§ 4. Юридична відповідальність за порушенняводного законодавства

магниевый скраб beletage

Порушення водного законодавства тягне за собою дис-циплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримі-нальну відповідальність згідно з законодавством України.

Водокористувачі звільняються від відповідальності запорушення водного законодавства, якщо вони виникливнаслідок дії непереборних сил природи чи воєнних дій.

Відповідальність за порушення водного законодавстванесуть особи, винні у:

самовільному захопленні водних об'єктів;

забрудненні та засміченні вод;

порушенні режиму господарської діяльності у водо-охоронних зонах та на землях водного фонду;

руйнуванні русел річок, струмків та водотоків або по-рушенні природних умов поверхневого стоку під часбудівництва і експлуатації автошляхів, залізниць таінших інженерних комунікацій;

введенні в експлуатацію підприємств, комунальнихта інших об'єктів без очисних споруд чи пристроїв на-лежної потужності;

недотриманні умов дозволу або порушенні правил спе-ціального водокористування;

самовільному проведенні гідротехнічних робіт (будів-ництво ставків, дамб, каналів, свердловин);

порушенні правил ведення державного обліку вод абоперекрученні чи внесенні недостовірних відомостей вдокументи державної статистичної звітності;

пошкодженні водогосподарських та гідрометричнихспоруд і пристроїв, порушенні правил експлуатації тавстановлених режимів їх роботи;

незаконному створенні систем скидання зворотних вод уводні об'єкти, міську каналізаційну мережу або зливну ка-налізацію та несанкціонованому скиданні зворотних вод;

використанні земель водного фонду не за призначенням;

неповідомленні (приховуванні) відомостей про ава-рійні ситуації на водних об'єктах;

відмові від надання (приховуванні) проектної доку-ментації та висновків щодо якості проектів підпри-ємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливатина стан вод, а також актів і висновків комісій, які при-ймали об'єкт в експлуатацію;

порушенні правил охорони внутрішніх морських вод татериторіального моря від забруднення та засмічення.

Законодавством України може бути встановлено відпо-відальність і за інші правопорушення щодо використання іохорони вод та відтворення водних ресурсів (ст. 110 Водно-го кодексу України).

До дисциплінарної відповідальності притягаються поса-дові особи, які не виконують або неналежно виконують своїпрофесійні обов'язки щодо охорони та раціонального вико-ристання вод і відтворення водних ресурсів. Притягнення ви-нних осіб до дисциплінарної відповідальності здійснюєтьсяна підставі норм Кодексу законів про працю України.

Адміністративна відповідальність наступає у разі по-рушення норм водного законодавства за такі проступки як:порушення правил охорони водних ресурсів (ст. 59 КУпАП);порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніхморських вод від забруднення і засмічення (ст. 591 КУпАП);

253

порушення правил водокористування (ст. 60 КУпАП); по-шкодження водогосподарських споруд і пристроїв, пору-шення правил їх експлуатації (ст. 61 КУпАП); невиконанняобов'язків по реєстрації в суднових документах операцій зшкідливими речовинами і сумішами (ст. 62 КУпАП).

Цивільно-правова відповідальність має вияв у від-шкодуванні збитків, які виникли внаслідок порушенняводного законодавства. Так, підприємства, установи, ор-ганізації і громадяни України, а також іноземні юридичніі фізичні особи та особи без громадянства зобов'язані від-шкодувати збитки, завдані ними внаслідок порушень вод-ного законодавства, в розмірах і порядку, встановлених за-конодавством України.

Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушеньводного законодавства, не звільняє винних від збору за спе-ціальне водокористування, а також від необхідності здій-снення заходів щодо ліквідації шкідливих наслідків (ст.111 Водного кодексу України).

Кримінальна відповідальність за порушення водногозаконодавства передбачена за такі злочинні діяння: пору-шення правил охорони вод (ст. 242 КК України); забруднен-ня моря (ст. 243 КК України); порушення законодавства проконтинентальний шельф України (ст. 244 КК України).

Контрольні питання

Охарактеризуйте поняття права водокористування.

Що є об'єктом права водокористування?

У чому полягає зміст правової охорони вод?

Які нормативно-правові акти регулюють використан-ня та охорону вод?

Назвіть органи державного управління у галузі вико-ристання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Викладіть види юридичної відповідальності за пору-шення водного законодавства.

Розділ ХІІ. Право користування надрами

§ 1. Надра як об'єкт правової охорони та використання.

§ 2. Особливості права надрокористування.

§ 3. Управління у галузі охорони та використання надр.

§ 4. Правове забезпечення раціонального використаннянадр. Юридична відповідальність за порушення гірничогозаконодавства.