§ 2. Принципи державного управління в галузі екології

магниевый скраб beletage

Принципи державного екологічного управління - це

основні положення, які визначають створення й функціо-нування системи державного управління у галузі охоронинавколишнього природного середовища, раціонального вико-ристання та відтворення природних ресурсів, забезпеченняекологічної безпеки.

Французький інженер і науковець Анрі Файоль (1841-1925 р.р.) відзначив, що «будь-яке правило, будь-який ад-міністративний засіб, що зміцнює соціальне утворення абополегшує його здійснення, займає своє місце серед прин-ципів». Крім того, саме він є одним із перших дослідників,які намагалися систематизувати принципи управління. Воснову своєї системи А. Файоль поклав адміністративнудоктрину. Виходячи з неї, у 20-х роках науковець визначивчотирнадцять принципів, які, на його думку, стосувалисявсіх без винятку галузей адміністративної діяльності: 1)поділ праці; 2) повноваження і відповідальність; 3) дисци-пліна; 4) єдиноначальність; 5) єдність керівництва; 6) під-порядкування особистих інтересів загальному; 7) винаго-рода; 8) централізація; 9) ієрархія (скалярний ланцюг); 10)порядок; 11) справедливість; 12) стабільність штату; 13)ініціативність; 14) корпоративний дух[92].

Сучасні теорія і практика принципи державного еколо-гічного управління поділяють на дві групи: загальні і струк-турні.

До першої групи «загальні принципи державного еко-логічного управління» відносяться такі основні принци-пи державного управління, як законність, демократизм,об'єктивність і ефективність.

Принцип законності державного управління полягає удодержанні законів, характеризує устрій, при якому сус-пільне життя та діяльність забезпечується законами. Законмає домінувати над владою, зокрема над адміністративни-ми органами, що здійснюють державне управління.

Народовладдя є основою принципу демократизму дер-жавного управління, який має свій прояв в утворенні демо-кратичної системи управління, яка б влаштовувала більшучастину громадян.

Беззастережне організаційне забезпечення життєдіяль-ності об'єкту виражає принцип об'єктивності державногоуправління.

Принцип ефективності державного управління характе-ризується результативністю. Ефективне державне управ-ління в галузі екології завжди було та є основою забезпе-чення благополуччя суспільства. Воно залежить від витратна утримання апарату управління та результатів управлін-

Екологічне право Україниської діяльності, які знаходять своє відображення в успіш-ності функціонування керованого об'єкту. Важливою умо-вою досягнення найбільшої результативності державногоуправління в галузі екології є наявність людських, матері-альних, організаційних факторів та безлічі інших чинників,серед яких слід особливо виділити професіоналізм і сум-лінність.

Друга група «структурні принципи державного еко-логічного управління» вміщує у собі наступні принципи:цільовий, організаційний, функціональний та процесуаль-ний.

Цільовий принцип державного управління передбачаєчітке визначення цілей управління, їх узгодженість між со-бою та послідовність реалізації.

Складовими організаційного принципу державногоуправління є єдність мети, первинність функцій та вторин-ність структури, функціональна замкнутість підрозділівапарату управління, простота організаційної структури,єдність керівництва, оптимальність централізованих і де-централізованих форм управління, зворотній зв'язок[93].

Основою функціонального принципу державного управ-ління є наділення органів державної влади конкретнимифункціями, запобігання їх дублюванню та забезпеченнясумісності функцій одного органу з іншими у межах орга-нізаційної структури управління.

Зміст процесуального принципу державного управлін-ня вміщує у собі порядок здійснення управлінської діяль-ності, особисту відповідальність за її результати, а такожстимулювання у разі її ефективності. Останнє, як правило,зводиться до оплати праці, матеріального та моральногостимулювання.