§ 2. Правові основи використання тваринного світу

магниевый скраб beletage

В Україні використання тваринного світу здійснюєтьсяна підставі права власності та права користування.

Форми права власності на об'єкти тваринного світу за-кріплені у ч. 5 ст. 5 Закону України «Про тваринний світ»:державна, комунальна, приватна.

Об'єкти тваринного світу, які утримуються (зберіга-ються) підприємствами, установами та організаціями дер-жавної або комунальної форми власності, є об'єктом пра-ва державної або комунальної власності (ст. 6 ЗаконуУкраїни «Про тваринний світ»).

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про тваринний світ»об'єкти тваринного світу, вилучені із стану природної волі,розведені (отримані) у напіввільних умовах чи в неволі абонабуті іншим не забороненим законом шляхом, можуть пе-ребувати у приватній власності юридичних та фізичнихосіб.

Законність набуття у приватну власність об'єктів тва-ринного світу (крім добутих у порядку загального викорис-тання) повинна бути підтверджена відповідними докумен-тами, що засвідчують законність вилучення цих об'єктів зприродного середовища, ввезення в Україну з інших країн,факту купівлі, обміну, отримання у спадок тощо, які вида-ються в установленому законодавством порядку.

У передбаченому законом порядку права власниківоб'єктів тваринного світу можуть бути обмежені в інтер-есах охорони цих об'єктів, навколишнього природного се-редовища та захисту прав громадян.

Підставами припинення права приватної власності наоб'єкти тваринного світу законодавець визначив наступні:жорстоке поводження з дикими тваринами; встановленнязаконодавчими актами заборони щодо перебування у при-ватній власності окремих об'єктів тваринного світу; іншівипадки, передбачені законом.

Право приватної власності на об'єкти тваринного світупри виникненні вищезазначених підстав може бути при-пинено в судовому порядку за позовами органів контролюв галузі охорони, використання і відтворення тваринногосвіту або прокурора (ст. 8 Закону України «Про твариннийсвіт»).

Використання об'єктів тваринного світу на праві корис-тування здійснюється у загальному та спеціальному по-рядку.

Загальне використання об'єктів тваринного світу

має наступні особливості:

гарантується громадянам;

реалізується для задоволення життєво необхідних по-треб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо);

характеризується безоплатністю;

здійснюється без вилучення об'єктів тваринного світу зприродного середовища (за винятком любительськогоі спортивного рибальства у водних об'єктах загальногокористування в межах встановлених законодавствомобсягів безоплатного вилову).

У порядку загального використання об'єктів тваринно-го світу здійснюється використання корисних властивос-тей життєдіяльності тварин - природних санітарів серед-овища, запилювачів рослин тощо, а також використанняоб'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх,виховних, естетичних та інших цілях, не заборонених за-коном.

Під час здійснення загального використання об'єктівтваринного світу забороняється знищення тварин, руйну-вання їхнього житла та інших споруд (нір, хаток, лігв, гнізд,мурашників, бобрових загат тощо), порушення середовищаіснування тварин і погіршення умов їх розмноження (ст. 16Закону України «Про тваринний світ»).

Для спеціального використання об'єктів тваринногосвіту на підставі статей 17, 18 Закону України «Про тва-ринний світ» характерне:

вилучення (добуванням, збиранням) об'єктів тварин-ного світу із природного середовища;

одержання відповідних дозволів чи інших докумен-тів, що видаються в порядку, визначеному КабінетомМіністрів України. Ця вимога поширюється також навласників чи користувачів земельними ділянками, на

Особлива частинаяких перебувають (знаходяться) об'єкти тваринногосвіту;

сплата відповідного збору.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про твариннийсвіт» право спеціального використання об'єктів тваринногосвіту припиняється в разі:

закінчення строку, на який було надано відповіднийдозвіл чи інший документ на право їх використання;

добровільної відмови підприємств, установ, організа-цій та громадян від використання об'єктів тваринногосвіту;

припинення діяльності підприємств, установ, органі-зацій та громадян, які використовували об'єкти тва-ринного світу;

порушення встановленого законодавством порядку таумов спеціального використання об'єктів тваринногосвіту.

За умови додержання вимог Закону України «Про тва-ринний світ» та інших нормативно-правових актів можутьздійснюватися такі види використання об'єктів тварин-ного світу:

мисливство;

рибальство, включаючи добування водних безхребет-них тварин;

використання об'єктів тваринного світу в наукових,культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях;

використання корисних властивостей життєдіяльнос-ті тварин - природних санітарів середовища, запилю-вачів рослин тощо;

використання диких тварин з метою отримання про-дуктів їх життєдіяльності;

добування (придбання) диких тварин з метою їх утри-мання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі.

