§ 4. Управління та контроль у галузі охорони,використання і відтворення рослинного світу

магниевый скраб beletage

Державне управління у сфері охорони, використаннята відтворення рослинного світу здійснюють Кабінет Мі-ністрів України, Рада міністрів Автономної РеспублікиКрим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевогосамоврядування, спеціально уповноважений центральнийорган виконавчої влади у галузі охорони навколишньо-го природного середовища та інші центральні органи ви-конавчої влади відповідно до їх компетенції (ст. 6 ЗаконуУкраїни «Про рослинний світ»).

Спеціальним органом державної влади у галузі охоро-ни, використання та відтворення рослинних ресурсів є Мі-ністерство охорони навколишнього природного середови-ща України.

Згідно з п. 30 Основних напрямів державної політикиУкраїни у галузі охорони довкілля, використання природ-них ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затвер-джених постановою Верховної Ради України від 5 березня1998 року № 188/98-ВР, державна політика у зазначенійгалузі передбачає:

удосконалення законодавчої та нормативної бази щодоохорони, використання та відтворення рослинного сві-ту;

здійснення заходів щодо запобігання техногенним про-цесам, які негативно впливають на об'єкти рослинногосвіту;

проведення моніторингу популяцій;

інвентаризація місцезростань рідкісних та зникаючихвидів рослин, занесених до Червоної книги України;

урегулювання питань ввезення на територію Українита вивезення за її межі об'єктів рослинного світу, осо-бливо тих, які включені до Конвенції про міжнародну

торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебуваютьпід загрозою знищення тощо.

Для галузі охорони, використання та відтворення рос-линного світу характерні такі основі спеціальні функції дер-жавного управління, як:

ведення державного обліку і кадастру рослинно-го світу з метою обліку кількісних, якісних та іншиххарактеристик природних рослинних ресурсів, обся-гу, характеру та режиму їх використання, а також дляздійснення систематичного контролю за якісними ікількісними змінами в рослинному світі і для забез-печення органів виконавчої влади та органів місцевогосамоврядування, а також власників та користувачів (втому числі орендарів) земельних ділянок, на яких зна-ходяться об'єкти рослинного світу, відомостями простан рослинного світу.

Державний облік і кадастр рослинного світу містятьсистему відомостей і документів про розподіл об'єктів рос-линного світу між власниками і користувачами (в томучислі орендарями) земельних ділянок, кількісні та якісніхарактеристики народногосподарської і наукової цінностірослинних ресурсів, поділ природних рослинних угрупо-вань на категорії, економічну оцінку технічних, кормових,лікарських, харчових та інших властивостей природнихрослинних ресурсів, інші дані про рослинні природні ре-сурси, необхідні для забезпечення їх невиснажливого ви-користання, відтворення й ефективної охорони.

Порядок ведення державного обліку і кадастру рослин-ного світу визначається Кабінетом Міністрів України (ст.38 Закону України «Про рослинний світ»).

ведення моніторингу рослинного світу, який є скла-довою частиною моніторингу навколишнього природ-ного середовища і здійснюється в порядку, що визна-чається Кабінетом Міністрів України (ст. 39 ЗаконуУкраїни «Про рослинний світ»).

На підставі ст. 7 Закону України «Про рослинний світ»громадяни та їх об'єднання відповідно до законодавства ма-ють право брати участь у розгляді центральними органамивиконавчої влади, Радою міністрів Автономної РеспублікиКрим, місцевими органами виконавчої влади та органамимісцевого самоврядування питань, пов'язаних з охороною,використанням та відтворенням рослинного світу, сприятицим органам у здійсненні заходів щодо охорони, невиснаж-ливого використання та відтворення об'єктів рослинногосвіту, а також ініціювати відповідні заходи.

Законом України «Про рослинний світ» визначено двавиди контролю у галузі охорони, використання та відтво-рення рослинного світу: державний і громадській.

Державний контроль у зазначеній галузі здійснюєтьсяКабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженимцентральним органом виконавчої влади у галузі охоронинавколишнього природного середовища і його органамина місцях, місцевими державними адміністраціями, інши-ми спеціально уповноваженими на це органами виконавчоївлади відповідно до законодавства України (ст. 36 ЗаконуУкраїни «Про рослинний світ»).

Громадський контроль у галузі охорони, використаннята відтворення рослинного світу здійснюється громадськи-ми інспекторами з охорони навколишнього природного се-редовища.

Повноваження громадських інспекторів, що здійсню-ють контроль за охороною, використанням та відтворен-ням рослинного світу, визначаються відповідно до ЗаконуУкраїни «Про охорону навколишнього природного серед-овища» (ст. 37 Закону України «Про рослинний світ»).