§ 4. Види екологічних обов'язків громадян

магниевый скраб beletage

Юридичні обов'язки поряд з нормами-принципамиі юридичною відповідальністю виступають необхіднимкомпонентом оптимальної взаємодії держави і особистос-ті, без яких неможливі ні збалансована правова система, ніефективне правове регулювання, ні чіткий правопорядок,ні інші становища і прояви суспільного життя. Вони - умо-ва нормального функціонування конституційних інститу-тів, управління похідними процесами, підтримки стійкостіі стабільності в суспільстві, законна перешкода на шляхусвавілля, хаосу, неорганізованості, всього деструктивно-го і того, що заважає нормальному розвитку суспільства.Взаємозв'язок прав і обов'язків створює урівноваженийсуспільний стан, режим найбільшого сприяння для повсяк-денної життєдіяльності людей. Функціональне призначен-ня юридичних обов'язків - користуватися суб'єктивнимправом, виконувати свою частину роботи в загальному ме-ханізмі правового регулювання, спрямовувати діяльністькожного члена суспільства в потрібне русло; а соціальне -формувати належну правосвідомість і правову культуругромадян, служити дисциплінуючим факторам, усталитизаконність і правопорядок в суспільстві[129].

Екологічні обов'язки громадян - визначена Консти-туцією України та іншими нормативно-правовими актамиміра обов'язкової поведінки громадян при виникненні еколо-гічних відносин, додержання якої забезпечує стабільну еко-логічну обстановку в державі.

Основними обов'язками людини і громадянина, на дум-ку В.В. Кравченка, є закріплені в Конституції України ви-моги, які пред'являються кожній людині й громадянину,аби він діяв певним, чітко визначеним конституційноюнормою чином (або утримувався від вчинення відповід-них дій) для забезпечення інтересів суспільства, держави,інших людей і громадян; недотримання ж цих вимог тягнеза собою юридичну відповідальність[130].

Основний екологічні обов'язок громадян закріпленийу ст. 66 Конституції України: «кожен зобов'язаний не за-подіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшко-довувати завдані ним збитки». Окрім того, при виникненніекологічних відносин необхідно також додержуватися на-ступних конституційних обов'язків: власність зобов'язує,вона не повинна використовуватися на шкоду людини ісуспільства (ч. 3 ст. 13); сплачувати податки і збори в по-рядку і в розмірах, встановлених законом (ст. 67); неухиль-но додержуватися Конституції та законів України, не по-сягати на права інших людей (ст. 68).

Обов'язки громадян у галузі екології прийнято поділя-ти за суб'єктивним складом на загальні і спеціальні.

Загальні екологічні обов язки громадян закріпленіу Конституції України (ст. 66) та в Законі України «Проохорону навколишнього природного середовища» (ст. 12)(рис. 4.6).

Загальні екологічні обов'язки громадян

берегти природу, охороняти,раціонально використову-вати її багатства відповіднодо вимог законодавства проохорону навколишнього при-родного середовища

не порушувати екологічніправа і законні інтереси ін-ших суб'єктів

здійснювати діяльність з до-держанням вимог екологічноїбезпеки, інших екологічнихнормативів та лімітів вико-ристання природних ресурсів

вносити плату за спеціальневикористання природних ре-сурсів та штрафи за екологі-чні правопорушення

компенсувати шкоду, заподі-яну забрудненням та іншимнегативним впливом на на-вколишнє природне серед-овище

Рис. 4.6. Загальні екологічні обов'язки громадян

Спеціальні екологічні обов язки громадян передбаченісистемою спеціальних правових норм екологічного зако-нодавства. Вони випливають із вимог щодо раціонально-го, цільового природокористування, охорони природнихресурсів від забруднення та засмічення тощо. Екологічніобов'язки у громадян виникають також в процесі реалізаціїними екологічно небезпечної діяльності.

Спеціальні екологічні обов'язки громадян можна поді-лити на майнові та немайнові (рис. 4.7).

Спеціальні екологічні обов'язки громадян

майнові екологічні

обов'язки громадяні

своєчасно відновлювати

природні ресурсиі

систематично вноситиплату за використанняприродних ресурсів та за-бруднення довкілляі

компенсувати шкодузаподіяну порушеннямнорм екологічного зако-нодавстваі

компенсувати витрати напроведення екологічноїекспертизи, аудиторсько-го аналізу щодо екологічнонебезпечних об'єктів та

видів діяльностіі

впроваджувати новітнітехнології спроможнізапобігати забрудненнюдовкіллянемайнові екологічні

обов'язки громадяні

раціонально використову-вати природні ресурсиі

не порушувати права ін-ших суб'єктіві

одержувати дозволи наекологічно небезпечну ді-яльністьі

своєчасно надавати контр-олюючим органам відомос-ті про екологічно небез-печну діяльністьі

проводити екологічну екс-пертизу екологічно небез-печних об'єктів та видів

діяльностіі

набувати екологічнізнання

Рис. 4.7. Спеціальні екологічні обов'язки громадян

Контрольні питання

Сформулюйте поняття еколого-правового статусу лю-дини і громадянина.

Назвіть та охарактеризуйте основні елементи еколого-правового статусу людини і громадянина.

Розкрийте поняття конституційно-правового статусулюдини і громадянина в галузі екології.

У чому полягає сутність поняття екологічних прав гро-мадян?

Які є види екологічних прав громадян?

Охарактеризуйте екологічні права громадян.

Дайте визначення поняттю «гарантії екологічних правлюдини і громадянина».

Назвіть види гарантій екологічних прав громадян.

У чому полягає зміст екологічних обов'язків грома-дян?

Які є види екологічних обов'язків громадян?

Розділ V. Право власності на природніресурси в Україні

§ 1. Поняття, зміст та форми права власності на природ-ні ресурси.

§ 2. Підстави виникнення та припинення права влас-ності на природні ресурси.

§ 3. Захист права власності на природні ресурси.