§ 3. Захист права власності на природні ресурси

магниевый скраб beletage

Положення про захист і охорону права власності на при-родні ресурси закріплені на конституційному рівні, а такожв цивільному та екологічному законодавстві.

Захист права власності на природні ресурси - це су-купність передбачених законодавством засобів, що застосо-вуються у зв'язку із вчиненням правопорушення щодо прававласності, з метою відновлення та охорони майнових інтер-есів власника природних ресурсів.

Згідно з ч. 4 ст. 13 Конституції України держава забез-печує захист прав усіх суб'єктів права власності і господа-рювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єктиправа власності рівні перед законом.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений пра-ва власності. Право приватної власності є непорушним.Примусове відчуження об'єктів права приватної власнос-ті може бути застосоване лише як виняток з мотивів сус-пільної необхідності, на підставі і в порядку, встановленихзаконом, та за умови попереднього і повного відшкодуван-ня їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з на-ступним повним відшкодуванням їх вартості допускаєтьсялише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Конфіс-кація майна може бути застосована виключно за рішеннямсуду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом(ст. 41 Конституції України).

Різновидом цивільних прав є право власності на при-родні ресурси. Кожна особа має право на захист свого ци-вільного права у разі його порушення, невизнання або оспо-рювання (ч. 1 ст. 15 Цивільного кодексу України).

Серед посягань на право власності на природні ресурсинеобхідно розрізняти порушення суб'єктивних прав влас-ника (права володіння, права користування і права роз-порядження) і заподіяння шкоди, збитків самим об'єктамправа власності[136].

Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України спо-собами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3)припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення стано-вища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконан-ня обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припи-нення правовідношення; 8) відшкодування збитків та іншіспособи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодуванняморальної (немайнової) шкоди.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншимспособом, що встановлений договором або законом.

У юридичній літературі залежно від характеру посяган-ня на права власника і змісту захисту, який надається влас-нику, виділяють речові та зобов'язально-правові цивільно-правові засоби захисту.

До речових позовів належать:

вимоги про витребування майна власником із чужогонезаконного володіння (віндикаційний позов);

вимоги власника щодо усунення порушень права влас-ності, які не пов'язані з володінням (негаторний по-зов);

вимоги власника про визнання права власності.Зобов'язально-правові позови базуються як правило,

на договорах, але можуть ґрунтуватися і на позадоговірнихзобов'язаннях. До зобов'язально-правових позовів належатьпозови:

про визнання правочинів недійсними;

відшкодування збитків, які настали внаслідок невико-нання чи неналежного виконання договору;

повернення речей, які були надані у володіння (за до-говором застави, перевезення);

повернення безпідставно набутого чи збереженогомайна та ін.[137].

Контрольні питання

Розкрийте визначення поняття «право власності наприродні ресурси.

У чому полягає зміст права власності на природні ре-сурси?

Які є форми права власності на природні ресурси?

Сформулюйте поняття підстав виникнення прававласності на природні ресурси.

Охарактеризуйте підстави виникнення права власнос-ті на природні ресурси.

Розкрийте сутність поняття підстав припинення прававласності на природні ресурси.

Назвіть особливості підстав припинення права влас-ності на природні ресурси.

У чому полягає захист права власності на природні ре-сурси?

Розділ VI. Право природокористування(загальні положення)

§ 1. Поняття права природокористування.§ 2. Види права природокористування.§ 3. Принципи права природокористування.§ 4. Суб'єкти і об'єкти права природокористування.§ 5. Підстави виникнення та припинення права приро-докористування.