§ 2. Види права природокористування

магниевый скраб beletage

Право природокористування класифікується залежновід підстав виникнення, об'єктів, строків, способів виник-нення (рис. 6.1).

Використання природних ресурсів в Україні відповіднодо підстав виникнення здійснюється в порядку загальногоі спеціального використання природних ресурсів (ст. 38 За-кону України «Про охорону навколишнього природногосередовища»).

Право на використання природних ресурсів обумовле-не нерозривним зв'язком людини та природи називаютьправом загального природокористування. В його основілежить природне право людини на задоволення своїх жит-тєво необхідних потреб та на здорове і безпечне довкілля.Тому реалізація такого права не вимагає дозволу держави,чи уповноважених її органів. Крім зазначеного, особли-вістю права загального природокористування є його без-оплатність.

Право спеціального природокористування передбачаєдозвільний порядок використання природних ресурсів тавиділення в натурі (на місцевості) визначеної частини при-родного ресурсу. У порядку спеціального використанняприродних ресурсів громадянам, підприємствам, устано-вам і організаціям надаються у володіння, користуванняабо оренду природні ресурси на підставі спеціальних до-зволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за платудля здійснення виробничої та іншої діяльності.

Класифікація права природокористування залежновід об'єкта обумовлена специфікою використання відпо-відного природного ресурсу: землі, лісу, рослинного світу(нелісового походження), надр, води, фауни, атмосферногоповітря тощо.

Строки права природокористування залежать відвиду природного ресурсу та визначені правовими нормамиприродоресурсового законодавства.

Відповідно до способів виникнення право природоко-ристування поділяється на первинне та вторинне. Напри-клад, на підставі ст. 42 Водного кодексу України водоко-ристувачі можуть бути первинними і вторинними.

Первинні водокористувачі - це ті, що мають власні водо-забірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

Вторинні водокористувачі (абоненти) - це ті, що не ма-ють власних водозабірних споруд і отримують воду з водо-забірних споруд первинних водокористувачів та скидаютьстічні води в їх системи на умовах, що встановлюються міжними.