§ 5. Система органів екологічного управління та їх компетенція

магниевый скраб beletage

В Україні система державного екологічного управління базу-ється на організаційному поєднанні діяльності органів державноївлади, які і є суб'єктами державного управління[103]. Орган держави -частина державного апарату - група осіб або одна особа, які наділе-ні юридично визначеними державно-владними повноваженнямидля виконання завдань і функцій держави[104]. Система управлінняекологічною діяльністю, крім державних органів, включає у себетакож органи місцевого самоврядування й громадські організації.Таким чином, екологічне управління залежно від суб'єктів, якійого здійснюють, можна чітко поділити на державне, самовряднеі громадське. Звичайно, вирішальне значення у даному питанні ві-діграє державний рівень управління.

Державне управління є однією з найважливіших формреалізації державної влади. З позиції юридичної науки,воно визначається як виконавча й розпорядча діяльністьдержави. Його зміст в кожному окремому випадку можерозрізнятись в досить широких межах - від прямого опера-тивного управління владно-розпорядчими, тобто «коман-дитними», засобами до використання сугубо стимулюючо-го впливу державно-владних повноважень[105].

Поняття державного управління у галузі екології є по-хідним від поняття державного управління в цілому[106]. Орга-ни державного екологічного управління поділяються залеж-но від виконуваних ними функцій на загальні і спеціальні.

Систему загальних органів державної влади у галузіекології складають Верховна Рада України, Верховна РадаАвтономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів України,Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, ПрезидентУкраїни, місцеві державні адміністрації.

Міністерство охорони навколишнього природного се-редовища України, Державний комітет України із земель-них ресурсів, Державний комітет лісового господарстваУкраїни, Державний комітет України по водному госпо-дарству є основними спеціально уповноваженими орга-нами державного екологічного управління.

На Верховну Раду України у галузі екології покладають-ся наступні обов'язки:

визначення засад внутрішньої й зовнішньої екологіч-ної політики;

розробка і прийняття нормативно-правових актів усфері екології;

затвердження загальнодержавних програм з охоронидовкілля;

затвердження бюджету і визначення обсягів коштів,спрямованих на охорону довкілля, раціональне вико-ристання та відтворення природних ресурсів та забез-печення екологічної безпеки тощо (ст. 85 КонституціїУкраїни).

У складі Верховної Ради України функціонує Комі-тет з питань екологічної політики, природокористуван-ня та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.На підставі ст. 2 Закону України «Про комітети Верхо-вної Ради України» від 22 грудня 2005 року № 3277-IV[107]організація, повноваження й порядок діяльності коміте-тів Верховної Ради України визначаються Конституці-єю України, цим Законом, Законом України «Про статуснародного депутата України», іншими законами Украї-ни, Регламентом Верховної Ради України та постанова-ми Верховної Ради України. Основними функціями, яківиконує Комітет з питань екологічної політики, приро-докористування та ліквідації наслідків Чорнобильськоїкатастрофи є такі: законопроектна, організаційна таконтрольна (ст. 11 Закону України «Про комітети Вер-ховної Ради України»).

Верховна Рада Автономної Республіки Крим згідно зі ст.136 Конституції України у межах своїх повноважень при-ймає рішення й постанови, в тому числі і у екологічній сфе-рі, які є обов'язковими до виконання на території Автоном-ної Республіки Крим.

Відповідно до ст. 116 Конституції України Кабінет Мі-ністрів України в галузі екології забезпечує проведеннядержавної екологічної політики; спрямовує й координуєроботу спеціальних органів державного управління; утво-рює, реорганізовує та ліквідовує згідно із законом цен-тральні органи виконавчої влади. У свою чергу, в п. 2 ч. 1 ст.20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від16 травня 2008 року № 279-VI[108] зазначені наступні повнова-ження вищого органу у системі органів виконавчої влади векологічній галузі: забезпечує проведення державної полі-тики у сфері охорони природи, екологічної безпеки та при-родокористування; забезпечує розроблення та виконаннядержавних і міждержавних екологічних програм; здійснюєв межах своїх повноважень державне управління у сферіохорони та раціонального використання землі, її надр, вод-них ресурсів, рослинного і тваринного світу, інших при-родних ресурсів; приймає рішення про обмеження, тим-часову заборону (зупинення) або припинення діяльностіпідприємств, установ та організацій незалежно від формивласності у разі порушення ними законодавства про охоро-ну навколишнього природного середовища; координує ді-яльність органів виконавчої влади, органів місцевого само-врядування, підприємств, установ та організацій, пов'язануз охороною навколишнього природного середовища, вико-нанням державних, регіональних і міждержавних екологіч-них програм.

