§ 5. Дисциплінарна відповідальність в галузі екології

магниевый скраб beletage

Дисциплінарна відповідальність за екологічні пра-вопорушення застосовується у разі вчинення посадовимиособами дисциплінарних проступків, тобто у випадку неви-конання чи неналежного виконання ними своїх трудових тапрофесійних обов'язків, що безпосередньо пов'язані зі сфероюекології. Винні особи притягаються до дисциплінарної відпо-відальності відповідно до норм Кодексу законів про працюУкраїни, статуту, правил внутрішнього розпорядку тощо.

Суб'єктами дисциплінарної відповідальності можутьбути працівники, посадові особи, керівники підприємств іорганізацій, які відповідають за стан довкілля.

Особливістю дисциплінарної відповідальності є те, міжправопорушником та органом (посадовою особою), яка на-кладає стягнення діють службові відносини.

Екологічне право УкраїниЗа порушення трудової дисципліни до працівника за-стосовується догана або звільнення з посади. Працівники,які займають виборні посади, можуть бути звільнені тількиза рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, перед-бачених законодавством.

Відповідно до ч. 7 ст. 68 Закону України «Про охоро-ну навколишнього природного середовища» посадові осо-би та спеціалісти, винні в порушенні вимог щодо охоронинавколишнього природного середовища та використанняприродних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки заподанням державних органів охорони навколишнього при-родного середовища згідно з рішеннями їх управлінськихорганів позбавляються премій за основними результатамигосподарської діяльності повністю або частково.

Дисциплінарне стягнення застосовується власникомабо уповноваженим ним органом безпосередньо за вияв-ленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня йоговиявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від ро-боти у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебу-вання його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене піз-ніше шести місяців з дня вчинення проступку.

До порядку застосування дисциплінарного стягнення вгалузі екології встановлені обов'язкові умови (рис. 9.6).