Зміст

магниевый скраб beletage

ВСТУП........................................................................................................................ 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ НА СУЧАСНОМУ

ЕТАПІ РОЗВИТКУ................................................................................................. 4

1.1. Предмет та завдання психофізіології............................................................ 4

1.2. Психофізіологічна проблема......................................................................... 5

1.3. Сучасні проблеми психофізіології................................................................ 7

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ................................................. 11

2.1. Електроенцефалографія............................................................................... 12

2.2. Метод викликаних потенціалів.................................................................... 13

2.3. Реєстрація електричної активності шкіри................................................... 14

2.4. Реєстрація показників серцево-судинної системи...................................... 15

2.5. Реєстрація реакції очей................................................................................. 15

2.6. Поліграфні дослідження.............................................................................. 16

2.7. Дослідження нейродинамічних властивостей людини............................... 17

2.8. Самооцінка параметрів психофізіологічного стану................................... 19

РОЗДІЛ 3. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ СЕНСОРНИХ ПРОЦЕСІВ............... 24

3.1. Загальні властивості сенсорних процесів.................................................... 24

3.2. Нейрофізіологічні механізми сенсорних систем........................................ 27

3.3. Сенсорна система зору................................................................................. 30

3.4. Сенсорна система слуху............................................................................... 34

3.5. Вестибулярна система.................................................................................. 36

3.6. Сенсорна система шкіри .............................................................................. 38

3.7. Сенсорна система кістково-м'язового апарату.......................................... 41

3.8. Сенсорна система смаку ............................................................................. 42

3.9. Сенсорна система нюху................................................................................ 43

РОЗДІЛ 4. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ

ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ.......................................................................... 46

4.1. Психофізіологія уваги................................................................................. 46

4.2. Психофізіологія пам'яті .............................................................................. 50

4.3. Психофізіологія мовлення.......................................................................... 54

4.4. Психофізіологія мислення.......................................................................... 57

РОЗДІЛ 5. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ЕМОЦІЙ ............................................... 60

5.1. Поняття, класифікація і функції емоцій..................................................... 60

5.2. Теорії емоцій................................................................................................. 62

5.3. Індикатори емоцій........................................................................................ 64

5.4. Психофізіологічні механізми емоцій.......................................................... 66

РОЗДІЛ 6. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ....................................... 70

6.1. Поняття свідомості...................................................................................... 70

6.2. Теорії свідомості........................................................................................... 72

6.3. Психофізіологічні механізми свідомості .................................................. 75

РОЗДІЛ 7. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ НЕСВІДОМОГО.................................. 79

7.1. Поняття несвідомого .................................................................................. 79

7.2. Установки і неусвідомлювані мотиви........................................................ 80

7.3. Поведінкові автоматизми і стереотипи...................................................... 81

7.4. Підпорогове сприйняття.............................................................................. 82

7.5. Змінені стани свідомості.............................................................................. 83

РОЗДІЛ 8. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ СНУ.......................................................... 86

8.1. Сон і його види............................................................................................. 86

8.2. Теорії сну ...................................................................................................... 87

8.3. Стадії сну ...................................................................................................... 89

8.4. Сновидіння................................................................................................... 91

8.5. Значення сну і потреба в ньому................................................................... 92

РОЗДІЛ 9. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ................ 95

9.1. Поняття рухової діяльності........................................................................ 95

9.2. Будова опорно-рухового апарату............................................................... 95

9.3. Класифікація рухів....................................................................................... 96

9.4. Організація рухової системи....................................................................... 98

9.5. Система управління рухами (за М.О. Бернштейном)............................ 100

9.6. Схема управління руховою діяльністю

(за О.Р. Малхазовим) .............................................................................................. 101

9.7. Опанування руховою діяльністю............................................................ 103

РОЗДІЛ 10. СИСТЕМНІ ЗАСАДИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ...................... 107

10.1. Поняття та основні положення системного підходу............................. 107

10.2. Концепція системного підходу Б.Ф. Ломова........................................ 108

10.3. Теорія функціональних систем П.К. Анохіна........................................ 109

10.4. Людина як цілісна біопсихосоціальна система...................................... 113

РОЗДІЛ 11. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ .................................. 117

11.1. Поняття діяльності.................................................................................. 117

11.2. Види і структура діяльності................................................................... 118

11.3. Загальні характеристики та закономірності діяльності........................ 119

11.4. Фактори ефективності діяльності.......................................................... 121

11.5. Працездатність........................................................................................ 122

11.6. Психофізіологія професійної діяльності............................................... 124

РОЗДІЛ 12. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ СТАНІВ ЛЮДИНИ ....................... 127

12.1. Поняття стану людини............................................................................ 127

12.2. Психічний стан........................................................................................ 128

12.3. Функціональний і психофізіологічний стан.......................................... 128

12.4. Негативні стани....................................................................................... 131

РОЗДІЛ 13. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ АДАПТАЦІЇ...................................... 138

13.1. Загальні уявлення про адаптацію........................................................... 138

13.2. Види адаптації ......................................................................................... 140

13.3. Загальні закономірності адаптації.......................................................... 142

13.4. "Ціна" адаптації та дезадаптація............................................................. 143

13.5. Адаптивність та адаптаційні можливості............................................... 144

РОЗДІЛ 14. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ................................................................. 147

14.1. Поняття психофізіологічного забезпечення діяльності....................... 147

14.2. Психофізіологічний відбір..................................................................... 148

14.3. Принципи та зміст алгоритму

психофізіологічного забезпечення діяльності........................................................ 151

14.4. Дослідницькі методи психофізіологічного

забезпечення діяльності........................................................................................... 154

14.5. Оптимізаційні методи психофізіологічного

забезпечення діяльності........................................................................................... 156

ГЛОСАРІЙ............................................................................................................ 162

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ

ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .................................................. 176