§ 6. Правові засади державної екологічноїполітики

магниевый скраб beletage

Правові засади екологічної політики закладено в Кон-ституції України, яка визначає обов'язком держави забез-печення екологічної безпеки і підтримання екологічної рів-новаги на території України, а також гарантує громадянамправо на безпечне для життя і здоров'я довкілля[117].

Відповідно до Концепції національної екологічної по-літики України на період до 2020 року, схваленої розпоря-дженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007року № 880-р, мета реалізації національної екологічної по-літики полягає в стабілізації і поліпшенні екологічного ста-ну території держави шляхом утвердження національноїекологічної політики як інтегрованого фактора соціально-економічного розвитку України для забезпечення переходудо сталого розвитку економіки та впровадження екологіч-но збалансованої системи природокористування.

Серед основних напрямів державної екологічної полі-тики в Україні необхідно відзначити:

по-перше, забезпечення безпечного для життя іздоров'я громадян України навколишнього природно-го середовища та раціонального використання приро-доресурсового потенціалу держави;

по-друге, застосування заходів щодо попередження за-бруднення довкілля;

по-третє, удосконалення законодавства, системи дер-жавного управління та контролю в екологічній сфері;

по-четверте, введення економічних механізмів стиму-лювання господарської діяльності сумісної з нормамиохорони природи та раціонального природокористу-вання за рахунок забруднювачів довкілля;

по-п'яте, розширення міждержавного співробітництвав екологічній сфері.

Реалізація державної екологічної політики є одним з го-ловних й спільних завдань як загальних, так і спеціальнихорганів державної влади в галузі екології.

Державні органи управління, в компетенцію яких вхо-дить впровадження державної екологічної політики:

Верховна Рада України визначає засади державної еко-логічної політики (ч. 5 ст. 85 Конституції України);

Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення держав-ної екологічної політики (ч. 1 ст. 116 Конституції України);

Міністерство охорони навколишнього природного середо-вища України забезпечує реалізацію державної політики у сферіохорони навколишнього природного середовища, раціональноговикористання, відтворення та охорони природних ресурсів (зем-лі, надр, поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря,лісів, тваринного і рослинного світу та природних ресурсів тери-торіальних вод, континентального шельфу і виключної морської(економічної) зони України) (п. 3 Положення про Міністерствоохорони навколишнього природного середовища України);

Державний комітет України із земельних ресурсів розро-бляє пропозиції щодо формування державної політики у сфері

85

Екологічне право Українирегулювання земельних відносин, використання, відтворення,охорони та проведення моніторингу земель, ведення держав-ного земельного кадастру, здійснення землеустрою, встанов-лення меж області, району, міста, району в місті, села і селищата забезпечення її реалізації, проведення земельної реформи таподає їх Кабінетові Міністрів України через Міністра охоронинавколишнього природного середовища (п. 3 Положення проДержавний комітет України із земельних ресурсів);

Державний комітет лісового господарства України

здійснює підготовку і вносить Міністрові охорони навко-лишнього природного середовища пропозиції щодо форму-вання державної політики у сфері лісового і мисливськогогосподарства, полювання та мисливського собаківництва,а також охорони, захисту, раціонального використання тавідтворення лісових ресурсів, мисливських тварин, підви-щення ефективності лісового і мисливського господарствата забезпечення її реалізації (п. 3 Положення про Держав-ний комітет лісового господарства України);

Державний комітет України по водному господарству

приймає участь у формуванні та забезпечує реалізацію держав-ної політики з питань розвитку водного господарства і меліо-рації земель, управління галуззю та здійснення єдиної техніч-ної політики, впровадження досягнень науки і техніки, новихтехнологій та передового досвіду роботи (п. 3 Положення проДержавний комітет України по водному господарству);

Державна екологічна інспекція України приймаєучасть у межах своєї компетенції в реалізації державної по-літики у сфері охорони навколишнього природного серед-овища, раціонального використання природних ресурсів(земля, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний тарослинний світ, природні ресурси територіальних вод, кон-тинентального шельфу та виключної (морської) економіч-ної зони України), поводження з відходами, небезпечнимихімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами,86екологічної і радіаційної безпеки (п. 3 Положення про Дер-жавну екологічну інспекцію[118]) та ін.[119]

Контрольні питання

Розкрийте поняття управління в галузі екології.

Назвіть заходи адміністративного впливу щодо покра-щення якості довкілля.

Які органи державної влади є суб'єктами державногоуправління в галузі екології?

Що є об'єктом державного екологічного управління?

У чому полягає сутність принципів державного еколо-гічного управління?

Назвіть групи принципів державного управління в га-лузі екології.

Сформулюйте поняття «методи державного екологіч-ного управління».

Охарактеризуйте основні методи державного еколо-гічного управління.

Розкрийте зміст поняття «функції державного еколо-гічного управління».

Дайте характеристику функціям державного управ-ління в галузі екології.

Викладіть повноваження органів державного еколо-гічного управління.

Розкрийте особливості реалізації державної екологіч-ної політики.

Розділ FV. Екологічні права та обов'язкигромадян

§ 1. Поняття та елементи еколого-правового статусу лю-дини і громадянина.

§ 2. Види екологічних прав громадян.

§ 3. Гарантії реалізації екологічних прав людини і гро-мадянина.

§ 4. Види екологічних обов'язків громадян.