У повноваження Ради Міністрів Автономної Республі-ки Крим згідно з Конституцією України, законами Украї-ни, нормативно-правовими актами Автономної РеспублікиКрим входить реалізація екологічного законодавства Укра-їни і Автономної Республіки Крим; організація розробкиекологічних програм; координація діяльності республікан-ських міністерств, відомств в галузі екології тощо.

Президент України, який є гарантом державного суве-ренітету, територіальної цілісності України, додержанняКонституції України, прав і свобод людини та громадяни-на (ст. 102 Конституції України) у галузі екології має пра-во вносити на розгляд Верховної Ради України відповідніпроекти законодавчих актів; підписує закони екологічногохарактеру, прийняті Верховною Радою України; зупиняєдію екологічних актів Кабінету Міністрів України з моти-вів невідповідності Конституції з одночасним зверненнямдо Конституційного Суду України щодо їх конституцій-ності (ст. 106 Конституції України).

Статтею 119 Конституції України на органи місцевоїдержавної виконавчої влади - місцеві державні адміністра-ції покладене здійснення повноважень відповідно до тери-торії. Подальший розвиток положення цієї статті отрима-ли в Законі України «Про місцеві державні адміністрації».На підставі зазначених законодавчих актів повноваженнямісцевих державних адміністрацій у галузі екології перед-бачають:

здійснення фінансування заходів, пов'язаних з охоро-ною природи, забезпеченням ефективного викорис-тання природних ресурсів та екологічної безпеки;

розробку та виконання програм щодо раціонально-го використання земель, лісів, підвищення родючостіґрунтів, які перебувають у державній власності;

здійснення заходів щодо приватизації земель і їх вилу-чення для державних потреб;

розробку та забезпечення виконання місцевих еколо-гічних програм і внесення пропозицій щодо регіональ-них й державних екологічних програм тощо.

Спеціально уповноваженим центральним органом ви-конавчої влади з питань охорони навколишнього природ-ного середовища, раціонального природокористування тазабезпечення екологічної безпеки в Україні є створене у ре-зультаті чисельних реорганізацій Міністерство охорони на-вколишнього природного середовища України. Головна метайого природоохоронної діяльності - досягнення оптималь-ного балансу між шкідливими для довкілля наслідками,що супроводжують розвиток суспільства, і потенційнимиможливостями природних ресурсів до самовідтворення.

На підставі п. 4 Положення про Міністерство охоронинавколишнього природного середовища України, затвер-дженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лис-топада 2006 року № 1524[109], на Міністерство охорони навко-лишнього природного середовища України покладені такіосновні повноваження:

готує пропозиції щодо формування державної політи-ки у сфері охорони навколишнього природного серед-овища, раціонального використання, відтворення таохорони природних ресурсів, поводження з відходами(крім поводження з радіоактивними відходами), не-безпечними хімічними речовинами, пестицидами таагрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетен-ції радіаційної безпеки, заповідної справи, формуван-ня, збереження та використання екологічної мережі,геологічного вивчення надр, топографо-геодезичної такартографічної діяльності;

бере участь у розробленні проектів Державної програ-ми економічного і соціального розвитку України, Дер-жавного бюджету України, Програми діяльності Кабі-нету Міністрів України;

відповідно до законодавства забезпечує розробленняі виконання державних програм з питань охорони на-вколишнього природного середовища, формування на-ціональної екологічної мережі, забезпечення екологіч-ної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки,раціонального використання, відтворення та охорониприродних ресурсів, геологічного вивчення та раціо-нального використання надр, топографо-геодезичноїта картографічної діяльності, сприяє розробленню ре-гіональних програм із зазначених питань і координуєїх виконання та ін.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України«Про урядові органи державного управління у складі Мі-ністерства охорони навколишнього природного середови-ща» від 16 червня 2004 року № 770[110] до складу спеціальноуповноваженого центрального органу державної виконав-чої влади в галузі екології входять - Державна екологічнаінспекція, Державна служба заповідної справи, Державнагідрометеорологічна служба.

