12.1. Поняття стану людини

магниевый скраб beletage

Поняття "стан" є загальнонауковим поняттям. Воно нале­жить до системи категорій філософії і співвідноситься з таки­ми категоріями, як "якість" і "кількість", "міра", "явище" і "сутність", "причина" і "наслідок", "рух" і "спокій", "зв'язок" і "відношення" та багатьма іншими (І.Г. Петров).

Стан людини являє собою цілісну системну реакцію (на рівні організму і часто - особистості) на зовнішні і внутрішні впли­ви, спрямовану на збереження цілісності організму і забезпе­чення його життєдіяльності в конкретних умовах існування [3].

Стани характеризуються такими властивостями:

 модальність - стани якісно відрізняються один від одно­го і насамперед тим, які переживання (емоції і емоційний тон відчуттів) їх супроводжують;

 тривалість (стійкість) станів;

 глибина станів (інтенсивність) - характеризується ступе­нем виразності переживань і зрушень фізіологічних функцій;

 якість станів визначається специфікою фактора, що впли­ває на людину, вихідним фоном, а також індивідуальни­ми особливостями людини; за знаком переживань (емоцій) стани поділяють на позитивні і негативні; у за­лежності від значущості того чи іншого стану для ефек­тивності діяльності, спілкування і здоров'я стани поділя­ють на сприятливі і несприятливі.

У науковій літературі найчастіше виділяються такі види стану людини, як психічний, функціональний та психофізіоло­гічний. При цьому зміст, який приписується кожному з назва­них станів часто у значній мірі перекриває зміст іншого стану.