§ 5. Система органів екологічного управління та їх компетенція

В Україні система державного екологічного управління базу-ється на організаційному поєднанні діяльності органів державноївлади, які і є суб'єктами державного управління[103]. Орган держави -частина державного апарату - група осіб або одна особа, які наділе-ні юридично визначеними державно-владними повноваженнямидля виконання завдань і функцій держави[104]. Система управлінняекологічною діяльністю, крім державних органів, включає у себетакож органи місцевого самоврядування й громадські організації.Таким чином, екологічне управління залежно від суб'єктів, якійого здійснюють, можна чітко поділити на державне, самовряднеі громадське. Звичайно, вирішальне значення у даному питанні ві-діграє державний рівень управління.

Державне управління є однією з найважливіших формреалізації державної влади. З позиції юридичної науки,воно визначається як виконавча й розпорядча діяльністьдержави. Його зміст в кожному окремому випадку можерозрізнятись в досить широких межах - від прямого опера-тивного управління владно-розпорядчими, тобто «коман-дитними», засобами до використання сугубо стимулюючо-го впливу державно-владних повноважень[105].

Поняття державного управління у галузі екології є по-хідним від поняття державного управління в цілому[106]. Орга-ни державного екологічного управління поділяються залеж-но від виконуваних ними функцій на загальні і спеціальні.

Систему загальних органів державної влади у галузіекології складають Верховна Рада України, Верховна РадаАвтономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів України,Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, ПрезидентУкраїни, місцеві державні адміністрації.

Міністерство охорони навколишнього природного се-редовища України, Державний комітет України із земель-них ресурсів, Державний комітет лісового господарстваУкраїни, Державний комітет України по водному госпо-дарству є основними спеціально уповноваженими орга-нами державного екологічного управління.

На Верховну Раду України у галузі екології покладають-ся наступні обов'язки:

визначення засад внутрішньої й зовнішньої екологіч-ної політики;

розробка і прийняття нормативно-правових актів усфері екології;

затвердження загальнодержавних програм з охоронидовкілля;

затвердження бюджету і визначення обсягів коштів,спрямованих на охорону довкілля, раціональне вико-ристання та відтворення природних ресурсів та забез-печення екологічної безпеки тощо (ст. 85 КонституціїУкраїни).

У складі Верховної Ради України функціонує Комі-тет з питань екологічної політики, природокористуван-ня та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.На підставі ст. 2 Закону України «Про комітети Верхо-вної Ради України» від 22 грудня 2005 року № 3277-IV[107]організація, повноваження й порядок діяльності коміте-тів Верховної Ради України визначаються Конституці-єю України, цим Законом, Законом України «Про статуснародного депутата України», іншими законами Украї-ни, Регламентом Верховної Ради України та постанова-ми Верховної Ради України. Основними функціями, яківиконує Комітет з питань екологічної політики, приро-докористування та ліквідації наслідків Чорнобильськоїкатастрофи є такі: законопроектна, організаційна таконтрольна (ст. 11 Закону України «Про комітети Вер-ховної Ради України»).

Верховна Рада Автономної Республіки Крим згідно зі ст.136 Конституції України у межах своїх повноважень при-ймає рішення й постанови, в тому числі і у екологічній сфе-рі, які є обов'язковими до виконання на території Автоном-ної Республіки Крим.

Відповідно до ст. 116 Конституції України Кабінет Мі-ністрів України в галузі екології забезпечує проведеннядержавної екологічної політики; спрямовує й координуєроботу спеціальних органів державного управління; утво-рює, реорганізовує та ліквідовує згідно із законом цен-тральні органи виконавчої влади. У свою чергу, в п. 2 ч. 1 ст.20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від16 травня 2008 року № 279-VI[108] зазначені наступні повнова-ження вищого органу у системі органів виконавчої влади векологічній галузі: забезпечує проведення державної полі-тики у сфері охорони природи, екологічної безпеки та при-родокористування; забезпечує розроблення та виконаннядержавних і міждержавних екологічних програм; здійснюєв межах своїх повноважень державне управління у сферіохорони та раціонального використання землі, її надр, вод-них ресурсів, рослинного і тваринного світу, інших при-родних ресурсів; приймає рішення про обмеження, тим-часову заборону (зупинення) або припинення діяльностіпідприємств, установ та організацій незалежно від формивласності у разі порушення ними законодавства про охоро-ну навколишнього природного середовища; координує ді-яльність органів виконавчої влади, органів місцевого само-врядування, підприємств, установ та організацій, пов'язануз охороною навколишнього природного середовища, вико-нанням державних, регіональних і міждержавних екологіч-них програм.

У повноваження Ради Міністрів Автономної Республі-ки Крим згідно з Конституцією України, законами Украї-ни, нормативно-правовими актами Автономної РеспублікиКрим входить реалізація екологічного законодавства Укра-їни і Автономної Республіки Крим; організація розробкиекологічних програм; координація діяльності республікан-ських міністерств, відомств в галузі екології тощо.

Президент України, який є гарантом державного суве-ренітету, територіальної цілісності України, додержанняКонституції України, прав і свобод людини та громадяни-на (ст. 102 Конституції України) у галузі екології має пра-во вносити на розгляд Верховної Ради України відповідніпроекти законодавчих актів; підписує закони екологічногохарактеру, прийняті Верховною Радою України; зупиняєдію екологічних актів Кабінету Міністрів України з моти-вів невідповідності Конституції з одночасним зверненнямдо Конституційного Суду України щодо їх конституцій-ності (ст. 106 Конституції України).

Статтею 119 Конституції України на органи місцевоїдержавної виконавчої влади - місцеві державні адміністра-ції покладене здійснення повноважень відповідно до тери-торії. Подальший розвиток положення цієї статті отрима-ли в Законі України «Про місцеві державні адміністрації».На підставі зазначених законодавчих актів повноваженнямісцевих державних адміністрацій у галузі