2.8. Самооцінка параметрів психофізіологічного стану

магниевый скраб beletage

Тест САН

Тестова картка САН

Самооцінка вважається визнаним методом оцінки психо­фізіологічного (функціонального) стану людини. У прикладних дослідженнях досить широко використовується тест САН (са­мопочуття, активність, настрій). Він являє собою перелік 30 різних висловлювань, що мають характеризувати ці три показ­ники, які й виступають у ролі індикаторів функціонального стану (табл.. 2.1). Під час виконання тесту досліджуваний по­винен порівнювати свій стан з кожною ознакою, яка ранжуєть- ся за семибальною шкалою. Функціональний стан визначаєть­ся за усередненими бальними оцінками за кожною категорією ознак і характером співвідношень між ними [4].

Таблиця 2.1

1.

С

Самопочуття добре

3

2

1

0

1

2

3

Самопочуття погане

2.

С

Відчуваю себе сильним

3

2

1

0

1

2

3

Відчуваю себе слабким

3.

А

Пасивний

3

2

1

0

1

2

3

Активний

4.

А

Малорухливий

3

2

1

0

1

2

3

Рухливий

5.

Н

Веселий

3

2

1

0

1

2

3

Сумний

6.

Н

Гарний настрій

3

2

1

0

1

2

3

Поганий настрій

7.

С

Працездатний

3

2

1

0

1

2

3

"Розбитий"

Продовження таблиці 2.1

8.

С

Повний сил

3

2

1

0

1

2

3

Знесилений

9.

А

Повільний

3

2

1

0

1

2

3

Швидкий

10.

А

Бездіяльний

3

2

1

0

1

2

3

Діяльний

11.

Н

Щасливий

3

2

1

0

1

2

3

Нещасний

12.

Н

Життєрадісний

3

2

1

0

1

2

3

Похмурий

13.

С

Напружений

3

2

1

0

1

2

3

Розслаблений

14.

С

Здоровий

3

2

1

0

1

2

3

Хворий

15.

А

Байдужий

3

2

1

0

1

2

3

Захоплений

16.

А

Незворушний

3

2

1

0

1

2

3

Схвильований

17.

Н

Піднесений

3

2

1

0

1

2

3

Сумовитий

18.

Н

Радісний

3

2

1

0

1

2

3

Журливий

19.

С

Відпочилий

3

2

1

0

1

2

3

Утомлений

20.

С

Свіжий

3

2

1

0

1

2

3

Виснажений

21.

А

Сонливий

3

2

1

0

1

2

3

Збуджений

22.

А

Бажано відпочити

3

2

1

0

1

2

3

Бажано працювати

23.

Н

Спокійний

3

2

1

0

1

2

3

Стурбований

24.

Н

Оптимістичний

3

2

1

0

1

2

3

Песимістичний

25.

С

Витривалий

3

2

1

0

1

2

3

Утомлений

26.

С

Бадьорий

3

2

1

0

1

2

3

Кволий

27.

А

Розмірковувати важко

3

2

1

0

1

2

3

Розмірковувати легко

28.

А

Розгублений

3

2

1

0

1

2

3

Уважний

29.

Н

Повний сподівань

3

2

1

0

1

2

3

Розчарований

30.

Н

Задоволений

3

2

1

0

1

2

3

Незадоволений

Примітка: С — самопочуття; А — активність; Н — настрій.

Шкалована самооцінка ПФС

Інша методика шкалованої самооцінки (з використанням зорово-аналогових шкал) дає можливість швидко і досить точ­но одержувати оцінку досліджуваними найрізноманітніших складових їх ПФС, не тільки вищевказаних "традиційних" са­мопочуття, активності й настрою, а й інших показників, які характеризують специфічний ПФС людини відповідно до пев­ної діяльності, в тому числі емоційний, мотиваційний та інші компоненти [3]. Найважливішими перевагами даної методики є її зручність, універсальність, інформативність, надійність, екс- прес-характер, можливість класифікації та зіставлення отрима­них показників.

Діагностична процедура за цією методикою полягає в тому, що досліджуваному пропонується оцінити різні характеристи­ки свого стану на даний момент, відмітивши відповідне місце на неградуйованій шкалі вертикальною рискою (яка являє со­бою пряму лінію довжиною 100 мм), з урахуванням того, що лівий край шкали означає мінімальне, а правий - максимально можливе для досліджуваного виявлення певної характеристи­ки (рис. 2.1).

найгірше

 

найкраще

 

САМОПОЧУТТЯ '

 

найнижча

і

найвища

 

АКТИВНІСТЬ'

 

найгірший

|

найкращий

 

НАСТ РІИ

 

найнижча

і

найвища

 

зацікавЛеність у навчанні

 

найнижча

 

найвища

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ. ВІД НАВЧАННЯ

Рис. 2.1. Зразок фрагмента бланка для шкалованої самооцінки (з оцінками досліджуваного)

Кількісні показники (від 1 до 100) отримуються за допомо­гою накладення на неградуйовану шкалу лінійки і визначення відстані (у міліметрах) від лівого краю шкали до позначеного досліджуваним місця. Інтерпретація показників здійснюється у такий спосіб: від 1 до 20 - низький показник; від 21 до 40 - нижчий за середній; від 41 до 60 - середній; від 61 до 80 - вищий за середній; від 81 до 100 - високий.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає зміст електро- і магнітоенцефалографічних досліджень?

2. Що являють собою викликані потенціали і як вони реєструються?

3. Які існують два основних способи дослідження електричної активності шкіри і в чому вони полягають?

4. Які показники серцево-судинної системи можуть використовуватись у психофізіологічних дослідженнях?

5. Яким чином реєстрація реакції очей може надати інформацію, що ціка­вить дослідника?

6. У чому полягає зміст поліграфних досліджень?

7. Яким чином може здійснюватись дослідження нейродинамічних вла­стивостей людини?

8. Які показники психофізіологічного стану можна досліджувати на ос­нові самооцінки?

Література

1. Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормьі и патоло- гии. - М.: Медицина, 1979. - 298 с.

2. Карпухина А.М. Психологические и психофизиологические пути повьі- шения ^ффективности деятельности. - К: Знание, 1990. - 19 с.

3. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психо­фізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія. - К.: Міле- ніум, 2004. - 265 с.

4. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональньїх состояний человека. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 200 с.

5. Макаренко М.В., Лизогуб В.С. Комп'ютерна система "Діагност-1" для виз­начення нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності // Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі: Матер. Всеукр. наук. симпозіуму / За ред. М.В. Макарен- ка. - Черкаси: ЧДУ, 2003. - С. 60.

6. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. - 4-е изд. - М.: Флинта, 2004. - 400 с.

7. Психофизиология: Учебник для вузов / Под. ред. Ю.И. Александрова. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 464 с.

Теми рефератів

1. Методи дослідження електричної активності шкіри.

2. Методика поліграфного дослідження.

3. Методика досліджень нейродинамічних властивостей людини.

4. Використання самооцінки в психофізіологічних дослідженнях.

5. Перспективи розвитку методів психофізіологічних досліджень.

Творче завдання

Ознайомтесь з відповідною літературою та визначте, яким чином, якщо б Вам довелося проходити дослідження на "детекторі брехні", Ви могли б спро­бувати його "обдурити"?