§ 3. Правове забезпечення охоронита захисту лісів

магниевый скраб beletage

Ліси на території України розташовані нерівномірно.Найбільш залісненим регіоном нашої держави є Карпати.І саме тут ліси мають надзвичайно важливе значення, бовони повинні вбирати величезну частку води і тим самимрятувати довкілля від повеней, а також захищати гірськіґрунти від ерозії[222].

Масове вирубування лісів стало причиною повеней наЗакарпатті, а в районах Криму призвело до суцільних еро-зійних процесів. Серед підстав, які визначають повені на За-карпатті стихійним лихом, найчастіше називають надмірнукількість води у ґрунтовій товщі, коли випадає найбільшакількість опадів. Крім того, деяка увага приділяється під-вищенню температури повітря, яке спостерігається насам-перед у зимові місяці. За останні 100 років температура по-вітря у січні на півночі України підвищилася приблизно на2 °С, на півдні - на 1,5 °С1.

З метою збереження корисних властивостей лісів тазабезпечення запобігання проявам згубних наслідків при-родних явищ у Карпатському регіоні, відповідно до ст. 2Закону України «Про мораторій на проведення суцільнихрубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпат-ського регіону» від 10 лютого 2000 року № 1436-III2, буловведено мораторій на проведення рубок головного корис-тування:

у високогірних лісах, що розташовані вище 1100 метрівнад рівнем моря;

у лісах в лавинонебезпечних басейнах (смуги лісу поверхній його межі залежно від довжини безлісногосхилу);

у лісах в селенебезпечних басейнах (усі ліси в зонахформування селей, що встановлюються національноюгідрометеорологічною службою);

у берегозахисних ділянках лісу.

На підставі ст. 86 Лісового кодексу України організаціяохорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексузаходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, неза-

Рябець Т.А. Деякі питання адміністративно-правового регулю-вання діяльності органів державної влади у галузі лісового госпо-дарства // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез між-народної наукової конференції «Шості осінні юридичні читання».

Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управліннята права, 2007. - С. 77.

Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 13. - Ст. 99.

конних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідли-вого впливу, захист від шкідників і хвороб.

Власники лісів і постійні лісокористувачі зобов'язанірозробляти та проводити в установлений строк комп-лекс протипожежних та інших заходів, спрямованихна збереження, охорону та захист лісів. Перелік про-типожежних та інших заходів, вимоги щодо складанняпланів цих заходів визначаються центральним органомвиконавчої влади з питань лісового господарства, орга-нами місцевого самоврядування відповідно до їх повно-важень.

Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечуєтьсяшляхом систематичного спостереження за станом лісів,своєчасного виявлення осередків шкідників і хвороб лісу,здійснення профілактики виникнення таких осередків, їхлокалізації і ліквідації.

Охорона і захист лісів може здійснюватись із застосу-ванням авіації. Зона авіаційної охорони і захисту лісів ви-значається центральним органом виконавчої влади з питаньлісового господарства з урахуванням замовлень власниківлісів і постійних лісокористувачів.

Забезпечення охорони і захисту лісів покладається наоргани виконавчої влади з питань лісового господарства таоргани місцевого самоврядування, власників лісів і постій-них лісокористувачів відповідно до норм Лісового кодексуУкраїни.

Згідно із Концепцією національної екологічної політи-ки України на період до 2020 року, схваленої розпоряджен-ням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року№ 880-р, екологізація лісового господарства України перед-бачає:

- запровадження класифікації функцій та напрямів ви-користання екосистем, забезпечення проведення їх по-вної еколого-економічної оцінки як основи для визна-

Екологічне право Україничення можливості та екологічно допустимих обсягіввикористання сировинної складової екосистеми;

запровадження механізму заборони використання ре-сурсу до визначення його кількісних та якісних показ-ників (заповідання, консервація ресурсу тощо);

запровадження принципу гнучкого управління вико-ристанням природних ресурсів, у тому числі постійно-го моніторингу кількісних та якісних показників такихресурсів під час їх використання;

передбачення можливості коригування процесу вико-ристання природних ресурсів з урахуванням результа-тів моніторингу, включаючи їх видову зміну та припи-нення виснажливого використання;

проведення оцінки впливу природних і антропогеннихфакторів на динаміку ресурсних видів рослин та роз-роблення прогнозу змін фіторесурсів;

установлення обґрунтованої ціни біоресурсів з ура-хуванням їх несировинної цінності, розміру плати заспеціальне використання та вдосконалення дозвільно-ліцензійної діяльності у цій сфері;

відновлення чисельності рідкісних та таких, що пере-бувають під загрозою зникнення, видів тварин і рос-лин тощо.

Раціональне використання та відтворення лісових ре-сурсів потребує створення повноцінної системи моніто-рингу лісів як комплексу безперервного спостереження,оцінки і прогнозу їх стану. В рамках системи державно-го моніторингу навколишнього природного середовищаУкраїни моніторинг лісів має стати засобом управліннялісовим господарством шляхом оптимізації системи лісо-користування і запобігання критичним екологічним яви-щам і процесам.