§ 1. Поняття відповідальностіза порушення екологічного законодавства

магниевый скраб beletage

Забруднення навколишнього природного середовища,нераціональне використання природних ресурсів є наслід-ками порушення норм екологічного законодавства. Еколо-гічний правопорядок не може існувати без налагодженоїсистеми юридичної відповідальності[167].

Поняття відповідальності як правового інституту мож-на розглядати виключно в безпосередньому зв'язку з по-няттям галузі права. Питання юридичної відповідальнос-ті в галузі екології має важливе значення. Вона визначаєнаслідки неправомірної поведінки правопорушника, якапорушує законні права та інтереси інших осіб. її застосу-вання є одним із способів захисту прав і інтересів суб'єктів.Важливою особливістю цього способу є застосування міривідповідальності за допомогою державного, в тому числісудового примусу.

Юридична відповідальність за порушення норм еколо-гічного законодавства - це державно-примусове застосування

до правопорушника заходів покарання. Таким чином, юридич-на відповідальність змушує осіб здійснювати свою діяльністьвідповідно до норм екологічного законодавства, а у випадку їхпорушення тягне за собою наслідки у вигляді мір покарання,встановлених законом. Необхідно відзначити, що примус в по-нятті відповідальності за екологічні правопорушення не завждиє державним. Це означає, що в правовідносинах з застосуваннязазначеної відповідальності держава (в особі спеціально упо-вноважених органів в галузі екології, правоохоронних органів,інших уповноважених суб'єктів) не завжди є суб'єктом, якимзастосовуються міри примусу. Особливим випадком, є пробле-ма, яка виникає тоді, коли держава як суб'єкт може виступатив якості правопорушника, тобто до неї самої можуть застосо-вувати міри примусу за скоєне екологічне правопорушення. Уданому випадку мова йде про відповідальність відповідно донорм міжнародного екологічного права.

В юридичній літературі зустрічаються думки про наяв-ність «позитивної» екологічної відповідальності, під якоюнеобхідно розуміти обов'язок здійснювати дії, які відповіда-ють об'єктивним вимогам конкретної ситуації та об'єктивнообумовленим ідеалам часу. Деякі автори розглядаютьеколого-правову відповідальність у ретроспективному таперспективному змісті. Під перспективним змістом розумі-ється обов'язок додержання норм, а під ретроспективним -зазнання несприятливих наслідків порушення норм.

Юридична відповідальність в галузі екології складаєтьсяз двох елементів: норм процесуального та матеріального пра-ва. Норми процесуального права регулюють порядок і умовизастосування відповідальності. У свою чергу, норми матері-ального права визначають та закріплюють відповідальність.Визначення у юридичній відповідальності процесуальногоі матеріального елементів є важливим аспектом. Усі видивідповідальності здійснюються на основі нормативних кон-струкцій, в основі яких лежить єдність норм процесуального182та матеріального права. Порядок доказування, визначеннятого, було чи не було скоєне правопорушення та встановлен-ня осіб, які його здійснили, а також призначення конкретноїміри державного примусу у вигляді санкції регламентують-ся нормами процесуального права; ознаки правопорушеньта санкції за їх вчинення - нормами матеріального права.

Порушення екологічного законодавства тягне за собоюкримінальну, адміністративну, дисциплінарну і цивільно-правову (майнову) відповідальність.