9.4. Організація рухової системи

магниевый скраб beletage

Загальний план організації рухової системи представлений у табл. 9.1.

Найнижчий рівень в організації руху пов'язаний з рухови­ми системами спинного мозку. У людини на цьому рівні про­тікають лише найпростіші координації (реципрокне гальмуван­ня м'язів-антагоністів, згинальний рефлекс та ін.).

Побудова і регуляція рухів забезпечується вищими рухови­ми центрами головного мозку. Нервові механізми стовбура мозку забезпечують рухи, спрямовані на підтримку пози і їхню координацію з цілеспрямованими рухами. Важливу роль у ко­ординації рухів відіграє мозочок, забезпечуючи регуляцію їхньої часової, швидкісної і просторової характеристик. Найбільш тонкі координації рухів (рухові реакції, здобуті в ході індивіду-

Таблиця 9.1

Загальний план організації рухової системи [5]

Структура

Функція, виконувана ізольованою структурою

Роль структури у здійсненні руху

Підкіркові і кіркові мотиваційні зони

Спонукання до дії

План

Асоціативні зони кори

Задум дії

Базальні ганглії. Мозочок

Схеми

цілеспрямованих рухів

(набуті й уроджені)

Програма

Таламус Рухова кора

Стовбур мозку

Регуляція пози

Виконання

Спинномозкові нейрони

Моно- і полісинаптичні рефлекси

Моторні одиниці

Довжина і напруга м'язів

ального рухового досвіду) забезпечуються півкулями мозку (кора і базальні ганглії). Утворення програми дії здійснюється за участю базальних гангліїв і мозочка, що впливають на рухо­ву кору через ядра таламуса. Базальні ганглії при цьому є спо­лучною ланкою між асоціативними і руховими областями кори (моторна кора) великих півкуль. Моторна кора розташована попереду від центральної борозни. У цій зоні головного мозку кожному м'язу відповідає своя ділянка (м'язи лівої половини тіла представлені в правій півкулі, і навпаки).

Рухові шляхи, що йдуть від головного мозку до спинного, поділяються на дві системи: пірамідну і екстрапірамідну. Піра­мідний тракт починається в моторній і сенсомоторній зонах кори великих півкуль. Велика частина його волокон спрямо­вується прямо до еферентних нейронів у передніх рогах спин­ного мозку. Волокна екстрапірамідного тракту також йдуть до передніх рогів спинного мозку. Але передана ними еферентна імпульсація попередньо обробляється у комплексі підкіркових структур (базальних гангліях, таламусі, мозочку).

Важливу роль в управлінні окремим м'язом відіграє мото- нейронний пул, що являє собою інстанцію, де остаточно фор­мується структура збудження, завдяки чому здійснюється цик- лоподібна діяльність м'яза в руховому акті. У мотонейронному пулі має місце анатомічно вбудований градуюючий механізм, що забезпечує автоматично при будь-якому вході відповідний за величиною вихід. Наявні в мотонейронному пулі збуджу­вальні та гальмівні впливи, які розподіляються дифузно та ви­бірково, визначають організацію премоторними структурами складної координаційної діяльності, що дає змогу здійснювати різноманітну за формою та змістом природну рухову діяльність.