській РСР".

Стаття 4. Законодавство, яке застосовується при вирішенні господарсь-ких спорів

Господарський суд вирішує господарські спори на підставі КонституціїУкраїни, Закону України "Про господарський суд", цього Кодексу, інших зако-нодавчих актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість якихнадана Верховною Радою України.

Господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщоці акти не відповідають законодавству України.

Якщо в міжнародних договорах України, згода на обов'язковість яких нада-на Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбаченізаконодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Господарський суд у випадках, передбачених законом або міжнародним дого-вором, застосовує норми права інших держав. У разі відсутності законодавства, щорегулює спірні відносини за участю іноземного суб'єкта підприємницької діяльнос-ті, господарський суд може застосовувати міжнародні торгові звичаї.

Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів неповноти, неясності,суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.

Стаття 4-1. Форми судового процесу

Господарські суди вирішують господарські спори у порядку позовногопровадження, передбаченому цим Кодексом.

Господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку прова-дження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встанов-лених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника абовизнання його банкрутом".

Стаття 4-2. Рівність перед законом і судом

Правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіхучасників судового процесу перед законом і судом.

Стаття 4-3. Змагальність

Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують своївимоги і заперечення поданими суду доказами.

Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участьу справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і пра-вильного застосування законодавства.

Стаття 4-4. Гласність розгляду справ

Розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком випадків,коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, комерційної або банків-ської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обґрунтовано вимагаютьконфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початкурозгляду справи по суті.

Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення клопотанняз цього приводу виноситься ухвала.

Судовий процес фіксується технічними засобами та відображається упротоколі судового засідання у порядку, встановленому цим Кодексом.

Стаття 4-5. Судові рішення

Господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняттяобов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов.Рішення і постанови господарських судів приймаються іменем України.

Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягневідповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.

Усі судові рішення викладаються у письмовій формі.

Стаття 4-6. Склад господарського суду

Справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово.Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії іскладності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів.

Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських судівздійснюється апеляційними господарськими судами колегією суддів у складітрьох суддів.

Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і апеляційних госпо-дарських судів здійснюється Вищим господарським судом України колегієюсуддів у складі трьох або більшої непарної кількості суддів.

Стаття 4-7. Порядок прийняття судових рішень і вирішення питань щодорозгляду справи

Судове рішення приймається суддею за результатами обговорення усіхобставин справи, а якщо спір вирішується колегіально - більшістю голосів суд-дів. У такому ж порядку вирішуються питання, що виникають у процесі розгля-ду справи.

Жодний із суддів не має права утримуватися від голосування. Головую-чий суддя голосує останнім.

Суддя, не згодний з рішенням більшості складу колегії суддів, зо-бов'язаний підписати процесуальний документ і має право викласти письмовосвою окрему думку, яка долучається до справи, але не оголошується.

Підготовку проектів судових рішень здійснює головуючий колегії суддівабо за його дорученням - будь-який суддя цієї колегії.

P о з д і л II

ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Стаття 5. Основні положення досудового врегулювання господарського спору

Сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарськогоспору у випадках, передбачених цим Кодексом, а також за домовленістю міжсобою, якщо це обумовлено договором.

Спори, що виникають з договору перевезення, договору про надання пос-луг зв'язку та договору, заснованому на державному замовленні, можуть бутипередані на вирішення господарського суду за умови додержання сторонамивстановленого для даної категорії спорів порядку їх досудового врегулювання.

Порядок досудового врегулювання спорів визначається цим Кодексом,якщо інший порядок не встановлено діючим на території України законодавст-вом, яке регулює конкретний вид господарських відносин.

Справи за заявою прокурора чи його заступника, Рахункової палати, Ан-тимонопольного комітету України та його територіальних відділень порушу-ються господарським судом незалежно від вжиття сторонами заходів досудово-го врегулювання спорів.

Порядок досудового врегулювання господарських спорів не поширюєтьсяна спори про визнання договорів недійсними, спори про визнання недійснимиактів державних та інших органів, підприємств та організацій, які не відповіда-ють законодавству і порушують права та охоронювані законом інтереси підп-риємств та організацій (далі - акти), спори про стягнення заборгованості заопротестованими векселями, спори про стягнення штрафів Національним бан-ком України з банків та інших фінансово-кредитних установ, а також на спорипро звернення стягнення на заставлене майно.

Стаття 6. Порядок пред'явлення претензії

Підприємства та організації, що порушили майнові права і законні інте-реси інших підприємств та організацій, зобов'язані поновити їх, не чекаючипред'явлення претензії.

Підприємства та організації, чиї права і законні інтереси порушено, з ме-тою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересівзвертаються до нього з письмовою претензією.

