§ 5. Управління у галузі земельних відносин

магниевый скраб beletage

Управління в галузі земельних відносин - це діяль-ність органів державної влади, місцевого самоврядуваннята громадських об'єднань, яка спрямована на забезпеченняохорони і раціонального використання земель землекорис-тувачами відповідно до вимог законодавства.

До повноважень Верховної Ради України в галузі земель-них відносин згідно зі ст. 6 Земельного кодексу України на-лежить:

прийняття законів у галузі регулювання земельнихвідносин;

визначення засад державної політики в галузі вико-ристання та охорони земель;

затвердження загальнодержавних програм щодо вико-ристання та охорони земель;

встановлення і зміна меж районів і міст;

погодження питань, пов'язаних з вилученням (вику-пом) особливо цінних земель;

вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до Конституції України.

На підставі ст. 7 Земельного кодексу України до повно-важень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галу-зі земельних відносин на території республіки належить:

розпорядження землями, що знаходяться у спільнійвласності територіальних громад;

забезпечення реалізації державної політики в галузівикористання та охорони земель;

погодження загальнодержавних програм використан-ня та охорони земель, участь у їх реалізації в межах те-риторії Автономної Республіки Крим;

затвердження та участь у реалізації республіканськихпрограм використання земель, підвищення родючостіґрунтів, охорони земель;

координація діяльності районних і міських (міст рес-публіканського значення) рад у галузі земельних від-носин;

координація діяльності місцевих органів земельнихресурсів тощо.

До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі зе-мельних відносин відповідно до ст. 13 Земельного кодексу

України належить:

розпорядження землями державної власності в межах,визначених Земельним кодексом України;

реалізація державної політики у галузі використаннята охорони земель;

викуп земельних ділянок для суспільних потреб у по-рядку, визначеному Земельним кодексом України;

координація проведення земельної реформи;

розроблення і забезпечення виконання загальнодер-жавних програм використання та охорони земель;

організація ведення державного земельного кадастру,державного контролю за використанням і охороноюземель та здійснення землеустрою;

встановлення порядку проведення моніторингу зе-мель;

вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до закону.

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки

Крим у галузі земельних відносин належить:

розпорядження землями державної власності в межах,визначених Земельним кодексом України;

участь у розробленні та забезпеченні виконання за-гальнодержавних і республіканських програм з питаньвикористання та охорони земель;

координація здійснення землеустрою і державногоконтролю за використанням та охороною земель;

підготовка висновків щодо надання або вилучення (ви-купу) земельних ділянок;

викуп земельних ділянок для суспільних потреб у по-рядку, визначеному Земельним кодексом України;

здійснення контролю за використанням коштів, щонадходять у порядку відшкодування втрат сільсько-господарського і лісогосподарського виробництва,пов'язаних із вилученням (викупом) земельних діля-нок;

вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до закону (ст. 16 Земельного кодексу Укра-їни).

Згідно зі ст. 17 Земельного кодексу України до повнова-жень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних

відносин належить:

розпорядження землями державної власності в межах,визначених Земельним кодексом України;

участь у розробленні та забезпеченні виконання за-гальнодержавних і регіональних (республіканських)програм з питань використання та охорони земель;

координація здійснення землеустрою та державногоконтролю за використанням та охороною земель;

підготовка висновків щодо надання або вилучення (ви-купу) земельних ділянок;

викуп земельних ділянок для суспільних потреб у меж-ах, визначених Земельним кодексом України;

підготовка висновків щодо встановлення та зміни межсіл, селищ, районів, районів у містах та міст;

здійснення контролю за використанням коштів, щонадходять у порядку відшкодування втрат сільсько-господарського і лісогосподарського виробництва,пов'язаних із вилученням (викупом) земельних діля-нок;

координація діяльності державних органів земельнихресурсів;

вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до закону.

Спеціальними органами державного управління у га-лузі охорони, раціонального використання та відтворенняземель є Міністерство охорони навколишнього природногосередовища України та Державний комітет України із зе-мельних ресурсів.

До повноважень Міністерства охорони навколишньогоприродного середовища України у галузі земельних відносинналежить:

участь у розробленні та реалізації загальнодержавнихі регіональних програм використання та охорони зе-мель;

організація моніторингу земель;

участь у розробці нормативних документів у галузіохорони земель та відтворення родючості ґрунтів;

здійснення державної екологічної експертизи землеко-ристування;

внесення пропозицій щодо формування державної по-літики в галузі охорони та раціонального використан-ня земель;

здійснення міжнародного співробітництва з питаньохорони земель;

вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до закону (ст. 14 Земельного кодексу Укра-їни).

Відповідно до п. 1 Положення про Державний комітетУкраїни із земельних ресурсів, затвердженого постано-вою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 року№ 224, Державний комітет України із земельних ресурсів єцентральним органом виконавчої влади з питань земельнихресурсів, діяльність якого спрямовується і координується

227

Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони на-вколишнього природного середовища.

Він забезпечує реалізацію державної політики та управ-ління у сфері регулювання земельних відносин, викорис-тання, відтворення, охорони та проведення моніторингуземель, ведення державного земельного кадастру, а такожміжгалузеву координацію та державне регулювання у сфе-рі встановлення меж області, району, міста, району в місті,села і селища.

Земельний кодекс України визначає наступні повнова-ження органів місцевого самоврядування в галузі земель-них відносин: для обласних рад (розпоряджання землями,що знаходяться у спільній власності територіальних гро-мад; забезпечення реалізації державної політики в галузівикористання та охорони земель та ін. (ст. 8), для Київськоїі Севастопольської міських рад (розпорядження землямитериторіальної громади міста; передача земельних діляноккомунальної власності у власність громадян та юридичнихосіб відповідно до Земельного кодексу України тощо (ст.9), для районних рад (розпорядження землями на правіспільної власності відповідних територіальних громад; ко-ординація діяльності місцевих органів земельних ресурсіві інші (ст. 10), для районних у містах рад (повноваженнярайонних у містах рад у галузі земельних відносин визна-чаються міськими радами (ст. 11), для сільських, селищних,міських рад (розпорядження землями територіальних гро-мад; передача земельних ділянок комунальної власності увласність громадян та юридичних осіб відповідно до Зе-мельного кодексу України тощо (ст. 12).

Громадські природоохоронні формування у галузі земель-них відносин мають наступні повноваження:- участь у розробці планів, програм, пов'язаних з охоро-ною та раціональним використанням земель;

перевіряють спільно з спеціально уповноваженимидержавними органами управління в земельній галузівиконання юридичними особами планів і заходів щодоохорони та раціонального використання земель;

проводять громадську екологічну експертизу, обнаро-дують її результати і передають їх органам уповнова-женим приймати рішення;

подають до суду позови про відшкодування шкоди, за-подіяної внаслідок порушення земельного законодав-ства тощо.