§ 3. Правова охорона довкілля від забруднення відходами

магниевый скраб beletage

Розрив між обсягами накопичення відходів та обсяга-ми їх утилізації і знешкодження поглиблює екологічнукризу. Водночас відбувається невпинне зростання витратна одержання первинної сировини для промислового ви-робництва. Останнім часом до цих факторів додається про-блема ресурсної залежності України від зовнішніх джерелбагатьох видів сировини. Все це свідчить про важливістьвторинного використання ресурсів.

Тому проблему відходів слід розглядати у рамкахєдиного підходу до соціально-екологічних та ресурсно-технологічних і ресурсозберігаючих аспектів як сукупністьтрьох складових (проблемних аспектів):

ресурсного (розвиток вторинного ресурсокористування);

екологічного (досягнення екологічної безпеки);

методико-організаційного (науково-методичне, інфор-маційно- аналітичне, організаційно-правове забезпе-чення вирішення та регулювання).

Ресурсний та екологічний аспекти проблеми відходівмають як незалежні, так і спільні, інтегральні цілі. Окре-мим напрямом є розробка засобів та методів розв'язаннязазначеної проблеми. Як сировинний потенціал відходизначною мірою можуть замінити первинні ресурсні джере-ла, зменшуючи таким чином загальне ресурсоспоживання.На сьогодні переважна більшість відходів або взагалі не ви-користовується, або використовується за найпростішимитехнологічними схемами, які не забезпечують повної реалі-зації їхнього ресурсного потенціалу.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про відходи» від 5 бе-резня 1998 року № 187/98-ВР[156] відходи - це будь-які ре-човини, матеріали і предмети, що утворюються у процесілюдської діяльності і не мають подальшого використання замісцем утворення чи виявлення та яких їх власник повиненпозбутися шляхом утилізації чи видалення; небезпечні від-ходи - це відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічнічи інші небезпечні властивості, які створюють або можутьстворити значну небезпеку для навколишнього природногосередовища і здоров'я людини та які потребують спеціаль-них методів і засобів поводження з ними.

Правова охорона довкілля від забруднення відходамизабезпечується законами України «Про охорону навко-лишнього природного середовища», «Про забезпечення са-нітарного та епідемічного благополуччя населення», «Проповодження з радіоактивними відходами», «Про метало-брухт», «Про відходи», Кодексом України про надра, та ін-шими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про відходи»суб'єктами права власності на відходи є громадяни Укра-їни, іноземці, особи без громадянства, підприємства, уста-нови та організації усіх форм власності, територіальні гро-мади, Автономна Республіка Крим і держава.

Територіальні громади є власниками відходів, що утво-рюються на об'єктах комунальної власності чи знаходятьсяна їх території і не мають власника або власник яких неві-домий (безхазяйні відходи).

Держава є власником відходів, що утворюються наоб'єктах державної власності чи знаходяться на територіїУкраїни і не мають власника або власник яких невідомий,а також в інших випадках, передбачених законом. Від іменідержави управління відходами, що є державною власністю,здійснюється Кабінетом Міністрів України відповідно дозакону.

Суб'єкти права власності володіють, користуються ірозпоряджаються відходами в межах, визначених законом.

На підставі ст. 55 Закону України «Про охорону навко-лишнього природного середовища» суб'єкти права влас-ності на відходи повинні вживати ефективних заходів длязменшення обсягів утворення відходів, а також для їх ути-лізації, знешкодження або розміщення.

Розміщення відходів дозволяється лише за наявнос-ті спеціального дозволу на визначених місцевими радами152територіях у межах установлених лімітів з додержаннямсанітарних і екологічних норм способом, що забезпечуєможливість їх подальшого використання як вторинної си-ровини і безпеку для навколишнього природного середови-ща та здоров'я людей.

Державному регулюванню безпеки у сфері поводжен-ня з радіоактивними відходами підлягають такі види ді-яльності: ведення державного обліку радіоактивних відхо-дів, Державного кадастру сховищ радіоактивних відходів,місць їх захоронення, а також місць їх тимчасового збері-гання; проектно-пошукові роботи по вибору майданчиківдля розміщення об'єктів, призначених для поводження зрадіоактивними відходами; проектування об'єктів та тран-спортних засобів, призначених для поводження з радіоак-тивними відходами, їх випробування, виготовлення або бу-дівництво; введення в експлуатацію, експлуатація, зняття зексплуатації об'єктів, призначених для поводження з раді-оактивними відходами, закриття сховищ для захороненнята проведення регламентних робіт по забезпеченню безпе-ки на сховищах для захоронення після їх закриття; переве-зення та складування радіоактивних відходів (ст. 9 ЗаконуУкраїни «Про поводження з радіоактивними відходами»).

