Література

магниевый скраб beletage

1. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психо­фізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія. - К.: Міле- ніум, 2004. - 265 с.

2. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 400 с.

3. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. - К.: КНЕУ, 2002. -

182 с.

4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Смьісл, Изд.

Центр "Академия", 2004. - 352 с.

5.Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблеми психологии. -

М.: Наука, 1984. - 446 с.

6. Максименко С.Д. Общая психология. - М.: Рефл-бук, 2004. - 523 с.

7. Психофизиология: Учебник для вузов / Под. ред. Ю.И. Александрова. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 464 с.

8. Семиченко В.А. Психические состояния: Модульний курс для препода- вателей и студентов. - К.: Магістр-S, 1998. - 207 с.

9. Суходольский Г.В. Основи психологической теории деятельности. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. - 168 с.

10. Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Психофизиология труда: Конспект лекций. - К.: МАУП, 1999. - 88 с.

Теми рефератів

1. Діяльність в розвитку людства.

2. Працездатність та ефективність діяльності.

3. Психофізіологічні зміни при виконанні діяльності.

Творче завдання

Проаналізуйте та докладно опишіть фактори ефективності діяльності якого-небудь (на вибір) виду діяльності.