§ 2. Об'єкти та суб'єкти права землекористування

магниевый скраб beletage

Земля (ґрунт) - пухкий, родючий, поверхневий шар зем-ної кори, який утворився в умовах тривалої тісної взаємодіїатмосфери, літосфери і біосфери внаслідок фізичних, хіміч-них і біологічних процесів. Особливо велику роль в утворен-ні ґрунту відіграють різноманітні живі організми, які сприя-ють розвитку основної властивості ґрунту - родючості.

Земля і її родючість - найважливіше і незмінне джерелохарчових ресурсів для людини, головне багатство, від якогозалежить наше життя.

Чинний Земельний кодекс України не дає визначення земліяк об'єкта правового регулювання. Водночас він визначає, що за-вданням земельного законодавства є регулювання земельних від-носин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичнихосіб, територіальних громад та держави, раціонального викорис-тання та охорони земель (ч. 2 ст. 4 Земельного кодексу України).

Об'єктом права власності на землю та права землекорис-тування є не земля взагалі як фізичний об'єкт об'єктивногосвіту, як поверхня нашої планети, а земельна ділянка якчастина земної поверхні з установленими межами, певниммісцем розташування, з визначеними щодо неї правами (ч. 1ст. 79 Земельного кодексу України).

Право власності на земельну ділянку поширюється в її меж-ах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об'єкти,ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться. Правовласності на земельну ділянку розповсюджується на простір,що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і наглибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та ін-ших будівель і споруд (ст. 79 Земельного кодексу України).

На відміну від інших об'єктів права власності, щодояких власник може на свій розсуд здійснювати будь-які дії(змінювати місцезнаходження, споживати, знищувати, псу-вати, покинути), земельна ділянка, по-перше, обов'язковомає використовуватися, а по-друге, має використовуватисявиключно за цільовим призначенням.

Оскільки в Україні існують різні форми права власностіна землю, а землі поділяються за цільовим призначеннямна категорії, то вони мають різний правовий режим1.

Правовий режим - це правова форма, що характеризуєпроцес правового регулювання у певній сфері суспільногожиття і є комплексом правових засобів, якими забезпечу-ється порядок динаміки правовідносин у часі й просторі тавизначаються напрями цього регулювання2.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оренду зем-лі» об'єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають увласності громадян, юридичних осіб, комунальній або дер-жавній власності.

Земельна ділянка може передаватися в оренду разом знасадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які зна-ходяться на ній, або без них.

Суб'єктами права землекористування виступають юри-дичні та фізичні особи, які в установленому законом по-рядку набули це право для досягнення відповідних цілей імають у зв'язку з цим певні земельні права та обов'язки3.

Основний перелік суб'єктів права землекористуваннязаконодавчо закріплений у Земельному кодексі України таЗаконі України «Про оренду землі».

Корнєєв Ю.В., Мацелик М.О. Земельне право: Навч. посіб. -К.: Центр учбової літератури, 2009. - С. 22.

Спаський А. Категорія «правовий режим»: ознаки та поняття// Право України. - 2008. - № 7. - С. 15.

Семчик В.І. Земельне право України: Підруч. для студ. юрид.спец. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. -К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. - С. 184.

210

Законодавець у ст. 80 Земельного кодексу України ви-значив суб'єктами права власності на землю:

а)         громадян України та юридичних осіб - на землі при-ватної власності;

б)         територіальні громади, які реалізують це право безпосе-редньо або через органи місцевого самоврядування, - наземлі комунальної власності;

в)         державу, яка реалізує це право через відповідні органидержавної влади, - на землі державної власності.

Згідно з ч. 2 ст. 92 Земельного кодексу України правапостійного користування земельною ділянкою із земельдержавної та комунальної власності набувають:

а)         підприємства, установи та організації, що належать додержавної та комунальної власності;

б)         громадські організації інвалідів України, їх підприєм-ства (об'єднання), установи та організації;

в)         релігійні організації України, статути (положення)яких зареєстровано у встановленому законом порядку,виключно для будівництва і обслуговування культо-вих та інших будівель, необхідних для забезпечення їхдіяльності.

Категорії орендодавців та орендарів визначені у ЗаконіУкраїни «Про оренду землі».

Орендодавцями земельних ділянок є громадяни таюридичні особи, у власності яких перебувають земельні ді-лянки, або уповноважені ними особи.

Орендодавцями земельних ділянок, що перебуваютьу комунальній власності, є сільські, селищні, міські ради вмежах повноважень, визначених законом.

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають успільній власності територіальних громад, є районні, об-ласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки Криму межах повноважень, визначених законом.

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають удержавній власності, є районні, обласні, Київська і Севас-топольська міські державні адміністрації, Рада міністрівАвтономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів Украї-ни в межах повноважень, визначених законом (ст. 4 ЗаконуУкраїни «Про оренду землі»).

Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізич-ні особи, яким на підставі договору оренди належить правоволодіння і користування земельною ділянкою, а саме:

а)         районні, обласні, Київська і Севастопольська міські дер-жавні адміністрації, Рада міністрів Автономної Респу-бліки Крим та Кабінет Міністрів України в межах по-вноважень, визначених законом;

б)         сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, Верхо-вна Рада Автономної Республіки Крим у межах повно-важень, визначених законом;

в)         громадяни і юридичні особи України, іноземці та особибез громадянства, іноземні юридичні особи, міжнарод-ні об'єднання та організації, а також іноземні держави(ст. 5 Закону України «Про оренду землі»).