§ 5. Юридична відповідальністьза порушення лісового законодавства

магниевый скраб beletage

На підставі ч. 1 ст. 105 Лісового кодексу України пору-шення лісового законодавства тягне за собою дисциплінар-ну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальнувідповідальність відповідно до закону.

Ч. 2 ст. 105 Лісового кодексу України регламентує на-ступні протиправні діяння у сфері лісових відносин, за які

передбачається юридична відповідальність:

незаконне вирубування та пошкодження дерев і чагар-ників;

знищення або пошкодження лісу внаслідок підпалуабо недбалого поводження з вогнем, порушення іншихвимог пожежної безпеки в лісах;

знищення або пошкодження лісу внаслідок його за-бруднення хімічними та радіоактивними речовинами,виробничими і побутовими відходами, стічними во-дами, іншими шкідливими речовинами, підтоплення,осушення та інших видів шкідливого впливу;

засмічення лісів побутовими і промисловими відхода-ми;

порушення строків лісовідновлення та інших вимогщодо ведення лісового господарства, встановлених за-конодавством у сфері охорони, захисту, використаннята відтворення лісів;

знищення або пошкодження лісових культур, сіянцівабо саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, атакож природного підросту та самосіву на землях, при-значених для відновлення лісу;

порушення правил зберігання, транспортування та за-стосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту,мінеральних добрив та інших препаратів;

розкорчовування лісових ділянок і використання їх неза призначенням, у тому числі для спорудження жи-лих будинків, виробничих та інших будівель і спорудбез належного дозволу;

самовільна заготівля сіна та випасання худоби на лісо-вих ділянках;

порушення правил заготівлі лісової підстилки, лікар-ських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягідтощо;

заготівля лісових ресурсів способами, що негативновпливають на стан і відтворення лісів;

порушення порядку заготівлі та вивезення деревини,заготівлі живиці і використання інших лісових ресур-сів;

невнесення плати за використання лісових ресурсів увстановлені строки;

знищення та пошкодження відмежувальних знаків улісах;

введення в дію нових і реконструйованих підприємств,споруд та інших об'єктів, не забезпечених обладнан-ням, що запобігає негативному впливу на стан і відтво-рення лісів;

порушення строків повернення лісових ділянок, щоперебувають у тимчасовому користуванні, або невико-нання обов'язків щодо приведення їх у стан, придат-ний для використання за призначенням;

пошкодження сіножатей, пасовищ і ріллі на землях лі-согосподарського призначення;

знищення або пошкодження лісоосушувальних канав,дренажних систем і доріг на лісових ділянках;

невиконання приписів державної лісової охорони таорганів виконавчої влади, які здійснюють державнийконтроль за додержанням законодавства у сфері охо-рони, захисту, використання та відтворення лісів.

Законом може бути встановлено відповідальність і за

інші порушення лісового законодавства.

До дисциплінарної відповідальності згідно з нормами

трудового законодавства притягаються посадові особи, які

порушують вимоги лісового законодавства та при цьому

мають професійну правосуб'єктність в галузі охорони, за-хисту, використання та відтворення лісів.

Адміністративна відповідальність за порушення лі-сового законодавства передбачена за: незаконне викорис-тання земель державного лісового фонду (ст. 63 КУпАП);порушення встановленого порядку використання лісосіч-ного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі жи-виці (ст. 64 КУпАП); незаконну порубку, пошкодження тазнищення лісових культур і молодняку (ст. 65 КУпАП);знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг тазахисних лісових насаджень (ст. 651 КУпАП); знищенняабо пошкодження підросту в лісах (ст. 66 КУпАП); здій-снення лісових користувань не у відповідності з метою абовимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері)або лісовому квитку (ст. 67 КУпАП); порушення правилвідновлення і поліпшення лісів, використання ресурсівспілої деревини (ст. 68 КУпАП); пошкодження сінокосіві пасовищних угідь на землях державного лісового фонду(ст. 69 КУпАП); самовільне сінокосіння і пасіння худоби,самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів,ягід (ст. 70 КУпАП); введення в експлуатацію виробничихоб'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливуна ліси (ст. 71 КУпАП); пошкодження лісу стічними во-дами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами,шкідливими викидами, відходами і покидьками (ст. 72 КУ-пАП); засмічення лісів відходами (ст. 73 КУпАП); знищен-ня або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажнихсистем і шляхів на землях державного лісового фонду (ст.74 КУпАП); знищення або пошкодження відмежувальнихзнаків у лісах (ст. 75 КУпАП); знищення корисної для лісуфауни (ст. 76 КУпАП); порушення вимог пожежної безпе-ки в лісах (ст. 77 КУпАП).

Цивільно-правова відповідальність за порушеннялісового законодавства має вияв у відшкодуванні шкоди.308

Згідно зі ст. 107 Лісового кодексу України підприємства,установи, організації і громадяни зобов'язані відшкодуватишкоду, заподіяну ними лісу внаслідок порушення лісовогозаконодавства, у розмірах і порядку, визначених законо-давством України.

Незаконно добута деревина та інші лісові ресурси під-лягають вилученню в установленому порядку. В разі не-можливості вилучення незаконно добутої деревини таінших лісових ресурсів стягується їх вартість (ст. 108 Лісо-вого кодексу України).

Кримінальна відповідальність у галузі охорони, захис-ту, використання та відтворення лісів визначена Криміналь-ним кодексом України за знищення або пошкодження лісо-вих масивів (ст. 245) та незаконну порубку лісу (ст. 246).

Контрольні питання

Дайте характеристику лісу як об'єкта правової охоро-ни та використання.

Назвіть форми права власності на ліси.

Які є форми права лісокористування?

На підставі яких нормативно-правових актів здійсню-ється охорона та захист лісів?

Викладіть повноваження державних органів управлін-ня у сфері лісових відносин.

Які види юридичної відповідальності застосовуютьсяза порушення лісового законодавства?

Розділ XIV. Право використаннятваринного світу

§ 1. Тваринний світ як об'єкт правової охорони та ви-користання.

§ 2. Правові основи використання тваринного світу.

§ 3. Правове регулювання охорони, раціонального ви-користання і відтворення тваринного світу.

§ 4. Управління та контроль у галузі охорони, викорис-тання і відтворення тваринного світу.

§ 5. Юридична відповідальність за порушення фауніс-тичного законодавства.