3. .Гарантії реалізації екологічних прав людини ігромадянина

магниевый скраб beletage

Порушення вимог механізму реалізації відповідних еко-логічних прав громадян має вияв у вчиненні екологічногопротиправного діяння, в результаті якого заподіюєтьсяшкода життю, здоров'ю та майну людини і громадянина.

Гарантії екологічних прав людини і громадянина -це умови, засоби, методи та механізми, за допомогою якихздійснюється реалізація кожною людиною і громадяниномправ і свобод у галузі охорони довкілля, раціонального при-родокористування та забезпечення екологічної безпеки.

Найвищою гарантією прав та свобод людини і грома-дянина є конституційний лад України, заснований на не-ухильному дотриманні Конституції України та законівУкраїни, приписах природного права та загальновизнанихпринципах і нормах міжнародного права[127].

Поняття гарантій прав та свобод людини і громадянинавідрізняється від поняття конституційно-правових гаран-тій тим, що останні встановлюються Основним Закономдержави та іншими законодавчими актами. Ефективністьконституційно-правових гарантій залежить від якості кон-ституції та інших правових норм, розвитку правових прин-ципів, авторитетного та високоефективного органу кон-ституційного контролю, а також від того, як виконують цізакони державні органи, що призначені створювати умовидля виконання прав і обов'язків[128].

Україна гарантує своїм громадянам реалізацію еколо-гічних прав, наданих їм законодавством. Спеціально упо-вноважені державні органи управління в галузі екології

Екологічне право Українита органи місцевого самоврядування зобов'язані надава-ти всебічну допомогу громадянам у здійсненні природо-охоронної діяльності, враховувати їх пропозиції щодо по-ліпшення стану навколишнього природного середовища,раціонального використання природних ресурсів та забез-печення екологічної безпеки, залучати громадян до участіу вирішенні екологічних питань. Порушені права громадяну галузі екології мають бути поновлені, а їх захист здій-снюється в судовому порядку відповідно до законодавстваУкраїни.

В юридичній літературі розрізняють наступні види га-рантій екологічних прав: економічні, політичні, духовні,юридичні, міжнародно-правові.

Економічні гарантії екологічних прав громадян - цесукупність умов реалізації та засобів захисту екологічнихправ громадян, що дозволяє створити систему стимулів іпільг природокористувачам, які дотримуються норм еко-логічного законодавства, використовують природозахиснітехнології, а також дозволяє органам державної влади виді-ляти необхідні кошти на природоохоронні потреби.

Під політичними гарантіями реалізації екологічнихправ громадян розуміється міжнародна і внутрішня полі-тика держави, яка спрямована на розвиток основних інсти-тутів громадського суспільства, створення можливостейдля населення брати участь в управлінні державою за допо-могою утворення екологічних партій та сприяння розвиткугромадського екологічного руху.

Окрему групу гарантій екологічних прав людини тагромадянина становлять духовні гарантії, що створюютьнеобхідні сприятливі умови для реалізації екологічнихправ і обов'язків. Саме освіченість, рівень еколого-правовоїкультури населення, природокористувачів, посадовихосіб органів державної влади, ступінь усвідомлення нимидуховно-моральної цінності природи безпосередньо ви-100значають зміст прийнятих побутових, господарських іуправлінських рішень, формують внутрішнє переконанняу необхідності дотримання природоохоронних вимог і до-держання еколого-правових приписів.

Гарантії екологічних прав громадян, які забезпечуються

проведенням широкомасш-табних державних заходівщодо підтримання, віднов-лення і поліпшення станунавколишнього природногосередовища

участю громадськихоб'єднань та громадян удіяльності щодо охоронинавколишнього природногосередовища

здійсненням державного тагромадського контролю задодержанням законодавствапро охорону навколишньогоприродного середовища

невідворотністю відпо-відальності за порушеннязаконодавства про охоронунавколишнього природногосередовищаобов'язком міністерств, ві-домств, підприємств, установ,організацій здійснюватитехнічні та інші заходи для

запобігання шкідливомувпливу господарської та ін-шої діяльності на навколиш-нє природне середовище, ви-конувати екологічні вимогипри плануванні, розміщенніпродуктивних сил, будівни-цтві та експлуатації народно-господарських об'єктів

компенсацією в установле-ному порядку шкоди, заподі-яної здоров'ю і майну гро-мадян внаслідок порушеннязаконодавства про охоронунавколишнього природногосередовища

створенням та функці-онуванням мережі зага-льнодержавної еколо-гічної автоматизованоїінформаційно-аналітичноїсистеми забезпечення досту-пу до екологічної інформації

Рис. 4.5. Гарантії екологічних прав громадян

У структуру юридичних гарантій включаються між-народно- правові, конституційно-правові, адміністратив-но- правові, цивільно-правові та інші галузеві засади реалі-зації і способи захисту прав людини та громадянина.

В Європейській конвенції про захист прав людини та осно-вних свобод, підписаної в Римі 4 листопада 1950 року, немаєположень про екологічні права людини. їх захист здійснюєть-ся опосередковано, через охорону інших прав і свобод. Данаобставина має важливе значення щодо захисту екологічнихправ громадян на внутрішньодержавному рівні.

Ст. 10 Закону України «Про охорону навколишньогоприродного середовища» встановлює гарантії екологічнихправ громадян (рис. 4.5).