§ 3. Управління у галузі охорони тавикористання надр

магниевый скраб beletage

Управління у галузі охорони та використання надр

є способом організації діяльності відповідних органів з ме-тою забезпечення виконання правових норм гірничого зако-нодавства і впорядкування суспільних відносин у зазначенійгалузі. Воно характеризується наявністю суб'єктів, об'єктівуправління, а також управлінських функцій.

Державне управління та регулювання у сфері гірничихвідносин здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Мі-ністрів України, Верховна Рада Автономної РеспублікиКрим, обласні, Київська та Севастопольська міські Радинародних депутатів, сільські, селищні, міські і районні Радинародних депутатів, спеціально уповноважені центральніоргани виконавчої влади, громадські об'єднання відповіднодо їх повноважень, визначених законодавством України.

До відання Верховної Ради України у сфері регулюваннягірничих відносин на підставі ст. 7 Кодексу України про над-ра належить:

законодавче регулювання гірничих відносин;

визначення основних напрямів державної політики угалузі геологічного вивчення, використання і охоронинадр;

визначення повноважень органів державної виконав-чої влади, місцевих Рад народних депутатів щодо ви-користання та охорони надр;

вирішення інших питань у сфері регулювання гірни-чих відносин.

Згідно зі ст. 8 Кодексу України про надра до віданняКабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення,використання і охорони надр належить:

реалізація державної політики у сфері регулюваннягірничих відносин;

здійснення державного контролю за геологічним ви-вченням, використанням та охороною надр, а також заутворенням та використанням техногенних родовищ іпереробкою мінеральної сировини;

визначення порядку діяльності органів державної ви-конавчої влади в галузі використання і охорони надр,координація їх діяльності;

забезпечення розробки загальнодержавних та регіо-нальних програм у галузі геологічного вивчення, вико-ристання і охорони надр;

визначення темпів використання, подальшого розши-рення та якісного поліпшення мінерально-сировинноїбази;

визначення порядку використання надр та їх охорони,розробки і затвердження відповідних стандартів, нормі правил;

визначення нормативів плати за користування надра-ми та порядку її справляння тощо.

До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим,обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народ-них депутатів у сфері регулювання гірничих відносин на їхтериторії відповідно до ст. 9 Кодексу України про надра на-лежить:

надання надр у користування для розробки родовищкорисних копалин місцевого значення;

погодження клопотань про надання надр у користу-вання з метою геологічного вивчення, розробки родо-вищ корисних копалин загальнодержавного значення,а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням ко-рисних копалин;

розподіл між відповідними місцевими бюджетами пла-тежів за користування надрами, визначених КодексомУкраїни про надра;

розробка, затвердження та реалізація місцевих про-грам розвитку мінерально-сировинної бази, раціональ-ного використання і охорони надр;

оголошення геологічних об'єктів, що становлять на-укову або культурну цінність, об'єктами природно-заповідного фонду місцевого значення тощо.

До відання сільських, селищних, міських та районних Раднародних депутатів у сфері регулювання гірничих відносинна їх території належить:

погодження клопотань про надання надр у користу-вання з метою геологічного вивчення, розробки родо-вищ корисних копалин місцевого значення;

реалізація місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охо-рони надр;

обмеження діяльності підприємств, установ, організа-цій і громадян у випадках і в порядку, передбаченихКодексом України про надра;

здійснення контролю за використанням та охороноюнадр;

вирішення інших питань у сфері регулювання гірни-чих відносин у межах своєї компетенції (ст. 10 КодексуУкраїни про надра).

Спеціальним органом державного управління в галузіохорони та використання надр є Міністерство охорони на-вколишнього природного середовища України,, у складі якогодіє Державна геологічна служба.

Одним із пріоритетних напрямів Міністерства охоронинавколишнього природного середовища України є створен-ня умов ефективного використання ресурсів надр України,а також забезпечення повноти розробки родовищ кориснихкопалин при наданні ліцензій на право користування ді-лянкою надр. Способом продажу дозволів на користуваннянадрами є аукціони.264

Державна геологічна служба здійснює свою діяльністьна підставі Закону України «Про державну геологічнуслужбу» (04.11.1999 р.) та постанови Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Положення про Державнугеологічну службу» (24.09.2005 р.)[216].

Державною геологічною службою виявлено регіони знетрадиційними для України корисними копалинами: За-карпаття - золото, срібло, Український щит - золото, мета-ли платинової групи, Донбас - золото, срібло. У приазов-ському регіоні створюється сировинна база з видобутку іпереробки рідкісних та рідкісноземельних металів. Розві-даними запасами неметалічних корисних копалин забез-печено потужну промисловість із видобутку та первинноїпереробки сировини для гірничо-металургійного комплек-су (вапняки, доломіти, кварцити, вогнетривкі глини, луж-ноземельні бетоніти).

Для підвищення безпеки проживання населення Укра-їни значна роль відводиться моніторингу небезпечних гео-логічних процесів, підземних вод та геохімічного стануландшафтів.

Державна геологічна служба здійснює також контрольза дотриманням користувачами надр вимог законодавстваУкраїни про надра, а також встановлених стандартів, нормі правил щодо геологічного вивчення і використання надрпід час видобування корисних копалин.

Безпосередньо державний геологічний контроль прово-дять створені у складі Державної геологічної служби Управ-ління державного геологічного контролю та територіальніінспекції державного геологічного контролю: Західна тери-торіальна інспекція (у Львові), Північна інспекція (у Києві),Південна інспекція (у Дніпропетровську), Східна (Донецька)територіальна інспекція (в Артемівську), Міжрегіональнаінспекція (у Полтаві), яка контролює роботи з геологічного

Екологічне право Українививчення нафтогазоносних надр та видобування вуглеводнів.На базі Кіровської територіальної інспекції державного гео-логічного контролю створено центральну інспекцію держав-ного геологічного контролю [http://www.menr.gov.ua].

Відповідно до ст. 12 Кодексу України про надра громадянита їх об'єднання у сфері регулювання гірничих відносин сприя-ють місцевим Радам народних депутатів і спеціально уповно-важеним органам державної виконавчої влади у здійсненнізаходів щодо раціонального використання та охорони надр.