§ 5. Підстави виникнення таприпинення права природокористування

магниевый скраб beletage

Підстави виникнення та припинення права природокорис-тування залежать від виду використовуваного природного ре-сурсу та визначаються природоресурсовим законодавством.

Підставами виникнення права природокористування

134

є наявність юридичного складу, тобто сукупності юридич-них фактів, які обумовлюють виникнення права природоко-ристування. Не всі юридичні факти визнаються підстава-ми виникнення права природокористування, а лише ті, якіґрунтуються на правомірних діях (рис. 6.5).

У сфері використання природних ресурсів часто засто-совуються договори оренди (земель, лісів, водних об'єктів).Відповідно до ст. 13 Закону України «Про оренду землі»договір оренди землі - це договір, за яким орендодавецьзобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділян-ку у володіння і користування на певний строк, а орендарзобов'язаний використовувати земельну ділянку відповід-но до умов договору та вимог земельного законодавства.

Договори на право природокористування можуть матисамостійне значення як підстава виникнення права при-родокористування (наприклад, при оренді землі), чи діятиразом з ліцензією. Ліцензія на право природокористуван-ня - це типова підстава виникнення права природокорис-тування. Так, відповідно до ст. 19 Кодексу України пронадра, надра надаються у користування підприємствам,установам, організаціям і громадянам лише за наявності уних спеціального дозволу на користування ділянкою надр.Право на користування надрами засвідчується актом пронадання гірничого відводу.

Підстави припинення права природокористування -це юридичні факти, що обумовлюють припинення права при-родокористування.

Підстави повного або часткового, постійного або тим-часового припинення права природокористування поділя-ють на добровільні і протиправні (рис. 6.6). їх перелік за-конодавчо закріплений у земельному, лісовому, водному таіншому природоресурсовому законодавстві.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про оренду землі» уразі припинення договору оренди земельної ділянки авто-матично припиняється дія договору суборенди земельноїділянки. Оскільки договори про надання земельної ділян-ки у користування є підставами виникнення зобов'язань,припинення права землекористування може здійснювати-ся також з підстав припинення зобов'язань, що визначені

135

Цивільним кодексом України. Зокрема, відповідно до ст.606 Цивільного кодексу України зобов'язання припиня-ється внаслідок збігу боржника і кредитора в одній особі.Це може мати місце у разі отримання землекористувачемвикористовуваної ним земельної ділянки у власність1.

Контрольні питання

Розкрийте визначення поняття права природокорис-тування.

Які є види права природокористування?

Охарактеризуйте види права природокористування.

Викладіть особливості принципів права природоко-ристування.

Дайте визначення поняттю «суб'єкти права природо-користування».

Назвіть суб'єкти права природокористування.

Що є об'єктом права природокористування?

Викладіть підстави виникнення та припинення праваприродокористування.

Розділ VII. Правове забезпечення екологічної

безпеки

§ 1. Поняття екологічної безпеки та її правові основи.

§ 2. Правове регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

§ 3. Правова охорона довкілля від забруднення відхо-дами.

§ 4. Особливості правового регулювання біологічної, ге-нетичної та харчової безпеки.