§ 2. Фінансування заходів щодо охоронинавколишнього природного середовища

магниевый скраб beletage

Фінансування галузі екології - це діяльність, пов'язанаіз грошовим забезпеченням реалізації заходів щодо охоронинавколишнього природного середовища, раціонального вико-ристання та відтворення природних ресурсів, забезпеченняекологічної безпеки.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про охорону на-вколишнього природного середовища» в Україні фінансу-вання заходів щодо охорони навколишнього природногосередовища здійснюється за рахунок Державного бюдже-ту України, республіканського бюджету Автономної Рес-публіки Крим та місцевих бюджетів, коштів підприємств,установ та організацій, фондів охорони навколишньогоприродного середовища, добровільних внесків та іншихкоштів.

Для фінансування заходів щодо охорони навколиш-нього природного середовища утворюються Державний,республіканський Автономної Республіки Крим та місцевіфонди охорони навколишнього природного середовища (ч.1 ст. 47 Закону України «Про охорону навколишнього при-родного середовища»).

Згідно із п. 2 Положення про Державний фонд охоро-ни навколишнього природного середовища у редакції по-станови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2006 року№ 4621 в нашій державі з метою фінансування природоохо-ронних заходів та заходів, пов'язаних з раціональним ви-користанням і збереженням природних ресурсів, створеноДержавний фонд охорони навколишнього природного се-редовища. Він є складовою частиною Державного бюджетуУкраїни.

Державний фонд охорони навколишнього природногосередовища утворюється за рахунок:

1 Офіційний вісник України. - 2006. - № 15. - Ст. 1080.

а)         відрахувань з місцевих фондів охорони навколишньо-го природного середовища, розмір яких визначаєтьсяВерховною Радою України;

б)         добровільних внесків підприємств, установ, організа-цій, громадян та інших надходжень;

в)         частини зборів за використання природних ресурсів,розмір яких визначається Верховною Радою Україниза поданням Кабінету Міністрів України;

г)         частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну по-рушенням законодавства про охорону навколишньогоприродного середовища в результаті господарської таіншої діяльності, згідно з чинним законодавством (ч.4 ст. 47 Закону України «Про охорону навколишньогоприродного середовища»).

На підставі ч. 5 ст. 47 Закону України «Про охорону на-вколишнього природного середовища» розподіл коштів,що надходять до Державного фонду охорони навколиш-нього природного середовища, здійснюється КабінетомМіністрів України за поданням спеціально уповноважено-го центрального органу виконавчої влади з питань охоронинавколишнього природного середовища.

Республіканський Автономної Республіки Крим тамісцеві фонди охорони навколишнього природного серед-овища утворюються у складі республіканського бюджетуАвтономної Республіки Крим та відповідного місцевогобюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди за раху-нок:

а)         зборів за забруднення навколишнього природного се-редовища;

б)         частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну по-рушенням законодавства про охорону навколишньогоприродного середовища в результаті господарської таіншої діяльності, згідно з чинним законодавством;

в) цільових та інших добровільних внесків підприємств,установ, організацій та громадян (ч. 2 ст. 47 ЗаконуУкраїни «Про охорону навколишнього природного се-редовища»).

Згідно з ч. 3 ст. 47 Закону України «Про охорону на-вколишнього природного середовища» розподіл зборів,що надходять до республіканського Автономної Респу-бліки Крим та місцевих фондів охорони навколишньогоприродного середовища, здійснюється Верховною РадоюАвтономної Республіки Крим, відповідними обласними,міськими (міст загальнодержавного значення) Радами заподанням органів спеціально уповноваженого централь-ного органу виконавчої влади з питань охорони навколиш-нього природного середовища.

Кошти місцевих республіканського Автономної Респу-бліки Крим і Державного фондів охорони навколишньогоприродного середовища можуть використовуватись тількидля цільового фінансування природоохоронних та ресур-созберігаючих заходів, в тому числі наукових дослідженьз цих питань ведення державного кадастру територій таоб'єктів природно-заповідного фонду, а також заходів длязниження впливу забруднення навколишнього природ-ного середовища на здоров'я населення та стимулюванняпрацівників спеціально уповноважених державних органіву галузі охорони навколишнього природного середовищаі використання природних ресурсів, крім осіб, які маютьстатус державних службовців, та громадських інспекто-рів з охорони навколишнього природного середовища, яківиявили порушення природоохоронного законодавства івжили необхідних заходів для притягнення винних до від-повідальності, запобігання порушенням природоохоронно-го законодавства (ч. 6 ст. 47 Закону України «Про охоронунавколишнього природного середовища»).

В Україні крім вищезазначених фондів можуть утво-рюватись й інші фонди для стимулювання і фінансуваннязаходів щодо охорони навколишнього природного серед-овища, раціонального використання природних ресурсів тазабезпечення екологічної безпеки.

Відповідно до ст. 98 Лісового кодексу України видаткина підвищення продуктивності, поліпшення якісного скла-ду лісів, їх відтворення і охорони здійснюються за рахунок:державного бюджету та власних коштів підприємств, уста-нов і організацій лісового господарства - щодо лісів держав-ної власності; місцевого бюджету та власних коштів підпри-ємств, установ і організацій лісового господарства - щодолісів комунальної власності; власних коштів власників лісів- щодо лісів приватної власності. Видатки на вказані заходиможуть здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборо-нених законом.

