§ 3. Методи державного екологічного управління

магниевый скраб beletage

Управлінська діяльність, у тому числі й в сфері екології,передбачає наявність методів.

Методи державного екологічного управління - це

способи впливу управлінської дії на керовані об'єкти з метоюдосягнення поставленої цілі[94].

У державному екологічному управлінні визначальнимиє адміністративні, економічні і правові методи.

Адміністративні методи державного управління базу-ються на встановлені для підприємств норм, стандартів,правил охорони довкілля, раціонального природокористу-вання та екологічної безпеки. Крім того, вони передбача-ють застосування різних адміністративних покарань.

Економічні методи державного управління мають вияву виконанні того чи іншого завдання шляхом створеннясистеми умов, які роблять його здійснення економічно ви-гідним або невигідним. Даний метод виявляється у вико-ристанні різноманітних важелів (цін, платежів, податковихпільг та покарань).

Економічні методи державного управління ґрунтують-ся на застосуванні інструменту, який визначає стан керо-ваного об'єкту і його відповідність поставленій задачі. Та-ким інструментом повинна виступати система показників,які характеризують об'єкт державного управління. Тількивони можуть забезпечити найбільш ефективне виконаннядирективних вказівок. У галузі екології без наявності пла-нових та звітних показників виключена дія такого важли-вого фактору як економічне стимулювання. Окрім того,зазначене робить неможливим проведення економічного

Екологічне право Українианалізу діяльності підприємств в екологічній сфері; не до-зволяє розкрити резерви підвищення ефективності вироб-ництва з врахуванням завдань щодо зниження забруднен-ня довкілля, нераціонального природокористування.

Отже, адміністрування, не пов'язане з матеріальноюзацікавленістю, не може змусити підприємство постійно,ефективно та дбайливо ставитись до навколишнього при-родного середовища. У свою чергу, при вирішенні най-більш важливих проблем економічні методи, не підсиле-ні безпосереднім примусом, теж не завжди забезпечуютьнеобхідний якісний рівень і терміни здійснення природо-охоронної діяльності. При цьому слід враховувати, що де-які адміністративні й економічні методи переплітаються.Наприклад, штраф - це й адміністративний і економічнийзахід, а встановлення лімітів користування та забрудненняприродних ресурсів спирається на такий адміністративнийзахід, як нормування. Тому найкращих результатів можнадосягти при розумному поєднанні економічної зацікавле-ності з достатньо жорстоким контролем й позаекономіч-ним примусом.

У системі державного екологічного управління важливезначення мають правові методи управління. Вони передба-чають сукупність способів впливу суб'єкта управління наоб'єкт управління за допомогою правових норм та право-відносин, які ґрунтуються на визначених повноваженнях.

Держава завжди повинна створювати такі умови, щобматеріально більш вигідним і прибутковим було дотриман-ня екологічного законодавства, ніж його порушення.

Метою правових методів державного управління є юри-дична фіксація чинних управлінських відносин та їх по-дальший розвиток відповідно до визначених управлінськихцілей.

Зміст і особливості правових методів державного управ-ління в галузі екології безпосередньо залежать від стану ке-64рованої підсистеми, суспільного призначення цілей, змістузаконів й підзаконних нормативно-правових актів, що ста-новлять у своїй єдності джерела екологічного права.

Система правових норм, які регулюють державне еко-логічне управління, визначає його мету, завдання, а такожповноваження та функції суб'єктів державного управлін-ня.

Правовим методам державного управління відводитьсявизначальна роль у провадженні адміністративних методів.В Україні формування і здійснення процесу державногоекологічного управління забезпечується чітко регламен-тованою процедурою підготовки, прийняття і реалізації рі-шень на підставі офіційно визначених вітчизняних та між-народних нормативно-правових актів.