§ 4. Суб'єкти і об'єкти права природокористування

магниевый скраб beletage

В юридичній літературі суб'єкт права природокорис-тування розглядається в двох аспектах: 1) як дозволенийзгідно з законодавством власник такого права користуван-ня і 2) як власник суб'єктивного права користування при-родними ресурсами, носій встановлених законом прав таобов'язків, який є суб'єктом правовідносин з приводу корис-тування землею, її надрами, водами і лісами, об'єктами тва-ринного світу та атмосферним повітрям.

Суб'єктами права природокористування можуть бутияк фізичні, так і юридичні особи (рис. 6.3).

Необхідною передумовою набуття права природоко-ристування є правосуб'єктність - наявність правоздатностіта дієздатності.

Закон встановлює різницю між суб'єктами права при-родокористування залежно від підстав його виникнення.

Суб'єктом права загального природокористуванняможе бути будь-яка людина, оскільки вона відповідно дозаконодавства має право користуватися землею, водами,лісами тощо. В межах права загального користування лю-дина може користуватися природними ресурсами лишедля задоволення власних потреб, а не для підприємницькоїдіяльності.

На відміну від права загального природокористуван-ня, суб'єктами якого можуть бути тільки громадяни, правоспеціального природокористування набувається поряд зфізичними і юридичними особами.

Суб'єктами права орендного природокористування єорендодавець та орендар (рис. 6.4).

Об'єктом права природокористування є індивідуаль-но визначена частина природного ресурсу (земельна ділянка,водний об'єкт, ділянка лісового фонду), яка виділена в натурі(на місцевості), а також закріплена на праві користуванняза фізичною чи юридичною особою.

Характеристика об'єктів права природокористуваннямає специфіку залежно від виду природокористування.Об'єктами права спеціального природокористування є ін-дивідуально визначені частини природних ресурсів. Щодоправа загального природокористування відокремленняконкретних частин природних ресурсів (земель загальногокористування населених пунктів, водних об'єктів, лісів) за-коном не передбачається.

Відокремлення конкретних частин природних ресур-сів, які передаються у використання на праві спеціально-го природокористування, здійснюється двома способами.Перший спосіб має вияв у виділенні відповідної частиниприродного ресурсу у натурі (на місцевості), а другий - увизначені правового статусу об'єкта спеціального природо-користування в актах, які мають юридичну силу.

Природні ресурси, які надані у користування, продовжуютьперебувати у приватній, державній, комунальній власності.