Державний комітет України із земельних ресурсів, Дер-жавний комітет лісового господарства України, Державнийкомітет України по водному господарству є центральнимиорганами виконавчої влади. У своїй діяльності вони керу-ються Конституцією України, законами України, актами

Президента України й Кабінету Міністрів України, а такожспеціальними положеннями.

Пункт 4 Положення про Державний комітет України ізземельних ресурсів, яке затверджене постановою КабінетуМіністрів України від 19 березня 2008 року № 224[111], визна-чає повноваження Державного комітету України із земель-них ресурсів, а саме:

складає та подає на погодження Міністра охорони на-вколишнього природного середовища план заходівщодо реалізації основних напрямів та стратегічних ці-лей діяльності Держкомзему;

виконує акти Кабінету Міністрів України, що випли-вають з Програми діяльності Кабінету Міністрів Укра-їни, а також інші завдання та доручення Міністра охо-рони навколишнього природного середовища;

подає в установленому порядку пропозиції щодо роз-порядження землями державної та комунальної влас-ності, встановлення меж області, району, міста, районув місті, села і селища, регулювання земельних відно-син;

бере участь у виконанні державних програм з питаньрозвитку земельних відносин, раціонального викорис-тання земель, їх відтворення та охорони;

здійснює відповідно до законодавства державне регу-лювання у сфері оцінки земель, організовує та забез-печує виконання відповідних робіт, видає витяги з тех-нічної документації про нормативну грошову оцінкуземельних ділянок, організовує професійну підготовкуоцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ді-лянок, веде Державний реєстр оцінювачів з експертноїгрошової оцінки земельних ділянок, яким видано ква-ліфікаційне свідоцтво, готує пропозиції щодо вдоско-

Екологічне право Україниналення методики та порядку виконання робіт з гро-шової оцінки земель;

забезпечує підготовку та здійснення організаційних,економічних, екологічних та інших заходів, спрямо-ваних на раціональне використання земель, їх захиствід шкідливого антропогенного впливу, а також на від-творення і підвищення родючості, продуктивності такорисних властивостей ґрунтів, дотримання режимувикористання земель природоохоронного, оздоровчо-го, рекреаційного та історико-культурного призначен-ня, інших територій та об'єктів екомережі, організовуєздійснення заходів щодо відтворення корисних влас-тивостей земельних ділянок;

здійснює державний контроль за використанням таохороною земель відповідно до Закону України «Продержавний контроль за використанням та охороноюземель» та інших законів тощо.

До повноважень Державного комітету лісового госпо-дарства України відповідно до п. 4 Положення про Держав-ний комітет лісового господарства України, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007року № 883[112], відноситься:

розробка та подання на розгляд Міністра охорони на-вколишнього природного середовища плану заходівщодо реалізації основних напрямів та стратегічних ці-лей діяльності Держкомлісгоспу;

участь у межах своїх повноважень у розробленні про-ектів Державного бюджету України, Державної про-грами економічного і соціального розвитку України,Програми діяльності Кабінету Міністрів України, за-гальнодержавних, державних і регіональних (місце-вих) програм з питань охорони, захисту, використаннята відтворення лісових ресурсів, використання та від-творення мисливських тварин, розвитку мисливськогогосподарства;

забезпечення проведення єдиної науково-технічної по-літики у сфері лісового і мисливського господарства,виступ у встановленому порядку замовником науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, необ-хідних для виконання програм розвитку лісового імисливського господарства; організація відповідно дозаконодавства діяльності метрологічної служби на під-приємствах, установах та організаціях, що належать досфери його управління;

розробка та видання в межах своїх повноваженьнормативно-правових актів з питань ведення лісовогоі мисливського господарства, полювання (в тому числів умовах радіоактивного забруднення) та мисливсько-го собаківництва, полювання із собаками мисливськихпорід, іншими ловчими звірами і птахами та ін.

