5.3. Індикатори емоцій

магниевый скраб beletage

До індикаторів емоцій, що зокрема використовується при їхньому вивченні, відносяться показники шкірно-гальванічної реакції (ШГР), серцево-судинної діяльності (частота серцевих скорочень, величина артеріального тиску), дихання, рухів очей, міміки, м'язової активності і температури поверхневих шарів шкіри, електроенцефалограми (ЕЕГ).

Уперше зв'язок ШГР з інтенсивністю емоційного пережи­вання був показаний К. Юнгом у 1907 р. - чим сильніше емо­ційне переживання, тим сильніше виражена ШГР. Але при цьому можна визначити лише рівень емоційної напруги лю­дини, а якісну характеристику пережитої емоції за ШГР уста­новити практично неможливо (неможливо сказати, яку саме емоцію людина зазнає).

Лицьова експресія (особливості міміки при переживанні емоцій) служить одним з найбільш доступних і показових інди­каторів прояву емоцій у людини. Різні емоційні вирази облич­чя відповідають різним картинам активності лицьових м'язів. Тому, спостерігаючи за мімікою чи реєструючи розподіл актив­ності лицьових м'язів за допомогою контактних електродів чи дистанційно методом відеозйомки в інфрачервоному діапазоні (локальна активність м'язів супроводжується локальною зміною температури шкіри), можна досить вірогідно судити про емоцію, яку зазнає людина. Наприклад, емоція щастя пов'яза­на з активністю великого скулового м'язу. А негативні емоції (гнів, сум) - із придушенням активності цього м'яза і зростан­ням активності м'яза насуплення.

Об'єктивними показником ступеня емоційної напруги людини є збільшення частоти серцевих скорочень (ЧСС). Використання цього показника передбачає дотримання двох умов: емоційне переживання повинне супроводжуватися сильною напругою і не повинне - фізичним навантаженням. Наприклад, сильна емоційна напруга викликає підвищення ЧСС до 140-160 і більше ударів на хвилину. Сильна емоцій­на напруга, як правило, супроводжується підвищенням і ар­теріального тиску.

Як індикатор переживання людиною емоцій можна ще використовувати показники електроенцефалограми. Одним із симптомів емоційного збудження є посилення тета-ритму, що супроводжує переживання як позитивних, так і негатив­них емоцій. При позитивних емоціях зростає амплітуда аль- фа-хвиль і посилюється тета-активність. Сильні позитивні емоції можуть супроводжуватися депресією альфа-ритму і посиленням бета-коливань. При негативних емоційних пере­живаннях спостерігається депресія альфа-ритму і наростан­ня швидких коливань.