§ 6. Юридична відповідальністьза порушення земельного законодавства

магниевый скраб beletage

У галузі земельних відносин громадяни та юридичні

особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну

відповідальність відповідно до законодавства за такі пору-шення:

укладення угод з порушенням земельного законодавства;

самовільне зайняття земельних ділянок;

псування сільськогосподарських угідь та інших земель,їх забруднення хімічними та радіоактивними речови-нами і стічними водами, засмічення промисловими,побутовими та іншими відходами;

розміщення, проектування, будівництво, введення вдію об'єктів, що негативно впливають на стан земель;

невиконання вимог щодо використання земель за ці-льовим призначенням;

порушення строків повернення тимчасово займаних зе-мель або невиконання обов'язків щодо приведення їх устан, придатний для використання за призначенням;

знищення межових знаків;

приховування від обліку і реєстрації та перекрученняданих про стан земель, розміри та кількість земельнихділянок;

непроведення рекультивації порушених земель;

знищення або пошкодження протиерозійних і гідро-технічних споруд, захисних насаджень;

невиконання умов знімання, збереження і нанесенняродючого шару ґрунту;

самовільне відхилення від проектів землеустрою;

ухилення від державної реєстрації земельних ділянокта подання недостовірної інформації щодо них;

порушення строків розгляду заяв щодо відведення зе-мельних ділянок.

Законом може бути встановлено відповідальність і заінші порушення земельного законодавства (ст. 211 Земель-ного кодексу України).

Основною формою цивільної відповідальності в галу-зі охорони, раціонального використання та відтворен-ня земель є відшкодування збитків.

Згідно зі ст. 156 Земельного кодексу України власникамземлі та землекористувачам відшкодовуються збитки, за-подіяні внаслідок:

а)         вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь, лі-сових земель та чагарників для потреб, не пов'язанихіз сільськогосподарським і лісогосподарським вироб-ництвом;

б)         тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лі-сових земель та чагарників для інших видів викорис-тання;

в)         встановлення обмежень щодо використання земель-них ділянок;

г)         погіршення якості ґрунтового покриву та інших ко-рисних властивостей сільськогосподарських угідь, лі-сових земель та чагарників;

ґ) приведення сільськогосподарських угідь, лісових зе-мель та чагарників у непридатний для використаннястан;

д) неодержання доходів за час тимчасового невикорис-тання земельної ділянки.

Відшкодування збитків власникам землі та землекорис-тувачам здійснюють органи виконавчої влади, органи міс-цевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, яківикористовують земельні ділянки, а також органи виконав-чої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни таюридичні особи, діяльність яких обмежує права власниківі землекористувачів або погіршує якість земель, розташо-ваних у зоні їх впливу, в тому числі внаслідок хімічного ірадіоактивного забруднення території, засмічення промис-ловими, побутовими та іншими відходами і стічними вода-ми.

Порядок визначення та відшкодування збитків власни-кам землі і землекористувачам встановлюється КабінетомМіністрів України (ст. 157 Земельного кодексу України).

Адміністративно-правова відповідальність за пору-шення земельного законодавства встановлюється широ-ким колом державних органів, які здійснюють регулюючуі правоохоронну діяльність. На підставі Кодексу Українипро адміністративні правопорушення адміністративнавідповідальність в галузі земельних відносин наступає занаступні правопорушення: псування і забруднення сіль-ськогосподарських та інших земель (ст. 52); порушенняправил використання земель (ст. 53); самовільне зайняттяземельної ділянки (ст. 531); перекручення або приховуван-ня даних державного земельного кадастру (ст. 532); знят-тя та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянокбез спеціального дозволу (ст. 533); порушення строків по-вернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їху стан, придатний для використання за призначенням (ст.

;           самовільне відхилення від проектів землеустрою (ст.

;           знищення межових знаків (ст. 56).

Кримінальна відповідальність за порушення земель-ного законодавства настає у разі вчинення дій, що зазі-хають на встановлений земельний правопорядок і являютьсобою суспільну небезпеку[190]. Такими діями Кримінальнимкодексом України визначено: забруднення або псуванняземель (ст. 239) та безгосподарське використання земель(ст. 254).

Дисциплінарна відповідальність за земельні пра-вопорушення не передбачена Земельним кодексомУкраїни. Проте на практиці посадові особи (найчастішепрацівники сільського господарства), які мають профе-сійну правосуб'єктність у земельній галузі та при цьомупорушують норми земельного законодавства, притяга-ються до дисциплінарної відповідальності. Зазначенездійснюється відповідно до вимог Кодексу законів пропрацю України.

Контрольні питання

У чому полягає сутність права землекористування?

Розкрийте поняття права постійного користування зе-мельною ділянкою.

Дайте визначення поняттю «право оренди земельноїділянки».

Сформулюйте особливості права суборенди земельноїділянки.

У чому полягає зміст права земельного сервітуту?

Що є об'єктом права власності на землю та права зем-лекористування?

Назвіть суб'єкти права власності на землю та праваземлекористування.

Які права та обов'язки власників земельних ділянок ісуб'єктів орендного права землекористування закрі-плені у законодавстві України?

Охарактеризуйте правові основи охорони та раціо-нального використання земель.

У чому полягає зміст поняття «управління в галузі зе-мельних відносин»?

Викладіть органи управління в земельній галузі та їхповноваження.

Які види юридичної відповідальності за земельні про-типравні діяння визначені законодавством України?

Розділ ХІ. Правове регулюваннявикористання та охорони вод

§ 1. Поняття права водокористування та правової охо-рони вод.

§ 2. Нормативно-правова база використання і охоронивод.

§ 3. Державне управління у галузі використання та охо-рони вод і відтворення водних ресурсів.

§ 4. Юридична відповідальність за порушення водногозаконодавства.