Вступ

магниевый скраб beletage

Державна екологічна політика є важливою складовою за-гальнодержавної політики. Вона тісно пов'язана з економіч-ною, соціальною, культурною та іншими сферами життєді-яльності суспільства. Важливим засобом реалізації державноїполітики в сфері екології є створення дієвої та ефективноїнормативно-правової бази, спроможної забезпечити ефектив-не функціонування екологічного правопорядку.

Конституція України заклала фундаментальні принципидіяльності держави, спрямовані на стимулювання охоронидовкілля, ефективного природокористування та утвердженняекологічної безпеки. Відповідно до ст. 16 Конституції Украї-ни від 28 червня 1996 року забезпечення екологічної безпекиі підтримання екологічної рівноваги на території України, по-долання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофипланетарного масштабу, збереження генофонду Українськогонароду є обов'язком держави.

Але, незважаючи на зазначене вище, нині роль навко-лишнього природного середовища в житті людей має да-леко неадекватну оцінку. Відносини людини з природоюстрімко і невпинно погіршуються. Знесилене довкілля вжене в змозі протистояти технічному прогресу та хижацькомупрагненню до надприбутків.

Погіршення якості навколишнього природного середовищата нераціональне використання природних ресурсів викликанонизкою різноманітних екологічних проблем, однією з основних,на нашу думку, є збільшення чисельності випадків порушеннянорм Конституції України та екологічного законодавства.

Вихід з даної проблеми ми вбачаємо в підвищені рівняекологічної правосвідомості. Високий рівень екологічноїосвіти та культури - це не лише загальна потреба суспіль-ства, а й вимога національного законодавства.

Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів Укра-їни «Український прорив: для людей, а не політиків» від 16 січня2008 року гармонійний розвиток людини, можливий за умовиформування громадянського суспільства, забезпечення рівнихправ та можливостей жінок і чоловіків, свободи віросповідання,свободи слова, задоволення культурно-духовних потреб, високо-якісної освіти та науки, сучасної медицини, безпечного довкілля,реалізації права на працю та гарантій соціального захисту.

Формування екологічної правосвідомості у сучасностімає бути найголовнішим завданням еколого-правової осві-ти, яка є необхідним елементом культури людини. Правогромадян на освіту, в тому числі еколого-правову, закріпленоКонституцією України, законодавством України про освіту,Законом України «Про охорону навколишнього природногосередовища» та іншими нормативно-правовими актами.

У сучасних умовах формування державності та правовоїсистеми України актуального значення набуває підготовкаекологічно грамотних фахівців-правознавців. Вивчення сту-дентами юридичних спеціальностей навчальної дисципліни«Екологічне право України» є важливим елементом комплек-сної системи юридичної освіти. Завдяки саме цій дисциплініформується екологічна правосвідомість, набуваються вміннящодо практичної реалізації норм екологічного законодавства.

У навчальному посібнику відповідно до навчальної про-грами викладено повний курс екологічного права Україниз урахуванням змін і доповнень до чинного екологічногозаконодавства, нових підходів у регулюванні екологічнихвідносин, висвітлені проблеми законодавчого забезпечен-ня охорони навколишнього природного середовища, раціо-нального використання та відтворення природних ресурсів,забезпечення екологічної безпеки, визначено роль і місцеекологічного права серед інших галузей права.

За своєю структурою навчальний посібник складається

Загальної, Особливої та Спеціальної частин.

У Загальній частині розглянуті питання предмету, методів,принципів та системи екологічного права; джерел екологічногоправа; управління природокористуванням та охороною довкіл-ля; екологічних прав та обов'язків громадян; права власності наприродні ресурси в Україні; права природокористування (за-гальні положення); правового забезпечення екологічної без-пеки; економіко-правового механізму природокористування іохорони навколишнього природного середовища; відповідаль-ності за порушення екологічного законодавства.

Спеціальна частина вміщує у собі положення щодо пра-ва землекористування; правового регулювання викорис-тання та охорони вод; права користування надрами; правакористування рослинним світом; права користування тва-ринним світом; права користування природно-заповіднимфондом України; правового регулювання використання таохорони рекреаційних, курортних і лікувально-оздоровчихзон; правового регулювання охорони атмосферного пові-тря; правової охорони навколишнього природного серед-овища в населених пунктах, сільському господарстві, про-мисловості, на транспорті і в атомній енергетиці.

Особлива частина присвячена питанням міжнародногоекологічного права.

У цілому метою навчального посібника «Екологічне пра-во України» є окрім опанування студентами поглибленихправових екологічних знань також набуття навичок й умінняна практиці застосовувати чинні норми і вимоги екологічно-го законодавства. Це сприятиме наведенню та дотриманнюекологічного правопорядку, попередженню можливих еко-логічних катастроф, допомозі у ліквідації наслідків Чор-нобильської катастрофи та інших негативних екологічнихявищ, забезпеченню конституційного права громадян набезпечне довкілля й продукти харчування та побуту.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ І. Предмет, метод, принципи та системаекологічного права

§ 1. Історія розвитку екологічного права на Україні.

§ 2. Поняття екологічного права.

§ 3. Предмет і метод екологічного права.

§ 4. Об'єкти екологічного права.

§ 5. Принципи та система екологічного права.