§ 4. Правове забезпечення раціональноговикористання надр. Юридична відповідальність запорушення гірничого законодавства

магниевый скраб beletage

Раціональне використання надр передбачає наукове об-ґрунтування та оптимальне сполучення потреб суспільстваі вимог щодо охорони надр. Раціональність за таких умовмає вияв, як у використанні надр з максимально можливоюекономічною вигодою, так і з мінімальним спричиненнямшкоди надрам, довкіллю в цілому. Таким чином, раціональ-не надрокористування - це оптимальний баланс бажанняотримати максимум прибутку у процесі використання надрпри жорсткому додержанні законодавства з метою мініміза-ції шкоди навколишньому природному середовищу.

Законодавство про надра не містить нормативного ви-значення поняття «раціональне надрокористування».

Раціональність і комплексність використання надр діс-тають вияв в охороні не тільки відомих родовищ кориснихкопалин, а й тих ділянок надр, щодо яких відсутні відомостіпро наявність корисних копалин, а також таких, що станов-лять особливу наукову або культурну цінність[217].

Відповідно до Концепції національної екологічної по-літики України на період до 2020 року, схваленої розпоря-дженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007року № 880-р, екологічно стале надрокористування перед-бачає:

створення умов для ефективного, екологічно збалансо-ваного розвитку надрокористування на основі впрова-дження нових технологій, комплексного використанняресурсів надр, рекультивації територій;

видачу спеціальних дозволів на користування надра-ми з метою їх геологічного вивчення та видобуваннякорисних копалин за умови забезпечення повноти роз-робки родовищ корисних копалин;

удосконалення законодавчого врегулювання порядкувикористання відвалів видобутку і відходів збагачен-ня та переробки мінеральної сировини як техногеннихродовищ корисних копалин.

Одним із способів забезпечення раціонального викорис-тання надр є юридична відповідальність. Так, на підставі ст.65 Кодексу України про надра порушення законодавствапро надра тягне за собою дисциплінарну, адміністративну,цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно ззаконодавством України.

Відповідальність за порушення законодавства про над-ра несуть особи, винні у:

самовільному користуванні надрами;

порушенні норм, правил і вимог щодо проведення ро-біт по геологічному вивченню надр;

вибірковому виробленні багатих ділянок родовищ, щопризводить до наднормативних втрат запасів кориснихкопалин;

наднормативних втратах і погіршенні якості кориснихкопалин при їх видобуванні;

пошкодженнях родовищ корисних копалин, які виклю-чають повністю або суттєво обмежують можливість їхподальшої експлуатації;

порушенні встановленого порядку забудови площ за-лягання корисних копалин;

невиконанні правил охорони надр та вимог щодо без-пеки людей, майна і навколишнього природного серед-овища від шкідливого впливу робіт, пов'язаних з ко-ристуванням надрами;

знищенні або пошкодженні геологічних об'єктів, щостановлять особливу наукову і культурну цінність,спостережних режимних свердловин, а також марк-шейдерських і геодезичних знаків;

незаконному знищенні маркшейдерської або геологіч-ної документації, а також дублікатів проб корисних ко-палин, необхідних при подальшому геологічному ви-вченні надр і розробці родовищ;

невиконанні вимог щодо приведення гірничих виро-бок і свердловин, які ліквідовано або законсервовано,в стан, який гарантує безпеку людей, а також вимогщодо збереження родовищ, гірничих виробок і сверд-ловин на час консервації.

Законодавчими актами України може бути встановле-но відповідальність й за інші порушення законодавства пронадра.

За порушення гірничого законодавства працівники гір-ничих підприємств, в посадові обов'язки яких входить охо-рона та раціональне використання надр, несуть дисциплі-нарну відповідальність згідно з нормами Кодексу законівпро працю України.

Адміністративна відповідальність у гірничій галузіпередбачена за: порушення права державної власності нанадра (ст. 47 КУпАП); порушення вимог щодо охоронинадр (ст. 57 КУпАП); порушення правил і вимог проведен-ня робіт по геологічному вивченню надр (ст. 58 КУпАП);перевищення лімітів та нормативів використання природ-них ресурсів (ст. 912 КУпАП).268

Цивільно-правова відповідальність має місце у разізавдання збитків. Відповідно до ст. 67 Кодексу України пронадра підприємства, установи, організації та громадянизобов'язані відшкодувати збитки, завдані ними внаслідокпорушень законодавства про надра, в розмірах і порядку,встановлених законодавством України.

Кримінальна відповідальність у галузі гірничих від-носин застосовується за порушення правил охорони надр(ст. 240 КК України).

Контрольні питання

Дайте характеристику надрам як об'єкта правової охо-рони та використання.

Викладіть особливості права надрокористування.

Що є об'єктом права надрокористування?

Які особи можуть бути суб'єктами права надрокорис-тування?

У чому полягає зміст поняття управління в галузі охо-рони та використання надр?

Назвіть органи управління в галузі охорони та вико-ристання надр.

Які види юридичної відповідальності застосовуються вУкраїні за порушення норм гірничого законодавства?

Розділ ХІІІ. Право користуваннярослинним світом

1. Правовий режим використання рослинного

світу

§ 1. Рослинний світ як об'єкт правової охорони та ви-користання.

§ 2. Форми права користування рослинним світом.

§ 3. Правове регулювання охорони рослинного світу.

§ 4. Управління та контроль у галузі охорони, викорис-тання і відтворення рослинного світу.

§ 5. Юридична відповідальність за порушення законо-давства про рослинний світ.