§ 5. Юридична відповідальність за порушеннязаконодавства про рослинний світ

магниевый скраб beletage

На підставі ст. 40 Закону України «Про рослинний світ»порушення законодавства про рослинний світ тягне за со-бою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову абокримінальну відповідальність згідно з законами України.

Законодавець визначив, що відповідальність за пору-шення законодавства про рослинний світ несуть особи, ви-нні у:

самовільному спеціальному використанні природнихрослинних ресурсів;

порушенні правил загального використання природ-них рослинних ресурсів;

протиправному знищенні або пошкодженні об'єктіврослинного світу;

порушенні вимог охорони умов місцезростання об'єктіврослинного світу;

порушенні вимог щодо охорони, використання та від-творення рослинного світу під час проектування, роз-міщення, будівництва, реконструкції, введення в дію,експлуатації споруд та об'єктів, застосування техноло-гій, які негативно впливають на стан об'єктів рослин-ного світу;

перевищенні лімітів використання природних рослин-них ресурсів;

самовільному проведенні інтродукції та акліматизаціїдикорослих видів рослин;

реалізації лікарської та технічної сировини дикорос-лих рослин, зібраної без дозволу на спеціальне вико-ристання природних рослинних ресурсів;

закупівлі лікарської та технічної сировини дикорослихрослин у юридичних або фізичних осіб, які не маютьдозволу на їх спеціальне використання;

порушенні правил вивезення за межі України і ввезен-ня на її територію об'єктів рослинного світу;

невнесенні збору за використання природних рослин-них ресурсів у встановлені строки.

Зазначений перелік правопорушень є невичерпним.Тому, законами України може бути встановлено відпові-дальність і за інші види порушень у сфері охорони, вико-ристання та відтворення рослинного світу.

До дисциплінарної відповідальності притягаються напідставі норм трудового законодавства посадові особи, якімають професійну правосуб'єктність у галузі охорони, ви-користання та відтворення рослинного світу і при цьомупорушують вимоги законодавства про рослинний світ.

Кодексом України про адміністративні правопорушен-ня визначена адміністративна відповідальність за на-ступні порушення законодавства про рослинний світ: са-мовільне випалювання рослинності або її залишків (ст. 771КУпАП); порушення законодавства про захист рослин (ст.831 КУпАП); виготовлення та збут заборонених знарядьдобування об'єктів тваринного або рослинного світу (ст.851 КУпАП); незаконне вивезення з України і ввезення наїї територію об'єктів тваринного і рослинного світу (ст. 88КУпАП); порушення порядку придбання чи збуту об'єктівтваринного або рослинного світу, правил утримання дикихтварин у неволі або в напіввільних умовах (ст. 881 КУпАП);порушення правил створення, поповнення, зберігання, ви-користання або державного обліку зоологічних, ботаніч-них колекцій та торгівлі ними (ст. 882 КУпАП); порушеннявимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених доЧервоної книги України (ст. 90 КУпАП); перевищення лі-мітів та нормативів використання природних ресурсів (ст.912 КУпАП).

Цивільно-правова відповідальність за порушеннянорм законодавства про рослинний світ полягає у відшко-дуванні спричинених збитків.

Кримінальна відповідальність у сфері охорони, вико-ристання та відтворення рослинного світу передбачена запорушення законодавства про захист рослин (ст. 245 ККУкраїни).

Контрольні питання

Охарактеризуйте рослинний світ як об'єкт правовоїохорони та використання.

Назвіть форми права користування рослинним світомта відмінності між ними.

Відповідно до яких нормативно-правових актів в Укра-їні здійснюється правова охорона рослинного світу?

Викладіть органи державного управління у галузі охо-рони, використання та відтворення рослинного світу.

Дайте характеристику спеціальним функціям держав-ного управління у галузі охорони, використання тавідтворення рослинного світу.

Які повноваження мають громадяни та їх об'єднання угалузі охорони, використання та відтворення рослин-ного світу?

Назвіть види юридичної відповідальності за порушен-ня законодавства про рослинний світ.

2. Правове регулювання правалісокористування

§ 1. Ліс як об'єкт правової охорони і використання.

§ 2. Право власності на ліси і право лісокористування.

§ 3. Правове забезпечення охорони та захисту лісів.

§ 4. Управління в галузі охорони, захисту, використан-ня та відтворення лісів.

§ 5. Юридична відповідальність за порушення лісовогозаконодавства.