§ 3. Стимулювання в системі охоронинавколишнього природного середовища

магниевый скраб beletage

Можна виділити два підходи до визначення поняття сти-мулювання у суспільному житті. Прихильники першого під-ходу вважають, що під стимулюванням треба розуміти лишезаохочення. Вони виходять з вузького розуміння стимулюван-ня, наголошуючи, зокрема на тому, що заохочення і покаран-ня істотно різняться за способами впливу на волю і свідомістьлюдей, за роллю у здійсненні правового регулювання суспіль-них відносин. Отже, на їх думку, юридична відповідальністьне належить до стимулюючих чинників. Прибічники другогопідходу трактують стимулювання у більш широкому розумін-ні, включаючи до нього і юридичну відповідальність. Ця думкау правовій літературі посідає панівне становище. На думку Л.Чаусової, вона є правильною. Адже і економічне заохочення, ізастосування відповідальності у формі відшкодування шкодиспонукають відповідних суб'єктів до належної поведінки підчас охорони, використання і відтворення природних ресурсів.Тому у сукупності їх треба розглядати як стимулюючі чинни-ки. Однак це аж ніяк не означає, що ці поняття тотожні. Адже,наприклад, майнова відповідальність у формі відшкодуваннязбитків застосовується і для компенсації шкоди, заподіяноїправопорушенням природі, життю і здоров'ю людей. Та й вза-галі економічне заохочення не поширюється на екологічнеправопорушення, оскільки воно застосовується за добросо-вісну і правомірну поведінку відповідних суб'єктів[165].

Стимулювання в системі охорони навколишньогоприродного середовища передбачав спонукання та заохо-чення осіб охороняти навколишнє природне середовище, ра-ціонально використовувати і відтворювати природні ресур-си, забезпечувати екологічну безпеку.

Воно здійснюється шляхом:

а)         надання пільг при оподаткуванні підприємств, установ,організацій і громадян в разі реалізації ними заходівщодо раціонального використання природних ресурсівта охорони навколишнього природного середовища,при переході на маловідхідні і ресурсо- і енергозберіга-ючі технології, організації виробництва і впровадженніочисного обладнання і устаткування для утилізації тазнешкодження відходів, а також приладів контролюза станом навколишнього природного середовища таджерелами викидів і скидів забруднюючих речовин,виконанні інших заходів, спрямованих на поліпшенняохорони навколишнього природного середовища;

б)         надання на пільгових умовах короткострокових і дов-гострокових позичок для реалізації заходів щодо за-безпечення раціонального використання природнихресурсів та охорони навколишнього природного серед-овища;

в)         встановлення підвищених норм амортизації основнихвиробничих природоохоронних фондів;

г)         звільнення від оподаткування фондів охорони навко-лишнього природного середовища;

д)         передачі частини коштів фондів охорони навколиш-нього природного середовища на договірних умовахпідприємствам, установам, організаціям і громадянамна заходи для гарантованого зниження викидів і ски-дів забруднюючих речовин і зменшення шкідливихфізичних, хімічних та біологічних впливів на стан на-вколишнього природного середовища, на розвитокекологічно безпечних технологій та виробництв;

е)         надання можливості отримання природних ресурсівпід заставу (ст. 48 Закону України «Про охорону на-вколишнього природного середовища»).

При нарахуванні податків, пов'язаних з вирішеннямпроблем охорони навколишнього середовища чи раціона-лізації природокористування, уже традиційним стає надан-ня податкових пільг шляхом зменшення бази або об'єктаоподатковування. Даний вид податкової пільги успішнозастосовується для стимулювання інноваційної та інвес-тиційної активності товаровиробників у використанні су-часних науково-технічних досягнень з метою реіндустріа-лізації старої, екологічно деструктивної, і створення нової,ефективної, природоохоронної та ресурсозберігаючої ма-теріальної бази виробництва. Зазначеному сприяє впрова-дження:

прямого методу стимулювання інноваційної приро-доохоронної діяльності (наприклад, за рахунок змен-шення оподаткованого прибутку на суму, еквівалентнураніше визначеної частки від вартості придбаного еко-логічного устаткування);

опосередкованого методу стимулювання за рахунокприскореної амортизації основних фондів. Мова йдепро пільгові строки їх амортизаційного списання, колив перші роки експлуатації сума амортизації нарахову-ється в більшому розмірі, ніж у наступні[166].

В лісовій сфері України держава здійснює економічнестимулювання заходів щодо розширеного відтворення лі-сів, зокрема шляхом:

компенсації витрат власникам лісів і лісокористува-чам при впровадженні ними заходів щодо розширено-го відтворення лісів;

застосування прискореної амортизації основних фон-дів землеохоронного, лісоохоронного та природоохо-ронного призначення.

Компенсація витрат проводиться за рахунок коштівДержавного бюджету України та місцевих бюджетів від-повідно до загальнодержавних, державних і регіональних(місцевих) програм.

Підставою для розгляду питання про економічне сти-мулювання заходів щодо розширеного відтворення лісів єзаява чи клопотання власників лісів і лісокористувачів доорганів виконавчої влади чи органів місцевого самовряду-вання за місцезнаходженням лісової ділянки. Порядок еко-номічного стимулювання впровадження заходів щодо роз-ширеного відтворення лісів встановлює Кабінет МіністрівУкраїни (ст. 99 Лісового кодексу України).

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про мисливське госпо-дарство та полювання» стимулювання осіб, уповноваженихздійснювати контроль у галузі мисливського господарствата полювання, проводиться відповідно до законів України«Про охорону навколишнього природного середовища» і«Про тваринний світ».

Особам, які виявили і вилучили незаконно добуту про-дукцію полювання, може бути видано як винагороду безо-платно до 50 відсотків м'яса копитних тварин, а також пер-нату дичину, кролів диких, зайців-русаків та м'ясо іншихїстівних хутрових звірів.

Економічне стимулювання раціонального використан-ня та охорони земель відповідно до ст. 205 Земельного ко-дексу України включає:

а)         надання податкових і кредитних пільг громадянам таюридичним особам, які здійснюють за власні коштизаходи, передбачені загальнодержавними та регіональ-ними програмами використання і охорони земель;

б)         виділення коштів державного або місцевого бюджетугромадянам та юридичним особам для відновлення по-переднього стану земель, порушених не з їх вини;

в)         звільнення від плати за земельні ділянки, що перебува-ють у стадії сільськогосподарського освоєння або по-ліпшення їх стану згідно з державними та регіональни-ми програмами;

г)         компенсацію з бюджетних коштів зниження доходувласників землі та землекористувачів внаслідок тим-часової консервації деградованих та малопродуктив-них земель, що стали такими не з їх вини.

Контрольні питання

Розкрийте зміст економіко-правового механізму при-родокористування та охорони навколишнього природ-ного середовища.

Назвіть законодавчо визначені збори в галузі охоронидовкілля, раціонального природокористування та за-безпечення екологічної безпеки.

У чому полягають особливості фінансування заходівщодо охорони навколишнього природного середови-ща?

Яким чином в Україні врегульовується стимулюванняв системі охорони навколишнього природного серед-овища?

Розділ ІХ. Відповідальність за порушенняекологічного законодавства

§ 1. Поняття відповідальності за порушення екологічно-го законодавства.

§ 2. Підстава відповідальності в галузі екології.

§ 3. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини.

§ 4. Адміністративна відповідальність за екологічні пра-вопорушення.

§ 5. Дисциплінарна відповідальність в галузі екології.

§ 6. Цивільно-правова відповідальність за порушенняекологічного законодавства.