Законами можуть бути передбачені й інші види вико-ристання об'єктів тваринного світу (ст. 20 Закону України«Про тваринний світ»).

Прийняття 22 лютого 2000 року Верховною РадоюУкраїни Закону «Про мисливське господарство та по-лювання» є суттєвим кроком на шляху створення юри-дичних засад для припинення подальшої деградаціїпопуляцій мисливських тварин і сприяння їх відтво-ренню[227].

Згідно зі ст. 1 вищезазначеного Закону мисливство -цевид спеціального використання тваринного світу шляхом до-бування мисливських тварин, що перебувають у стані при-родної волі або утримуються в напіввільних умовах у межахмисливських угідь.

Право на полювання в межах визначених для цього мис-ливських угідь відповідно до ст. 12 Закону України «Промисливське господарство та полювання» мають громадяниУкраїни, які досягли 18-річного віку і одержали відповіднідокументи, що засвідчують право на полювання.

На підставі ст. 14 Закону України «Про мисливське гос-подарство та полювання» документами на право полюван-ня є:

посвідчення мисливця;

щорічна контрольна картка обліку добутої дичини іпорушень правил полювання з відміткою про сплатудержавного мита;

дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія,відстрільна картка тощо);

відповідний дозвіл на право користування вогнепаль-ною мисливською зброєю (у разі полювання з такоюзброєю);

- паспорт на собак мисливських порід, інших ловчихзвірів і птахів з відміткою про допуск до полювання употочному році у разі їх використання під час полю-вання.

Зазначені документи мисливець зобов'язаний мати підчас здійснення полювання, транспортування або перене-сення продукції полювання і пред'являти їх на вимогу осіб,уповноважених здійснювати контроль у галузі мислив-ського господарства та полювання.

Посвідчення мисливця та щорічна контрольна карткаобліку добутої дичини і порушень правил полювання ви-даються спеціально уповноваженим центральним органомвиконавчої влади у галузі мисливського господарства таполювання або його територіальними органами у порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України.

Рибальством вважається добування риби та воднихбезхребетних. На території України відповідно до законо-давства може здійснюватися промислове, любительське таспортивне рибальство (ст. 25 Закону України «Про тва-ринний світ»).

Згідно з ч. 1 ст. 28 Закону України «Про тваринний світ»використання об'єктів тваринного світу, які перебуваютьу стані природної волі, в наукових, культурно-освітніх,виховних та естетичних цілях здійснюється підприєм-ствами, установами, організаціями та громадянами без-оплатно і без відповідних дозволів чи інших документів,якщо при цьому об'єкти тваринного світу не вилучаються(в тому числі тимчасово) із природного середовища; тва-ринам та середовищу їх існування не завдається шкоди; непорушуються права власників та користувачів природнихресурсів.

Використання корисних властивостей життєді-яльності тварин - природних санітарів середовища,запилювачів рослин тощо допускається тільки без їх ви-

317

лучення та знищення, погіршення середовища їх існуван-ня і без заподіяння тваринам іншої шкоди (ст. 29 ЗаконуУкраїни «Про тваринний світ»).

Використання диких тварин з метою отриманняпродуктів їх життєдіяльності на підставі ст. 30 ЗаконуУкраїни «Про тваринний світ» допускається тільки без ви-лучення та знищення тварин і без погіршення середовищаїх існування.

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про твариннийсвіт» підприємствам, установам, організаціям і громадянамдозволяється добування (придбання) диких тварин з ме-тою утримання і розведення у напіввільних умовах чив неволі для використання цих тварин та отриманих про-дуктів їх життєдіяльності.

Тварини, вилучені з природного середовища за відпо-відним дозволом чи іншим документом та за визначену увстановленому законодавством порядку плату, є власністюпідприємств, установ, організацій та громадян, яким цейдозвіл чи інший документ було видано.

Дикі тварини, що утримуються підприємствами, уста-новами, організаціями та громадянами у напіввільних умо-вах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших доку-ментів на право вилучення їх з природного середовища, щозасвідчують законність їх набуття, вважаються незаконнонабутими.

Правила добування диких тварин, а також їх утриманняі розведення у напіввільних умовах чи в неволі встановлю-ються спеціально уповноваженим центральним органомвиконавчої влади з питань охорони навколишнього при-родного середовища за погодженням з спеціально уповно-важеними центральними органами виконавчої влади з пи-тань мисливського господарства та полювання і рибногогосподарства.