§ 1. Рослинний світ як об'єкт правової охорони тавикористання

магниевый скраб beletage

Велике значення рослинності полягає насамперед утому, що вона є необхідним середовищем життя людей, атакож тварин та інших організмів. Рослини є вичерпнимджерелом різноманітних харчових продуктів, технічної ілікарської сировини, будівельним матеріалом тощо. Багатовидів рослин використовуються як корм для сільськогос-подарських тварин, в різних технологічних процесах.

Згідно з п. 12 Основних напрямів державної політикиУкраїни у галузі охорони довкілля, використання природ-них ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затвер-джених постановою Верховної Ради України від 5 берез-ня 1998 року № 188/98-ВР, флора нижчих і вищих видіврослин України нараховує понад 25000 видів. За спектромосновних життєвих форм всі види судинних рослин поді-ляються на дерева, кущі, напівкущі, багаторічні трав'янистірослини, дворічні та однорічні. Флора судинних рослинУкраїни налічує понад 5 тис. видів, з них близько 250 видівофіційно визнані лікарськими в Україні, хоча майже 1100видів флори України мають біологічно активні речовиниз лікувальними властивостями, а їх сировина в світовійпрактиці використовується при виготовленні лікарськихпрепаратів.

Але тривале безконтрольне використання природнихресурсів багатьох цінних лікарських рослин, інтенсифіка-ція господарського використання територій з наявністю лі-карських рослин, несприятлива екологічна ситуація в зоніз високим ресурсним потенціалом після аварії на Чорно-бильській АЕС спричинили кризовий стан ресурсів біль-шості дикорослих лікарських рослин.

На сьогодні лікарські рослини ростуть на площі, що ста-новить менше 10 відсотків території України. В Україні уцілому близько 85 відсотків лікарської рослинної сировинизбирається в природних місцезростаннях видів лікарськихрослин. З кожним роком збільшуються площі та різнома-ніття культивованих лікарських рослин, однак їх кількість,як правило, не перевищує 15 видів. Багато лікарських рос-лин неможливо вирощувати в культурі у зв'язку зі склад-ністю агротехніки та рядом інших причин[218].

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про рослинний світ»:

рослинний світ - сукупність усіх видів рослин, а такожгрибів та утворених ними угруповань на певній території;

об'єкти рослинного світу - дикорослі та інші несільсько-господарського призначення судинні рослини, мохоподібні,водорості, лишайники, а також гриби на всіх стадіях роз-витку та утворені ними природні угруповання.

До рослинного світу відносяться тільки дикі рослини, тобтоекологічно пов'язані з природою. Відповідно, культурні росли-ни, які вирощуються людиною для споживання, не є частиноюрослинного світу. Відносини з приводу цих рослин регулюють-ся нормами аграрного, а також цивільного законодавства.

Як об'єкт охорони та використання розрізняють рос-линність водяну, ґрунтову та надземну.

Водяна рослинність використовується людиною покище слабо, але вона відіграє велику роль у житті мешканцівводних об'єктів. Дуже поширеним нині є явище забруднен-ня вод (особливо внутрішніх) стічними водами, нафтою таіншими шкідливими речовинами, що згубно впливає на во-дяну рослинність.

Ґрунтова рослинність, яка приймає участь у процесіутворення ґрунту та формуванні його родючості, зазнаєнегативних впливів у зв'язку із забрудненням середовищавідходами промислового виробництва.

Наземна рослинність, що представлена великою кількістювидів, найбільшою мірою використовується людиною і відпо-відно найчастіше потерпає від несприятливих дій з її боку.

Природні рослинні ресурси за своєю екологічною, гос-подарською, науковою, оздоровчою, рекреаційною цінніс-тю та іншими ознаками згідно зі ст. 4 Закону України «Пророслинний світ» поділяються на природні рослинні ресур-си загальнодержавного та місцевого значення.

До природних рослинних ресурсів загальнодержавногозначення належать:а) об'єкти рослинного світу у межах:

внутрішніх морських вод і територіального моря, кон-тинентального шельфу та виключної (морської) еко-номічної зони України;

поверхневих вод (озер, водосховищ, річок, каналів),що розташовані і використовуються на території більшніж однієї області, а також їх приток усіх порядків;

природних та біосферних заповідників, національнихприродних парків, а також заказників, пам'яток при-роди, ботанічних садів, дендрологічних парків, зооло-гічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мис-тецтва загальнодержавного значення;

б)         лісові ресурси державного значення;

в)         рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення,судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники,а також гриби, види яких занесені до Червоної книгиУкраїни;

г)         рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнен-ня, та типові природні рослинні угруповання, занесенідо Зеленої книги України.

До природних рослинних ресурсів загальнодержавногозначення законодавством України можуть бути віднесені йінші об'єкти рослинного світу.

До природних рослинних ресурсів місцевого значення від-носяться дикорослі та інші несільськогосподарського при-значення судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишай-ники, а також гриби, не віднесені до природних рослиннихресурсів загальнодержавного значення.