§ 3. Правове регулювання охоронирослинного світу

магниевый скраб beletage

До Червоної книги України занесено 511 видів рос-лин. За багатством біорізноманіття Україна поступаєтьсяв Європі тільки Франції, і це покладає на неї високу відпо-відальність за його збереження. Біорізноманіття є природ-ним капіталом, а отже, рівень його збереження визначатимевже в найближчому майбутньому долю держави. Збере-ження біорізноманіття є сьогодні також однією з вирішаль-них умов збереження самобутності нації. Це пов'язано зтим, що різноманіття, і насамперед рослинного світу, якийє автотрофним блоком біосфери і початковою ланкою всіхпроцесів, які відбуваються в екосистемах, забезпечує функ-ціонування, стабільність та екорівновагу біосфери.

Під час здійснення діяльності, яка впливає на стан охо-рони, використання та відтворення рослинного світу, необ-хідно дотримуватися таких основних вимог:

збереження природної просторової, видової, популя-ційної та ценотичної різноманітності об'єктів рослин-ного світу;

збереження умов місцезростання дикорослих рослин іприродних рослинних угруповань;

науково обґрунтованого, невиснажливого використан-ня природних рослинних ресурсів;

здійснення заходів щодо запобігання негативномувпливу господарської діяльності на рослинний світ;

охорони об'єктів рослинного світу від пожеж, захиствід шкідників і хвороб;

здійснення заходів щодо відтворення об'єктів рослин-ного світу;

регулювання поширення та чисельності дикорослихрослин і використання їх запасів з врахуванням інтер-есів охорони здоров'я населення.

Вказані вимоги враховуються під час розробки проек-тів законодавчих актів, загальнодержавних, міждержавних,регіональних програм та здійснення заходів з охорони, ви-користання та відтворення рослинного світу (ст. 5 ЗаконуУкраїни «Про рослинний світ»).

Правова охорона, використання та відтворення рідкіс-них і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видіврослинного світу здійснюється відповідно до законів Украї-ни: «Про охорону навколишнього природного середовища»,«Про рослинний світ», «Про Червону книгу України», «Проприродно-заповідний фонд України», постанови КабінетуМіністрів України «Про затвердження Положення про Зе-лену книгу України» та інших нормативно-правових актів.278

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про Червону книгу Украї-ни» Червона книга України є офіційним державним докумен-том, який містить перелік рідкісних і таких, що перебуваютьпід загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світуу межах території України, її континентального шельфу тавиключної (морської) економічної зониа також узагальнені ві-домості про сучасний стан цих видів тваринного і рослинногосвіту та заходи щодо їх збереження і відтворення.

Червона книга України є основою для розроблення тареалізації програм (планів дій), спрямованих на охорону тавідтворення рідкісних і таких, що перебувають під загро-зою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, зане-сених до неї.

На підставі ст. 11 Закону України «Про Червону книгуУкраїни» охорона та відтворення об'єктів Червоної книгиУкраїни забезпечуються органами державної влади, орга-нами місцевого самоврядування, підприємствами, устано-вами і організаціями, які є суб'єктами використання тва-ринного і рослинного світу, та громадянами відповідно дозакону.

Охорона об'єктів Червоної книги України забезпечуєтьсяшляхом:

установлення особливого правового статусу рідкіснихі таких, що перебувають під загрозою зникнення, видівтваринного і рослинного світу, заборони або обмежен-ня їх використання;

урахування вимог щодо їх охорони під час розроблен-ня нормативно-правових актів;

систематичної роботи з виявлення місць їх перебуван-ня (зростання), проведення постійного спостереження(моніторингу) за станом їх популяцій;

пріоритетного створення заповідників, інших тери-торій та об'єктів природно-заповідного фонду, а та-кож екологічної мережі на територіях, де перебувають(зростають) об'єкти Червоної книги України, та нашляхах міграції рідкісних і таких, що перебувають підзагрозою зникнення, видів тваринного світу;

створення центрів та «банків» для збереження гено-фонду зазначених об'єктів;

розведення їх у спеціально створених умовах (зооло-гічних парках, розплідниках, ботанічних садах, ден-дрологічних парках тощо);

урахування спеціальних вимог щодо охорони об'єктівЧервоної книги України під час розміщення продуктив-них сил, вирішення питань відведення земельних діля-нок, розроблення проектної та проектно-планувальноїдокументації, проведення екологічної експертизи.

Відтворення об'єктів Червоної книги України забезпечу-ється шляхом:

сприяння природному відновленню популяцій рідкіс-них і таких, що перебувають під загрозою зникнення,видів тваринного і рослинного світу, інтродукції та ре-інтродукції таких видів у природні умови, де вони пе-ребували (зростали);

утримання і розведення у штучно створених умовах.

Відповідно до п. 1 Положення про Зелену книгу Украї-ни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 29 серпня 2002 року № 1286[219], Зелена книга України єофіційним державним документом, в якому зведено відомос-ті про сучасний стан рідкісних, таких, що перебувають підзагрозою зникнення, та типових природних рослинних угру-повань, які підлягають охороні.

Зелена книга є основою для розроблення охоронних захо-дів щодо збереження, відтворення та використання занесенихдо неї природних рослинних угруповань. Охорона цих угрупо-вань спрямовується на збереження їх ценотичної структури,популяцій рідкісних видів рослин та умов місцезростання.

Охорона природних рослинних угруповань, занесених до

Зеленої книги, забезпечується шляхом:

установлення їх особливого правового статусу, враху-вання вимог щодо охорони цих угруповань під час роз-роблення нормативно-правових актів;

створення на місцевостях, де існують угруповання,біосферних заповідників, інших територій та об'єктівприродно-заповідного фонду, в тому числі транскор-донних;

врахування спеціальних вимог щодо їх збереження підчас розміщення продуктивних сил, вирішення питаньвідведення земельних ділянок, розроблення проектноїта проектно-планувальної документації, проведенняекологічної експертизи тощо;

проведення постійного спостереження (моніторингу)за їх станом та необхідних наукових досліджень;

запровадження особливих видів режиму збереження;

проведення відповідної еколого-просвітницької робо-ти та інформування громадськості про їх стан;

установлення адміністративної, цивільної та кримі-нальної відповідальності за знищення чи пошкоджен-ня угруповань та їх місць зростання;

приєднання України до відповідних природоохорон-них конвенцій, укладення міжнародних угод у цій сфе-рі (п. 4 Положення про Зелену книгу України).

Відтворення рослинних угруповань, занесених до Зеленої

книги, здійснюється на основі науково обґрунтованих захо-дів шляхом:

сприяння їх природному відновленню;

запобігання небажаним змінам та негативному антро-погенному впливу;

їх формування на штучно створених об'єктах природно-заповідного фонду (п. 5 Положення про Зелену книгуУкраїни).