10.2. Концепція системного підходу Б.Ф. Ломова

магниевый скраб beletage

Б.Ф. Ломов об'єднав, акумулював системні розробки, які були розрізнені в різних галузях психології та суміжних науках. Ним були сформульовані шість системних принципів розгляду психічних явищ:

1) різноплановості - передбачає необхідність розгляду тих чи інших явищ в декількох планах: як відокремленої які­сної одиниці, як частини своєї видо-родової макрострук­тури, в плані мікросистем, у плані зовнішньої взаємодії;

2) багатомірності - необхідність розгляду психічних явищ у різних системах;

3) багаторівневості - необхідність розгляду системи психіч­них явищ як багаторівневої;

4) ієрархічності - необхідність урахування сукупності різно- порядкових якостей людини як таких, що ієрархічно організовані;

5) системної детермінованості - розгляд детермінації психі­чних явищ як багатопланової, багаторівневої та багатомі- рної, тобто як системної;

6) розвитку - необхідність розгляду явища в динаміці та розвитку [3; 4].

Визначним внеском у методологію системного аналізу ста­ло розроблення Б.Ф. Ломовим про рівні в дослідження людини та її психіки:

 на першому рівні людина вивчається у системі її соціаль­них відносин як частина соціальної системи, яка визна­чає формування її соціальних якостей;

 до другого рівня належать психічні явища та психологічні якості людини;

 третій рівень - це біологічні якості людини.

За висловлюванням Б.Ф. Ломова, "...біологічні законо­мірності не відміняються соціальним буттям людини. Але змінюються умови їх дії, і тому виявляються вони для людини специфічним чином" [3; 4].

Концепція системної детермінації психіки і поведінки є одним із найбільш значущих досягнень Б.Ф. Ломова як методолога. Вона за своїм змістом стала конкретизацією і розвитком прин­ципу детермінізму С.Л. Рубінштейна. Відповідно до неї через системний підхід розглядається не тільки психіка (онтологіч­ний аспект), а й сам процес психологічного пізнання (гносео­логічний аспект).