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про поводженняз радіоактивними відходами» зберігання та захороненнярадіоактивних відходів дозволяється тільки у спеціальнопризначених для цього сховищах радіоактивних відходів.

Під час зберігання або захоронення радіоактивних від-ходів забезпечується надійність їх ізоляції від навколиш-нього природного середовища системою природних таштучних бар'єрів.

Радіаційна безпека сховищ радіоактивних відходів узвичайних умовах забезпечується дотриманням норм, пра-вил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Радіаційна безпека сховищ радіоактивних відходів приекстремальних природних явищах (землетруси, повені,урагани тощо) чи аварійних ситуаціях забезпечується на-уково обґрунтованими проектними рішеннями щодо мож-ливих сценаріїв подій, якими буде доведено неперевищен-ня меж, встановлених нормами, правилами і стандартамиядерної та радіаційної безпеки.

Довгоіснуючі радіоактивні відходи підлягають захо-роненню лише в твердому стані, у стабільних геологічнихформаціях, з обов'язковим переведенням їх у вибухо-, по-жежо-, ядернобезпечну форму, що гарантує локалізаціювідходів у межах гірничого відводу надр.

Захоронення короткоіснуючих радіоактивних відходівв твердому стані може здійснюватись у приповерхневих іназемних сховищах радіоактивних відходів.

Відпрацьоване ядерне паливо, що не підлягає перероб-ці, після відповідної витримки зберігається у спеціальнихсховищах відпрацьованого ядерного палива, забезпеченихбагатобар'єрною системою ізоляції і захисту та обладнанихтехнічними засобами вилучення палива із цього сховища.

Протягом усього часу зберігання або захоронення раді-оактивних відходів регулярно здійснюється контроль за їхстаном, радіаційною обстановкою у сховищах радіоактив-них відходів та навколишньому природному середовищі.

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про відходи» особи,винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дис-циплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальнувідповідальність за:

порушення встановленого порядку поводження з від-ходами, що призвело або може призвести до забруд-нення навколишнього природного середовища, прямо-го чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров'ялюдини та економічних збитків;

самовільне розміщення чи видалення відходів;154

порушення порядку ввезення в Україну, вивезення ітранзиту через її територію відходів як вторинної си-ровини;

невиконання розпоряджень і приписів органів, що здій-снюють державний контроль та нагляд за операціямиповодження з відходами та за місцями їх видалення;

приховування, перекручення або відмову від наданняповної та достовірної інформації за запитами посадо-вих осіб і громадян та їх об'єднань стосовно безпекиутворення відходів та поводження з ними, в тому числіпро їх аварійні скиди та відповідні наслідки;

приховування перевищення встановлених лімітів наобсяги утворення та розміщення відходів;

змішування чи захоронення відходів, для утилізаціїяких в Україні існує відповідна технологія, без спеці-ального дозволу спеціально уповноваженого органувиконавчої влади в галузі охорони навколишньогоприродного середовища;

порушення правил ведення первинного обліку та здій-снення контролю за операціями поводження з відходами;

порушення строків подання і порядку звітності щодоутворення, використання, знешкодження та видален-ня відходів;

невиконання вимог щодо поводження з відходами (під часїх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилі-зації, знешкодження, видалення та захоронення), що при-звело до негативних екологічних, санітарно-епідемічнихнаслідків або завдало матеріальної чи моральної шкоди;

передачу відходів з порушенням установлених правилна зберігання, оброблення або видалення підприєм-ствам чи організаціям, що не мають відповідного до-зволу на проведення цих операцій;

порушення встановлених правил і режиму експлуа-тації установок і виробництв з оброблення та утилі-

Екологічне право Українизації відходів, а також полігонів для зберігання чи за-хоронення промислових, побутових та інших відходів(сміттєзвалищ, шламосховищ, золовідвалів тощо);

виробництво продукції з відходів чи з їх використан-ням без відповідної нормативно-технічної та техноло-гічної документації, погодженої в установленому по-рядку;

недотримання умов ввезення відходів як вторинної си-ровини на територію України;

несвоєчасне внесення платежів за розміщення відходів;

порушення вимог безпечного перевезення небезпеч-них відходів.

Законами України може бути встановлено відповідаль-ність і за інші порушення законодавства про відходи.