§ 3. Права та обов'язки власників землі іземлекористувачів

магниевый скраб beletage

Регламентуючи правомочності власності, чинне земель-не законодавство закріплює суб'єктивні права та юридичніобов'язки власників земельних ділянок.

Так, відповідно до ст. 90 Земельного кодексу Українивласники земельних ділянок мають право:

а)         продавати або іншим шляхом відчужувати земельнуділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;

б)         самостійно господарювати на землі;

в)         власності на посіви і насадження сільськогосподар-ських та інших культур, на вироблену продукцію;

г)         використовувати у встановленому порядку для влас-них потреб наявні на земельній ділянці загальнопоши-рені корисні копалини, торф, лісові насадження, водніоб'єкти, а також інші корисні властивості землі;

ґ) на відшкодування збитків у випадках, передбаченихзаконом;

д)         споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівліі споруди.

Обов'язки власників земельних ділянок законодавець за-кріпив у ст. 91 Земельного кодексу України. Вони полягають в:

а)         забезпеченні використання земельної ділянки за ці-льовим призначенням;

б)         додержані вимог законодавства про охорону довкілля;

в)         своєчасній сплаті земельного податку;

г)         не порушені прав власників суміжних земельних діля-нок та землекористувачів;

ґ) підвищенні родючості ґрунтів та збереженні інших ко-рисних властивостей землі;

д)         своєчасному наданні відповідним органам виконавчоївлади та органам місцевого самоврядування даних простан і використання земель та інших природних ресур-сів у порядку, встановленому законом;

е)         дотриманні правил добросусідства та обмежень,пов'язаних з встановленням земельних сервітутів таохоронних зон;

є) збереженні геодезичних знаків, протиерозійних спо-руд, мережі зрошувальних і осушувальних систем.

Законодавче закріплення суб'єктивних прав та юридич-них обов'язків орендодавців і орендарів здійснюється нор-мами статей 24, 25 Закону України «Про оренду землі».

Ст. 24 Закону України «Про оренду землі» дозволяєорендодавцю вимагати від орендаря:- використання земельної ділянки за цільовим призна-ченням згідно з договором оренди;

дотримання екологічної безпеки землекористуваннята збереження родючості ґрунтів, додержання держав-них стандартів, норм і правил, у тому числі місцевихправил забудови населених пунктів;

дотримання режиму водоохоронних зон, прибереж-них захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використанняземель та територій, які особливо охороняються;

своєчасного внесення орендної плати.

У свою чергу, відповідно до вищезазначеної стат-ті Закону України «Про оренду землі» орендодавецьзобов'язаний:

передати в користування земельну ділянку у стані, щовідповідає умовам договору оренди;

при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувативідповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодоорендованої земельної ділянки;

не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві корис-туватися орендованою земельною ділянкою;

відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов'язаніз поліпшенням стану об'єкта оренди, яке проводилосяорендарем за згодою орендодавця;

попередити орендаря про особливі властивості та недолікиземельної ділянки, які в процесі її використання можутьспричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілляабо призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди.

Права орендаря земельної ділянки, які закріплені у ст.25 Закону України «Про оренду землі», здебільшого випли-вають безпосередньо з наданих йому договором повноваженьщодо володіння та користування земельною ділянкою.

Так, орендар земельної ділянки має право:

самостійно господарювати на землі з дотриманнямумов договору оренди землі;

за письмовою згодою орендодавця зводити в уста-новленому законодавством порядку жилі, виробничі,культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закла-дати багаторічні насадження;

отримувати продукцію і доходи;

здійснювати в установленому законодавством порядкуза письмовою згодою орендодавця будівництво водо-господарських споруд та меліоративних систем.

Окрім зазначеного, вступаючи у володіння земельноюділянкою, яка була отримана на підставі договору орен-ди від орендодавця, орендар набуває право на захист сво-го суб'єктивного права на орендовану земельну ділянку.Суб'єктивне право на захист у його матеріально-правовомузначені - це можливість застосування до правопорушниказаходів примусового впливу, тобто заходів захисту прав[183].

У ст. 25 Закону України «Про оренду землі» законода-вець також визначив наступні обов язки орендаря:

приступати до використання земельної ділянки в стро-ки, встановлені договором оренди землі, зареєстрова-ним в установленому законом порядку;

виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмежен-ня (обтяження) в обсязі, передбаченому законом абодоговором оренди землі;

дотримуватися режиму використання земельприродно-заповідного та іншого природоохоронногопризначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

у п'ятиденний строк після державної реєстрації дого-вору оренди земельної ділянки державної або кому-нальної власності надати копію договору відповідномуоргану державної податкової служби.