9.6. Схема управління руховою діяльністю (за О.Р. Малхазовим)

магниевый скраб beletage

О.Р. Малхазовим [4] було визначено, що управляння рухо­вою діяльністю можна представити у вигляді шестиетапної схе­ми циклічної багаторівневої функціональної системи:

 на першому етапі провідну роль відіграє механізм форму­вання ставлення індивіда до певної ситуації; при цьому актуа­лізуються когнітивний, емоційний та мотиваційний аспекти ставлення; на основі орієнтовно-пошукових дій (діяльності) та виробленого ставлення відбувається усвідомлення індивідом себе як суб'єкта діяльності, визначення задачі дії (діяльності) і смислової структури, адекватних ситуації та індивідуальним можливостям; на кожному з щаблів цього етапу вносяться ко­рекції, характер і зміст яких значною мірою залежать від досв­іду індивіда і значущості для нього певної ситуації;

 на другому етапі провідна роль належить механізму, що задає, який формує образ очікуваного майбутнього і функціо­нує за рахунок екстраполяційного рефлексу, антиципації та орієнтовно-пошукової діяльності; певне ставлення до ситуації (перший етап) дає змогу вносити корекції на кожному з рівнів антиципації (субсенсорному, сенсомоторному, перцептивному, апперцептивному, вербально-логічному) і уточнювати образ оч­ікуваного майбутнього;

 для третього етапу характерна є провідна роль механіз­му, що зіставляє; на цьому етапі за допомогою орієнтовно-по­шукової діяльності здійснюється зіставлення образу очікуваного майбутнього з наявними образами виконання руху (дії, діяль­ності); за їх відсутності в матрицях різних рівнів відшукується моторний образ, який за допомогою корекцій і доповнень уточ­нюється відповідно до задачі і смислової структури дії. На ос­нові моторного образу формується образ руху (дії, діяльності), який і зіставляється з образом очікуваного майбутнього;

 на четвертому етапі провідним є механізм програмуван­ня, який здійснює побудову і уточнення програми руху (дії, діяльності) у вигляді образу виконання діяльності; за кожним з видів програмування через орієнтовно-пошукову діяльність формулюються і вносяться корекції, після чого коригується образ виконання діяльності в цілому;

 на п'ятому етапі провідним є механізм, що зіставляє, у функціонуванні якого істотну роль знову ж таки відіграє оріє­нтовно-пошукова діяльність, завдяки якій здійснюється конт­роль за параметрами виконання руху (дії, діяльності), емоцій­ними станами, що виникають у процесі виконання, та кінцевим результатом руху;

 на шостому етапі провідними є механізм формування ставлення індивіда до результату руху (дії, діяльності) та ме­ханізм, що зіставляє; на цьому етапі здійснюється оцінка досяг­нутого результату, коригується самооцінка індивіда, визначають­ся слабкі і сильні місця у програмах руху (дії, діяльності). За відмінного результату індивід намагається зафіксувати образ виконання руху (дії, діяльності), аби тиражувати його потім у подібних ситуаціях. У разі невдачі в кожний з етапів послідов­но вносяться корекції доти, доки кінцевий результат не задо­вольнить індивіда.

На кожному з шести етапів конкретного акту управління рухами відбувається свій цикл послідовної актуалізації механіз­му формування ставлення індивіда до ситуації - механізму, що задає, механізму, який програмує, механізму, котрий зіставляє, та механізму корекцій. Основу функціонування цих механізмів становить орієнтовно-пошукова діяльність, яка щоразу понов­люється при виявленні розбіжностей між завданням і результа­том дії на кожному з етапів. Ефективність функціонування сис­теми управління забезпечується також блоком пам'яті, без якого неможлива діяльність зовнішнього та внутрішнього кілець.