Видатки на підвищення продуктивності, поліпшенняякісного складу лісів державної і комунальної власності, їхохорону, захист і відтворення фінансуються шляхом цільо-вого виділення коштів державного та місцевих бюджетівдля реалізації загальнодержавних, державних і регіональ-них (місцевих) програм ведення лісового господарства.

Порядок використання коштів, що виділяються з Дер-жавного бюджету України на ведення лісового господар-ства, встановлюється Кабінетом Міністрів України. У своючергу, порядок використання коштів, що виділяються змісцевого бюджету на ведення лісового господарства, вста-новлюється відповідними органами місцевого самовряду-вання.

На підставі ст. 28 Закону України «Про меліорацію зе-мель» від 14 січня 2000 року фінансування витрат на про-ектування, будівництво (реконструкцію) і експлуатаціюмеліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інф-раструктури, на проведення моніторингу зрошуваних та172осушуваних земель, інвентаризації меліорованих земель,інвентаризації та паспортизації меліоративних системздійснюється за рахунок коштів державного та місцевихбюджетів, інших не заборонених законом джерел.

За рахунок коштів державного бюджету фінансуютьсявитрати на проектування, будівництво (реконструкцію)і експлуатацію загальнодержавних та міжгосподарськихмеліоративних систем, окремих об'єктів інженерної інф-раструктури, на проведення моніторингу зрошуваних таосушуваних земель, інвентаризації меліорованих земель,капітального ремонту, інвентаризації та паспортизаціїзагальнодержавних і міжгосподарських меліоративнихсистем, включаючи наукове, організаційне і виробничо-технічне забезпечення цих робіт.

Порядок використання коштів державного бюджетудля потреб меліорації земель визначається Кабінетом Мі-ністрів України.

За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуютьсявитрати на експлуатацію міжгосподарських меліоративнихсистем, які перебувають у комунальній власності, включа-ючи утримання підприємств, установ і організацій, які задорученням спеціально уповноваженого центрального ор-гану виконавчої влади з питань водного господарства тамеліорації земель організовують або виконують безпосе-редньо роботи з експлуатації цих систем, а також витратиза використану електроенергію для подачі води сільсько-господарським підприємствам (ст. 29 Закону України «Промеліорацію земель»).

Фінансування Загальнодержавної програми «Питнавода України» на 2006-2020 роки[164] здійснюється за раху-нок:

коштів Державного бюджету України;

коштів місцевих бюджетів (з урахуванням заходів, якіфінансуються у рамках державних, регіональних та га-лузевих програм і проектів, що реалізуються);

коштів підприємств питного водопостачання та водо-відведення відповідно до програм їх розвитку, затвер-джених органами місцевого самоврядування в поряд-ку, встановленому законом;

інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх івнутрішніх запозичень, грантів міжнародних організа-цій, коштів міжнародних програм, благодійних внесківтощо;

удосконалення механізму розподілу платежів за спеці-альне водокористування.

Кабінет Міністрів України щорічно при розроблен-ні проекту закону про Державний бюджет Українизобов'язаний передбачати субвенції (дотації) місцевим бю-джетам на здешевлення вартості електроенергії, яка вико-ристовується для подачі питної води та водовідведення, дорівня розміру цін (тарифів), по яких населення сплачує заелектроенергію в побуті.

Обґрунтування обсягів робіт та обсягів фінансування зДержавного бюджету України з урахуванням пропозиційміжвідомчої та регіональних комісій з реалізації Загально-державної програми «Питна вода України» на 2006-2020роки щорічно подається центральним органом виконавчоївлади з питань житлово-комунального господарства допроекту Державної програми економічного і соціальногорозвитку та проекту Державного бюджету України на від-повідний рік.

Кошти Державного бюджету України можуть викорис-товуватися на державну підтримку таких заходів: рекон-струкція та будівництво унікальних систем водопостачан-ня та водовідведення у великих містах; реконструкція та174будівництво в сільській місцевості систем питного водо-постачання, які потребують значних капітальних вкладень(міжрегіональні групові водопроводи, станції з очищенняводи); будівництво підприємств з виготовлення споруд іустановок питного водопостачання та водовідведення вконтейнерному чи блочному виконанні; роботи з поліп-шення стану водних об'єктів - джерел питного водопоста-чання; попередження аварій та запобігання техногеннимкатастрофам у житлово-комунальному господарстві; здій-снення досліджень та розробок з визначення технічнихумов, регламентів, методів експлуатації обладнання в сис-темах питного водопостачання; виробництво вітчизнянихвимірювальних приладів з контролю якості води і осна-щення ними лабораторій; підготовка та оприлюднення На-ціональної доповіді про якість води та стан питного водо-постачання в Україні; вдосконалення нормативно-правовоїбази і науково-технічного забезпечення з питань питноговодопостачання та водовідведення; методичне, метрологіч-не та аналітичне забезпечення впровадження державнихстандартів у сфері питної води та питного водопостачання.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення Загально-державної програми «Питна вода України» на 2006-2020роки з Державного бюджету України становлять 5,23 млрд.гривень, у тому числі на першому етапі (2006-2010 роки) -1,71 млрд. гривень.

Головними розпорядниками бюджетних коштів з ви-конання заходів Загальнодержавної програми «Питна водаУкраїни» на 2006-2020 роки є:

на державному рівні - центральний орган виконавчоївлади з питань житлово-комунального господарства;

на регіональному рівні - Рада міністрів АвтономноїРеспубліки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські державні адміністрації, сільські, селищні,районні і міські ради.