§ 2. Форми права користування рослинним світом

магниевый скраб beletage

Використання природних рослинних ресурсів в життілюдини ґрунтується на законодавчо визначеному колі цілей.Так, відповідно до ст. 14 Закону України «Про рослиннийсвіт» природні рослинні ресурси використовуються за умо-ви додержання встановлених вимог з метою: природоохо-ронною; рекреаційною; оздоровчою; культурно-освітньою;виховною; науково-дослідною; господарською.

У свою чергу, господарська діяльність в галузі викорис-тання природних рослинних ресурсів здійснюється: а) длязабезпечення потреб населення та виробництва у технічній,лікарській, пряно-ароматичній, харчовій сировині з дико-рослих рослин; б) для випасання худоби, для забезпеченняінших потреб тваринництва; в) для потреб бджільництва;г) для потреб мисливського та рибного господарства.

В Україні використання природних рослинних ресурсівздійснюється у двох формах: в порядку загального або спе-ціального використання (ст. 8 Закону України «Про рос-линний світ»).

У порядку загального використання природних рос-линних ресурсів громадяни можуть збирати лікарську ітехнічну сировину, квіти, ягоди, плоди, гриби та інші хар-чові продукти для задоволення власних потреб, а такожвикористовувати ці ресурси в рекреаційних, оздоровчих,культурно-освітніх та виховних цілях.

Загальне використання природних рослинних ресур-сів здійснюється громадянами з додержанням правил, щозатверджуються центральним органом виконавчої владиу галузі охорони навколишнього природного середовища,без надання їм відповідних дозволів.

Збирання у порядку загального використання дико-рослих рослин, віднесених до переліку наркотиковміснихрослин, їх плодів, насіння, післяжнивних залишків, відхо-дів сировини тощо, забороняється. Також забороняєтьсяторгівля лікарськими і декоративними видами рослин таїх частинами (корені, стебла, плоди тощо), зібраними в по-рядку загального використання природних рослинних ре-сурсів.

Загальне використання природних рослинних ресурсіву разі їх виснаження, різкого зменшення популяційної таценотичної різноманітності тощо може бути обмежене Ра-дою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими ор-ганами виконавчої влади та органами місцевого самовря-дування, а також спеціально уповноваженим центральниморганом виконавчої влади у галузі охорони навколишньогоприродного середовища, іншими спеціально уповноваже-ними центральними органами виконавчої влади відповід-но до їх компетенції (ст. 9 Закону України «Про рослиннийсвіт»).

На підставі ст. 10 Закону України «Про рослинний світ»спеціальне використання природних рослинних ресурсів

274здійснюється за дозволом юридичними або фізичними осо-бами для задоволення їх виробничих та наукових потреб, атакож з метою отримання прибутку від реалізації цих ре-сурсів або продуктів їх переробки.

За умови додержання вимог законодавства можуть здій-снюватися такі види спеціального використання природнихрослинних ресурсів: збирання лікарських рослин; заготівлядеревини під час рубок головного користування; заготів-ля живиці; заготівля кори, лубу, деревної зелені, деревнихсоків тощо; збирання квітів, ягід, плодів, горіхів, насіння,грибів, лісової підстилки, очерету тощо; заготівля сіна; ви-пасання худоби.

Законодавством України можуть передбачатися й іншівиди спеціального використання природних рослинних ре-сурсів.

Спеціальне використання природних рослинних ресур-сів здійснюється за дозволом. У випадку використання при-родних рослинних ресурсів загальнодержавного значеннядозвіл видається в порядку, який визначається КабінетомМіністрів України. Використання природних рослиннихресурсів місцевого значення здійснюється за дозволом, щовидається в порядку, який визначається Верховною РадоюАвтономної Республіки Крим та органами місцевого само-врядування. Форма дозволу на спеціальне використанняприродних рослинних ресурсів встановлюється КабінетомМіністрів України. Його видача здійснюється у межах лі-мітів використання природних рослинних ресурсів.

Не потребують дозволу на спеціальне використанняприродних рослинних ресурсів:

власники земельних ділянок, на яких знаходятьсяоб'єкти рослинного світу, крім тих, що занесені до Чер-воної книги України та Зеленої книги України;

користувачі (в тому числі орендарі) земельних діля-нок, які їм надано для цільового призначення (веденняфермерського господарства, особистого селянськогогосподарства, колективного садівництва, городництва,сінокосіння, випасання худоби), за винятком вико-ристання ними дикорослих судинних рослин, мохопо-дібних, водоростей, лишайників, а також грибів, видияких занесені до Червоної книги України, та природ-них рослинних угруповань, занесених до Зеленої кни-ги України.

Ліміти спеціального використання природних рос-линних ресурсів загальнодержавного значення встанов-люються на підставі науково обґрунтованих нормативівспеціально уповноваженим центральним органом вико-навчої влади у галузі охорони навколишнього природногосередовища.

Порядок встановлення лімітів спеціального викорис-тання природних рослинних ресурсів загальнодержавногозначення затверджується Кабінетом Міністрів України.

Порядок встановлення лімітів спеціального викорис-тання природних рослинних ресурсів місцевого значен-ня визначається Верховною Радою Автономної РеспублікиКрим та органами місцевого самоврядування за поданнямспеціально уповноважених місцевих органів виконавчоївлади у галузі охорони навколишнього природного серед-овища (ст. 11 Закону України «Про рослинний світ»).

Особливістю загального використання природних рос-линних ресурсів в Україні є його безоплатність. У своючергу, спеціальне використання природних рослинних ре-сурсів є платним. Розмір збору за спеціальне використанняприродних рослинних ресурсів визначається з урахуван-ням природних запасів, поширення, цінності, можливостівідтворення, продуктивності цих ресурсів.

Законодавцем від сплати зазначеного збору звільня-ються наступні суб'єкти спеціального використання при-родних рослинних ресурсів:276

науково-дослідні установи, навчальні та освітні закла-ди, що проводять наукові дослідження об'єктів рос-линного світу з метою їх охорони, невиснажливого ви-користання та відтворення, за винятком використанняними дикорослих судинних рослин, мохоподібних, во-доростей, лишайників, а також грибів, види яких зане-сені до Червоної книги України, та природних рослин-них угруповань, занесених до Зеленої книги України;

власники земельних ділянок;

користувачі (в тому числі орендарі) земельних ді-лянок, за винятком використання ними дикорослихсудинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишай-ників, а також грибів, види яких занесені до Червоноїкниги України, та природних рослинних угруповань,занесених до Зеленої книги України, для задоволенняприродними рослинними ресурсами власних потреббез права їх реалізації.

Порядок визначення збору та нормативи плати за спе-ціальне використання природних рослинних ресурсів вста-новлюються Кабінетом Міністрів України (ст. 12 ЗаконуУкраїни «Про рослинний світ»).