У претензії зазначаються:

а)         повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підпри-ємства, організації, яким претензія пред'являється; дата пред'явлення і номерпретензії;

б)         обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтве-рджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;

в)         вимоги заявника;

г)         сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцін-ці; платіжні реквізити заявника претензії;

д)         перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах

чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, мо-жуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії.

Претензія підписується повноважною особою підприємства, організаціїабо їх представником та надсилається адресатові рекомендованим або ціннимлистом чи вручається під розписку.

Стаття 7. Порядок і строки розгляду претензії

Претензія підлягає розгляду в місячний строк, який обчислюється з дняодержання претензії.

В тих випадках, коли обов'язковими для обох сторін правилами або дого-вором передбачено право перепровірки забракованої продукції (товарів) підп-риємством-виготовлювачем, претензії, пов'язані з якістю та комплектністюпродукції (товарів), розглядаються протягом двох місяців.

Якщо до претензії не додано всі документи, необхідні для її розгляду, во-ни витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бу-ти менше п'яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. При цьому перебігстроку розгляду претензії зупиняється до одержання витребуваних документівчи закінчення строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановленийстрок не надійшли, претензія розглядається за наявними документами.

При розгляді претензії підприємства та організації в разі необхідності по-винні звірити розрахунки, провести судову експертизу або вчинити інші дії длязабезпечення досудового врегулювання спору.

Підприємства та організації, що одержали претензію, зобов'язані задово-льнити обґрунтовані вимоги заявника.

Стаття 8. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії

Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у письмовій формі.

У відповіді на претензію зазначаються:

а)         повне найменування і поштові реквізити підприємства, організації, щодають відповідь, та підприємства чи організації, яким надсилається відповідь;дата і номер відповіді; дата і номер претензії, на яку дається відповідь;

б)         коли претензію визнано повністю або частково, - визнана сума, номер ідата платіжного доручення на перерахування цієї суми чи строк та засіб задо-волення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;

в)         коли претензію відхилено повністю або частково, - мотиви відхиленняз посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обґрунтовують ві-дхилення претензії;

г)         перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.

Коли претензію відхилено повністю або частково, заявникові повинно бу-ти повернуто оригінали документів, одержаних з претензією, а також надісланодокументи, що обґрунтовують відхилення претензії, якщо їх немає у заявникапретензії.

Відповідь на претензію підписується повноважною особою підприємства,організації або їх представником та надсилається рекомендованим або ціннимлистом чи вручається під розписку.

Якщо у відповіді про визнання претензії не повідомляється про перераху-вання визнаної суми, то через 20 днів після її отримання така відповідь є підс-тавою для примусового стягнення заборгованості державною виконавчою слу-жбою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче проваджен-ня". До заяви про порушення виконавчого провадження додається відповідь бо-ржника, а якщо в ній не зазначено розмір визнаної суми, то додається також ко-пія претензії.

Установи банку зобов'язані приймати розпорядження про безспірне спи-сання коштів і в тих випадках, коли боржник, визнавши претензію, просить зрізних причин не стягувати з нього визнану суму.

За необґрунтоване списання у безспірному порядку претензійної сумивинна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі 10 процентів від списа-ної суми.

Стаття 9. Відповідальність за порушення строків розгляду претензії

В разі порушення строків розгляду претензії, встановлених статтею 7цього Кодексу, чи залишення її без відповіді господарський суд при вирішеннігосподарського спору має право стягти в доход державного бюджету з підпри-ємства, організації, що припустилися такого порушення, штраф у розмірі 2процентів від суми претензії, але не менш як 5 розмірів неоподатковуваних мі-німумів доходів громадян і не більш як 100 розмірів неоподатковуваних міні-мумів доходів громадян.

Стаття 10. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під часукладення певної категорії господарських договорів

Спори, що виникають при укладенні господарських договорів, можутьбути подані на вирішення господарського суду.

Стаття 11. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни тарозірвання певної категорії господарських договорів

Підприємство чи організація, які вважають за необхідне змінити чи розір-вати договір, зазначений у частині другій статті 5 цього Кодексу, надсилаютьпропозиції про це другій стороні за договором.

Підприємство, організація, які одержали пропозицію про зміну чи розір-вання договору, повинні відповісти на неї не пізніше 20 днів після одержанняпропозиції. Якщо підприємства і організації не досягли згоди щодо зміни чи ро-зірвання договору, а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк зурахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передатиспір на вирішення господарського суду.

Р о з д і л III

ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДАМ.

ПІДСУДНІСТЬ СПРАВ.

Стаття 12. Справи, підвідомчі господарським судам

Господарським судам підвідомчі:

с