Серед повноважень Державного комітету України поводному господарству на підставі пункту 4 Положення проДержавний комітет України по водному господарству, за-твердженого постановою Кабінету Міністрів України від27 червня 2007 року № 882[113], слід відзначити:

розробку та подання на розгляд Міністра охорони на-вколишнього природного середовища заходів з фор-мування державної політики у сфері розвитку водногогосподарства і меліорації земель, виконання завданьМіністра охорони навколишнього природного серед-овища, пов'язаних з реалізацією такої політики;

участь у розробленні економічних цільових програмрозвитку галузей національної економіки з урахуван-ням забезпечення раціонального використання воднихресурсів;

визначення потреби населення і галузей національноїекономіки у водних ресурсах, розробку пропозиційщодо визначення пріоритетів розвитку водного госпо-дарства і меліорації земель;

участь у межах своїх повноважень у розробці про-ектів Державного бюджету України, Державної про-грами економічного і соціального розвитку України,Програми діяльності Кабінету Міністрів Українитощо.

Ефективне державне екологічне управління можливелише при комплексній і якісній роботі з органами місцево-го самоврядування, громадськими організаціями.

На підставі ст. 15 Закону України «Про охорону навко-лишнього природного середовища» повноваженнями орга-нів місцевого самоврядування у галузі охорони навколиш-нього природного середовища є:

забезпечення реалізації екологічної політики України,екологічних прав громадян;

надання дозволу на розміщення на своїй території під-приємств, установ і організацій;

затвердження з урахуванням екологічних вимог про-ектів планування і забудови населених пунктів, їх ге-неральні плани та схеми промислових вузлів;

видання і скасування дозволів на відособлене спеці-альне використання природних ресурсів місцевогозначення та ін.

Громадськість є одним із найважливіших національнихресурсів для розвитку і впровадження екологічного законо-давства. Кожна людина особисто зацікавлена, щоб оточую-че її середовище було чистим, здоровим і неушкодженим, атому залучення громадськості до формування екологічноїполітики держави є вирішальним чинником у створенніефективного режиму охорони навколишнього природногосередовища[114].

Особливе значення в Україні відіграє діяльність Укра-їнського товариства охорони природи, яке було створене заініціативою відомих вчених та громадських діячів ще в 1946році. Воно є добровільною, незалежною, неприбутковоюмасовою організацією. У 1992 році Українське товариствоохорони природи офіційно зареєструвалося у Міністерствіюстиції за номером реєстраційного свідоцтва № 335, щорозкрило нові можливості для цієї організації.

Українське товариство охорони природи вміщує у собігромадські галузеві секції: охорона надр, земельних ресур-сів, водних ресурсів, атмосферного повітря, тваринногосвіту, рослинного світу, лісів, заповідної справи, правовихзасад природокористування, юнацька, психоекологічна.

Воно наділене певними повноваженнями, серед яких:розробка, пропагування й забезпечення виконання своєїприродоохоронної програми, участь у розробці й виконаннідержавних екологічних програм; здійснення громадськогоконтролю за дотриманням природоохоронного законо-давства; внесення до визначених органів пропозицій проорганізацію територій та об'єктів природно-заповідногофонду; для проведення просвітницької діяльності, ви-ховання і освіти може створювати екологічні культурно-просвітницькі заклади, народні університети, учбові комбі-нати, організовувати лекції, виставки, конкурси, благодійніакції; здійснення видавничої роботи, оскільки має власнідруковані органи; вступ у міжнародні зв'язки з питань, щовідносяться до його статутної діяльності[115].

Не менш важливою неурядовою громадською організа-цією у галузі екології є Всеукраїнська екологічна ліга. Вонаоб'єднала у своїх лавах видатних учених, громадських ді-ячів, депутатів Верховної Ради України, вчителів, підпри-ємців, державних службовців, громадян з активною життє-вою позицією. Об'єднання зусиль громадськості, науковціві представників органів влади дає змогу комплексно підхо-дити до розв'язання екологічних проблем. Всеукраїнськаекологічна ліга має свій дорадчий орган - Наукову Раду,до якої увійшли провідні вчені-екологи[116].