13.5. Адаптивність та адаптаційні можливості

магниевый скраб beletage

Ефективність адаптації людини пов'язується з такими по­няттями як адаптивність та адаптаційні можливості. В узагаль­неному вигляді співвідношення адаптивності та адаптаційних можливостей є таким: адаптивність - це сама спроможність лю­дини до адаптації, а адаптаційні можливості - це ті властивості, які цю спроможність забезпечують.

Адаптивність - це природжена та набута здатність до адап­тації, тобто пристосування до всієї багатоманітності життя при будь-яких умовах (В.І. Гарбузов).

Адаптаційні можливості людини являють собою стійкі рези­стентні характеристики індивідуально-типологічного та особи- стісного рівня людської індивідуальності, які забезпечують спроможність успішно адаптуватись до різноманітних вимог життєдіяльності і виявляються як у фізіологічному плані (від біохімічного рівня до рівня безумовно- та умовно-рефлектор­ної регуляції діяльності), так і (найголовніше) у психологічно­му плані, спрямовуючи поведінку особистості.

Наприклад, до адаптаційних можливостей відносять: інстин­кти, темперамент, конституцію, емоції, рівень природжених властивостей інтелекту, спеціальні здібності, зовнішні дані і фізичний стан організму; а до проявів високої чи нормальної адаптивності - сприятливі психофізичні дані, високу працез­датність, витривалість, стресотолерантність, психічну і фізичну гармонійність, гармонійність природжених і сформованих за життя особистісних якостей. При цьому рівень адаптивності підвищується чи знижується під впливом виховання, навчан­ня, умов і способу життя, а полегшують чи утруднюють адапта­цію людини у реальному житті її особистісні особливості, оріє­нтації, вибір, ієрархія систем цінностей, цілей і потреб, рівень вербального інтелекту і культури, емоціональної експресії і міжособистісних стосунків. (В.І. Гарбузов).

В якості суттєвого компоненту адаптаційних можливостей людини можна розглядати поняття особистісного адаптаційно­го потенціалу, який характеризує рівень розвитку взаємопов'я­заних психологічних характеристик, що найбільш значущі для регуляції психічної діяльності й процесу адаптації, і зумовлює величину діапазону факторів зовнішнього середовища, до яких організм може пристосуватись (А.Г. Маклаков).

Адаптаційні можливості людини характеризує здатність швидко й ефективно ліквідувати або компенсувати дію неспри­ятливих факторів оточуючого середовища.