3. Кримінальна відповідальність за екологічнізлочини

магниевый скраб beletage

Кримінальна відповідальність встановлена за най-більш соціально небезпечні діяння в галузі екології, які перед-бачені Кримінальним кодексом України.

Екологічні злочини - передбачені кримінальним закономсуспільно небезпечні діяння, які посягають на навколишнє

природне середовище чи його окремі сфери (повітря, землю,надра, води тощо)[168].

У науці кримінального права немає єдиного розуміння кри-мінальної відповідальності: одні автори ототожнюють її з кри-мінальним покаранням; другі характеризують кримінальнувідповідальність як певного роду обов'язок особи, що вчинилазлочин; треті розглядають її як конкретні кримінально-правовівідносини; четверті розуміють кримінальну відповідальністьяк реалізацію санкції кримінально-правової норми тощо.

У Кримінальному кодексі України екологічні злочи-ни (рис. 9.3) виділені в самостійну групу, якій присвяче-ний окремий VIII розділ Особливої частини, що має назву«Злочини проти довкілля». Він вміщує у собі 19 складівекологічних злочинів (ст. 236-254).

Доречно підкреслити, що нормативне виділення в Осо-бливій частині Кримінального кодексу України самостій-ного VIII розділу «Злочини проти довкілля» є вагомимсвідченням удосконалення кримінально-правової охоронинавколишнього природного середовища[169].

Окрім того, екологічні злочини вміщуються в низці роз-ділів Особливої частини Кримінального кодексу України:розділ ІХ - «Злочини проти громадської безпеки» (ст. 265-268), розділ Х - «Злочини проти безпеки виробництва» (ст.274), розділ ХІІ - «Злочини проти громадського порядку таморальності» (ст. 299), розділ ХХ - «Злочини проти миру,безпеки людства та міжнародного правопорядку» (ст. 441).

У вигляді покарання за екологічні злочини застосовуєть-ся штраф, позбавлення права займатися певним видом діяль-ності чи займати відповідну посаду, виправні роботи, арешт,обмеження волі, позбавлення волі на визначений строк.

Кримінальні екологічні злочини

Розділ ІХ Особливої части-ни Кримінального кодексу

України:

незаконне поводження зрадіоактивними матеріа-лами (ст. 265);

погроза вчинити викра-дання або використати ра-діоактивні матеріали (ст.266);

порушення правил пово-дження з вибуховими, лег-козаймистими та їдкимиречовинами або радіоак-тивними матеріалами (ст.267);

незаконне ввезення на те-риторію України відходіві вторинної сировини (ст.268)

Розділ Х Особливої части-ни Кримінального кодексуУкраїни:

порушення правил ядерної аборадіаційної безпеки (ст. 274)

Розділ ХІІ Особливої части-ни Кримінального кодексуУкраїни:

жорстоке поводження з тва-ринами (ст. 299)

Розділ ХХ Особливої части-ни Кримінального кодексуУкраїни:екоцид (ст. 441)

Рис. 9.3. Кримінальні екологічні злочини