§ 2. Особливості права надрокористування

магниевый скраб beletage

Гірничі відносини в Україні регулюється КонституцієюУкраїни, Законом України «Про охорону навколишньогоприродного середовища», Кодексом України про надра таіншими актами законодавства України, що видаються від-повідно до них (ст. 3 Кодексу України про надра).

Об'єктом права надрокористування є надра. Харак-теристика надр як об'єкта права надрокористування викла-дена у § 1 цього розділу.

На підставі ст. 13 Конституції України надра визнають-ся об'єктом права власності Українського народу. Дане по-ложення Конституції України знайшло своє відображенняу ст. 4 Кодексу України про надра, у якій зазначено, що:«Надра є виключною власністю народу України і нада-ються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямійабо прихованій формі порушують право власності народу

України на надра, є недійсними. Народ України здійснюєправо власності на надра через Верховну Раду України,Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві Радинародних депутатів.

Окремі повноваження щодо розпорядження надрамизаконодавством України можуть надаватися відповідниморганам державної виконавчої влади».

Суб'єктами права надрокористування можуть бутипідприємства, установи, організації, громадяни України, атакож іноземні юридичні особи та громадяни (ст. 13 Кодек-су України про надра).

Надра в Україні можуть використовуватися лише від-повідно до законодавчо встановлених цілей. Так, на під-ставі ст. 14 Кодексу України про надра вони надаються укористування для:

геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промисловоїрозробки родовищ корисних копалин загальнодержавно-го значення;

видобування корисних копалин;

будівництва та експлуатації підземних споруд, непов'язаних з видобуванням корисних копалин, у томучислі споруд для підземного зберігання нафти, газу таінших речовин і матеріалів, захоронення шкідливихречовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

створення геологічних територій та об'єктів, що ма-ють важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровчезначення (наукові полігони, геологічні заповідники,заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі за-клади та ін.);

задоволення інших потреб.

Право надрокористування залежно від строків по-діляють згідно зі ст. 15 Кодексу України про надра на:постійне (без заздалегідь установленого строку) та тим-часове. Тимчасове право надрокористування, у свою чергу,

259

поділяється на короткострокове - до п'яти років і довго-строкове - до 20 років.

Перебіг строку користування надрами починається здня одержання спеціального дозволу на користування над-рами, якщо в ньому не передбачено інше.

Відповідно до припису ст. 6 Закону України «Про дер-жавну геологічну службу України» від 4 листопада 1999року № 1216-XIV[214] такі дозволи на користування ділянка-ми надр, прийняття рішень про їх припинення або анулю-вання надає уповноважений центральний орган виконавчоївлади з геологічного вивчення та використання надр. Цимрежимом запроваджено механізм здійснення державногоконтролю для забезпечення раціонального, комплексноговикористання надр з метою задоволення потреб у міне-ральній сировині, інших потреб суспільного виробництва,гарантії безпеки людей, майна та навколишнього природ-ного середовища при користуванні надрами[215].

Спеціальний дозвіл на користування надрами оформ-ляється у вигляді ліцензії. Ліцензія є документом, що за-свідчує право її власника на користування гірничим відводомв визначених межах відповідно до вказаної мети, протягомвстановленого строку та відповідно до встановлених умов.Вона включає тексові, графічні додатки, які є її невід'ємноюскладовою частиною та визначають основні умови щодовикористання надр.

Гірничим відводом є частина надр, надана користува-чам для промислової розробки родовищ корисних копалин тацілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. Ко-ристування надрами за межами гірничого відводу заборо-няється (ч. 1 ст. 17 Кодексу України про надра).

Згідно зі ст. 19 Кодексу України про надра, надра на-даються у користування підприємствам, установам, органі-заціям і громадянам лише за наявності у них спеціальногодозволу на користування ділянкою надр. Право на корис-тування надрами засвідчується актом про надання гірни-чого відводу.

Користування надрами здійснюється без надання гір-ничого відводу чи спеціального дозволу у випадках, перед-бачених Кодексом України про надра.

Права та обов'язки надрокористувачів закріплені в Ко-дексі України про надра та в інших нормативно-правовихактах.

На підставі ст. 24 Кодексу України про надра корис-тувачі надр мають право: 1) здійснювати на наданій їмділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробкуродовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умова-ми спеціального дозволу; 2) розпоряджатися видобутимикорисними копалинами, якщо інше не передбачено законо-давством або умовами спеціального дозволу; 3) здійснюва-ти на умовах спеціального дозволу консервацію наданого вкористування родовища корисних копалин або його части-ни; 4) на першочергове продовження строку тимчасовогокористування надрами. У зазначеній статті Кодексу Укра-їни про надра визначені також обов'язки користувачівнадр: 1) використовувати надра відповідно до цілей, дляяких їх було надано; 2) забезпечувати повноту геологічноговивчення, раціональне, комплексне використання та охоро-ну надр; 3) забезпечувати безпеку людей, майна та навко-лишнього природного середовища; 4) приводити земельніділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, при-датний для подальшого їх використання у суспільному ви-робництві; 5) виконувати інші вимоги щодо користуваннянадрами, встановлені законодавством України.