§ 3. Принципи права природокористування

магниевый скраб beletage

Праву природокористування характерна низка важли-вих принципів (рис. 6.2).

Похідність права користування природними ресур-сами від права власності на них є одним з головних прин-ципів права природокористування. Зміст даного принципуполягає в тому, що поряд з інститутом права власності ви-никає та існує інститут права природокористування, похід-ний від права власності, оскільки створюється з ініціатививласника.

Принцип цільового і раціонального природокористу-вання закріплений нормами екологічного законодавства.

Надання у користування природного ресурсу завждиобумовлене цільовим призначенням. Наприклад, з цією ме-тою згідно зі ст. 19 Земельного кодексу України всі земліУкраїни поділено на категорії. Переведення земель з однієїкатегорії до іншої здійснюється лише у встановленому по-рядку спеціально уповноваженими на те органами держав-ної влади.

Раціональне використання природних ресурсів - це су-купність заходів щодо розумно обґрунтованого доцільноговикористання природних ресурсів з метою задоволення по-треб суспільства[142]. Прикладом законодавчого закріпленнязазначеного є ст. 2 Кодексу України про надра, в якій ви-значено завданням Кодексу України про надра регулюван-ня гірничих відносин з метою забезпечення раціонального,комплексного використання надр для задоволення потреб умінеральній сировині та інших потреб суспільного вироб-ництва та ін. Правовими критеріями раціонального вико-ристання відповідного природного ресурсу є додержаннявимог щодо забезпечення його невичерпності та екологічнеобґрунтування експлуатації природних багатств.

Принцип платності спеціального природокористу-вання полягає в обов'язку суб'єкта спеціального природо-користування оплачувати використання певного природ-ного ресурсу.

Згідно зі ст. 43 Закону України «Про охорону навко-лишнього природного середовища» збір за спеціальне ви-користання природних ресурсів встановлюється на основінормативів зборів і лімітів їх використання.

На підставі ст. 30 Водного кодексу України збір за спе-ціальне водокористування справляється з метою стимулю-вання раціонального використання і охорони вод та відтво-рення водних ресурсів і включає збір за використання водиводних об'єктів та за скидання забруднюючих речовин.Розмір збору за використання води визначається на основінормативів збору, фактичних обсягів використаної води тавстановлених лімітів використання води.

Закон України «Про плату за землю» регламентував ви-користання землі в Україні платним. Плата за землю справ-ляється у вигляді земельного податку або орендної плати, щовизначається залежно від грошової оцінки земель (ст. 2).

В Кодексі України про надра (ст. 28) зазначено, щокористування надрами є платним, крім випадків, перед-бачених статтею 29 цього Кодексу. Плата справляється закористування надрами в межах території України, її кон-тинентального шельфу і виключної (морської) економічноїзони у вигляді:

платежів за користування надрами;

відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконаніза рахунок державного бюджету;

збору за видачу спеціальних дозволів;

акцизного збору.

Відповідно до ст. 77 Лісового кодексу України спеціаль-не використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік, єплатним. Розподіл зборів за використання лісових ресурсівна землях державної та комунальної власності визначаєть-ся законом.

Принцип платності має важливе значення, оскільки єзасобом забезпечення підвищення зацікавленості приро-докористувачів щодо ефективного та раціонального вико-ристання природних ресурсів, збереження та відновленнянавколишнього природного середовища.

Принцип відтворення природних ресурсів передбачаєбезперервне поновлення ресурсів природи. Ігноруванняйого може привести до виснаження або деградації природ-них ресурсів. їх недостатньо лише охороняти та раціональ-но використовувати, потрібно ще проводити заходи щодоїхнього відновлення.

Принцип лімітування природокористування пов'язанийз тим, що запаси природних ресурсів обмежені і їх необхіднораціонально використовувати. Система визначених екологіч-них обмежень у використанні природних ресурсів - це лімітприродокористування.

Прикладом законодавчого закріплення змісту понятьлімітів на природні ресурси є положення ст. 1 Водного ко-дексу України, які визначають: ліміт забору води як гра-ничний обсяг забору води з водних об'єктів, який встанов-люється в дозволі на спеціальне водокористування; лімітскиду забруднюючих речовин як граничний обсяг скидузабруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти, якийвстановлюється в дозволі на спеціальне водокористування;ліміт використання води як граничний обсяг використан-ня води, який встановлюється дозволом на спеціальне во-докористування.

Ліміти на природні ресурси встановлюються на підставінорм законодавства спеціально уповноваженими на те ор-ганами державного екологічного управління.

Принцип ліцензування природокористування має в своїйоснові один із способів, за допомогою якого держава здійснюєрегулювання та контроль у галузі природокористування.

Природноресурсова ліцензія (дозвіл) є правовою фор-мою передачі державою та іншими суб'єктами, власникамприродних ресурсів права користування визначеною части-ною природного об'єкта, механізмом встановлення, фіксаціїправа природокористування. За своєю правовою природоювона відрізняється від ліцензій на здійснення господарськоїдіяльності, як механізмів владного контролю з боку держа-ви, яка в таких відносинах виступає в зовсім іншій ролі[143].

У кожній сфері природокористування застосовуютьсясвої види ліцензій чи прирівняні до них дозвільні докумен-ти: при використанні лісів - лісовий квиток, лісорубний кви-ток; вод - ліцензії на водокористування та дозвільні ліцен-зії; надр - ліцензії на користування надрами; атмосферногоповітря - дозвіл на викид забруднюючих речовин тощо. Узміст ліцензії на право природокористування входять відо-мості про об'єкт права природокористування, суб'єкт праваприродокористування, цілі та способи використання при-родного об'єкту, його просторові межі, строки, обсяги таумови використання, вимоги щодо раціонального викорис-тання природного ресурсу та охорони довкілля тощо.